Zmeny v zostavovaní rozpočtu na rok 2018 a v rozpočtovaní v roku 2018

Novela č. 243/2017 Z. z. zákona č. 523/2004 Z. z. účinná od 1. januára 2018 znamená zmenu pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2018 a v rozpočtovaní v roku 2018.

Image30467

Rozpočtové hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií je legislatívne upravené zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“). Novela zákona č. 523/2004 Z. z. účinná od 1. januára 2018 znamená zmenu pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2018 a v rozpočtovaní v roku 2018.

Zmeny v zostavovaní rozpočtu rozpočtovej organizácie

Rozpočtová organizácia (RO) je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku.

Podľa platnej právnej úpravy do 31. decembra 2017 RO hospodári s rozpočtovými prostriedkami v rámci svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. RO nakladá a hospodári aj s prostriedkami prijatými od iných subjektov (mimorozpočtovými prostriedkami).

Po novele zákona od 1. januára 2018 RO bude hospodáriť s rozpočtovými prostriedkami vrátane prostriedkov prijatých od iných subjektov. RO bude zostavovať rozpočet príjmov a výdavkov, ktorý bude zahŕňať všetky prostriedky vrátane príjmov a výdavkov uvedených v § 17 ods. 4 a v § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.

Zmeny v rozpočtovaní rozpočtovej organizácie v roku 2018

Pozn.: Vzájomné započítanie príjmov a výdavkov je v RO prípustné, ak ide o dodatočnú úhradu predtým vynaložených výdavkov v tom istom rozpočtovom roku, v ktorom iný subjekt refunduje RO výdavky, ktoré za neho zaplatila. Ak RO vykonáva činnosť, v ktorej rozsahu je platiteľom dane z pridanej hodnoty, môže v tom istom rozpočtovom roku vzájomne započítať príjmy z prijatej dane z pridanej hodnoty a vráteného nadmerného odpočtu s výdavkami na úhradu dane z pridanej hodnoty.

Zmeny v zostavovaní rozpočtu a rozpočtovaní príspevkovej organizácie v roku 2018

Príspevková organizácia (PO) je právnická osoba štátu, obce a VÚC, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet VÚC zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu.

Zostavovanie rozpočtu PO na rok 2018 a rozpočtovanie PO v roku 2018 ovplyvnila novela ustanovení § 24 až § 28 zákona č. 523/2004 Z. z.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie článku nájdete tu.

 

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Verejná správa SR

Súvisiace komentované ustanovenia

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je členkou predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR (ZHK) a predsedníčkou Pohronskej regionálnej sekcie ZHK. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

30.10.2017