Zmeny v zákone o sociálnych službách od 1. januára 2018

Článok ozrejmuje novely zákona o sociálnych službách od 1. januára 2018 s najdôležitejšími zmenami a doplneniami, ktoré so sebou priniesli v oblasti poskytovania sociálnych služieb, a to s dôrazom na subjekty územnej samosprávy a ich povinnosti na úseku sociálnych služieb.

Image37459

Počnúc rokom 2018 nadobudli účinnosť hneď dve novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Prvou z týchto novelizácií je zákon č. 331/2017 Z. z., ktorý síce čiastočne nadobudol účinnosť už 30. decembra 2017, avšak jeho podstatnejšia časť sa dočkala začiatku svojej pôsobnosti až v roku 2018. Druhým zákonom, ktorý mení a dopĺňa zákon o sociálnych službách, je zákon č. 351/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zmeny podľa novely – zákona č. 331/2017 Z. z. o sociálnych službách

Udržateľnosť bývania a jeho dostupnosť je základnou potrebou ľudskej dôstojnosti, ktorá zároveň predstavuje základnú životnú potrebu. Z tohto dôvodu novela zákona dopĺňa a nanovo zaraďuje medzi súpis nepriaznivej sociálnej situácie aj ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.

Cieľová skupina tejto sociálnej služby je širšia a špecifickejšia oproti fyzickým osobám nachádzajúcim sa v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.

Nová právna úprava novo vymedzuje odborného zamestnanca v previazanosti na vykonávanie alebo riadenie vykonávania odbornej činnosti podľa § 16 zákona, alebo na vykonávanie špecifických iných činností priamo orientovaných na prijímateľa sociálnej služby, ktoré tento zákon upravuje v § 61 ods. 9 a ktorými sú liečebno-výchovná starostlivosť, psychologická starostlivosť a špeciálno-pedagogická starostlivosť, a ktoré sú realizované v záujme uspokojovania špecifických individuálnych potrieb cieľových skupín prijímateľov sociálnej služby.

V súvislosti s uvedenou zmenou sa v zákone v ust. § 15 ods. 2 v záujme jednoznačnosti explicitne ustanovuje, že vykonávanie muzikoterapie, art terapie, hipoterapie, canisterapie, biblioterapie, hydroterapie, aromaterapie a činnostnej terapie podľa § 61 ods. 8 zákona na účely zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby sa považuje za činnosť podľa § 15 ods. 2.

V záujme zosúladenia úpravy § 17 ods. 3 s § 15 ods. 1 zákona a tiež s cieľom zamedzenia interpretačným problémom došlo k vypusteniu možnosti neposkytovať stravovanie pri ambulantnej sociálnej službe v zariadení. To znamená, že ak ide o poskytovanie druhu sociálnej služby, v rámci ktorého sa poskytuje v súlade s rozsahom poskytovaných činností aj stravovanie, ak bude poskytovateľ poskytovať túto sociálnu službu v zariadení aj formou ambulantnej sociálnej služby, bude povinný prijímateľom tejto sociálnej služby poskytovanej ambulantnou formou toto stravovanie poskytovať.

....

Zmeny podľa novely – zákona č. 351/2017 Z. z.

Od 1. januára 2018 nadobudla účinnosť aj ďalšia novela zákona o sociálnych službách, konkrétne zákon č. 351/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

Deviaty článok tohto zákona (čl. IX) sa venuje novelizácii zákona o sociálnych službách so zameraním na právnu úpravu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a jej úhradu v týchto zariadeniach. Nová právna úprava viditeľne okresala doterajšie znenie ustanovenia § 22, keďže obsahom tohto „vynoveného“ ustanovenia je len jediný odsek, v zmysle ktorého poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach podľa § 35, § 36, § 38 a § 39, podmienky jej poskytovania, rozsah a podmienky úhrady ošetrovateľskej starostlivosti a uzatváranie zmlúv o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti upravujú osobitné predpisy.

Uvedené ustanovenie sa týka zariadení, ktorými sú:

  • zariadenie pre seniorov,
  • zariadenie opatrovateľskej služby,
  • domov sociálnych služieb a
  • špecializované zariadenie.

Osobitnými predpismi, ktoré upravujú vyššie uvedené, sú:

  1. zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 7 ods. 8 a § 10a),
  2. zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 15),
  3. zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31),
  4. zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 7a a § 8 ods. 15).

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: JUDr. Renáta Považanová

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

JUDr. Renáta Považanová

autor_Renata-Meckova_120x181.jpg

V súčasnosti pôsobí v územnej samospráve ako vedúca právneho oddelenia. Doterajšie pracovné skúsenosti zahŕňajú aj prácu vyššej súdnej úradníčky na okresnom súde. Vo svojej doterajšej praxi sa venovala predovšetkým obchodnému, občianskemu, pracovnému právu vrátane práva nehnuteľností, správnemu právu ako aj ďalším disciplínam práva v samospráve.

Dátum publikácie

20.03.2018