Životné minimum od 1. júla 2018

Keďže od 1. júla 2018 došlo k zvýšeniu životného minima, tak prinášame prehľad zmien v ekonomických veličinách.

Image27335

Obsah:

Čo je životné minimum a jeho výška platná od 1. 7. 2018

Zmeny vo veličinách, ktoré ovplyvňuje životné minimum:

Nepostihnuteľné sumy pre účely exekučných zrážok zo mzdy od 1. 7. 2018
Suma predčasného starobného dôchodku, ktorú musí poistenec dosiahnuť, aby mohol požiadať o predčasný starobný dôchodok od 1. 7. 2018
Minimálny dôchodok od 1. 1. 2019
Výška zárobku popri evidencii na úrade práce od 1. 7. 2018
Rodičovský príspevok od 1. 1. 2019
Prídavok na dieťa od 1. 1. 2019
Príplatok k prídavku na dieťa od 1. 1. 2019
Daňový bonus na dieťa od 1. 1. 2019
Minimálne výživné na dieťa od 1. 7. 2018
Sadzba dane z príjmov fyzických osôb na rok 2019
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na rok 2019
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku na rok 2019
Hranica na povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb na rok 2019

Tak ako každý rok, aj v roku 2018 sa k 1. júlu stanovuje výška životného minima. Výška životného minima sa stanovuje z údajov poskytnutých zo Štatistického úradu Slovenskej republiky, a to z koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa rast zisťuje, je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla bežného kalendárneho roku.

Čo je životné minimum a jeho výška platná od 1. 7. 2018

Životné minimum by malo predstavovať minimálnu hranicu na akceptovateľný životný štandard jednotlivca, rodiny či domácnosti, pod ktorou nastáva spoločnosťou neakceptovateľný stav hmotnej núdze.

Životné minimum predstavuje minimálnu pe­ňažnú čiastku, ktorú potrebuje spoločne hospodáriaca domácnosť na uspokojenie základných životných potrieb. Hodnota životného minima by mala odrá­žať zmenu sociálno-ekonomických podmie­nok v danej spoločnosti.

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 196/2018 Z. z. sa s účinnosťou od 1. 7. 2018 životné minimum mení takto (§ 2 ods. 1 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime):

  1. ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
    zo 199,48 € na 205,07 € mesačne,
  2. ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
    zo 139,16 € na 143,06 € mesačne,
  3. ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa
    z 91,06 € na 93,61 € mesačne.

Vývoj životného minima za posledných 10 rokov

Vývoj životného minima v priebehu 10 rokov

Životné minimum

Obdobie

Suma

Zvýšenie %

od 7/2009

185,19 €

 

od 7/2010

185,38 €

0,10 %

od 7/2011

189,83 €

2,40 %

od 7/2012

194,58 €

2,50 %

od 7/2013

198,09 €

1,80 %

od 7/2014

198,09 €

0,00 %

od 7/2015

198,09 €

0,00 %

od 7/2016

198,09 €

0,00 %

od 7/2017

199,48 €

0,70 %

od 7/2018

205,07 €

2,80 %

Podľa vývoja sumy životného minima ide teda o najvyššie zvyšovanie životného minima za posledných 10 rokov. Pozrime sa ďalej, aké veličiny životné minimum ovplyvňuje.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie článku nájdete tu.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Bc. Katarína Danajovičová

autor_Katarina-Danajovicova_120x181.jpg

16 rokov pôsobila v Sociálnej poisťovni v oblasti výberu poistného, vymáhania pohľadávok – v tvorbe analýz systémov, ich testovaní, v implementácií projektov elektronického prepájania štátnych inštitúcií, v školení, usmerňovaní a kontrolnej činnosti zamestnancov pobočiek Sociálnej poisťovne.

Viac ako 12 rokov sa venuje vedeniu účtovníctva a poradenstvu v oblasti daní a odvodov.

Osem rokov viedla celoslovenský projekt digitalizácie prihlasovacích formulárov vernostného programu jednej z najväčších maloobchodných spoločností v obore FMCG na Slovenskom trhu. Bola vedúcou tímu v projekte „Analýza odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva“, ktorý sa uskutočnil za podpory Ministerstva hospodárstva SR v rámci programov podpory malého a stredného podnikania prostredníctvom agentúry Slovak Business Agency.  

Je aktívnou autorkou odborných článkov pre spoločnosť Poradca podnikateľa, ktorá publikuje články v účtovnej, daňovej a mzdovej oblasti.

Pôsobí v Slovenskej asociácii podnikových finančníkov (SAF) a pomáha zlepšovať podnikateľské prostredie, zúčastňuje sa odborných stretnutí na Ministerstvách, štátnych i neštátnych inštitúciách, kde zastupuje záujmy podnikateľov.

Dátum publikácie

10.09.2018