Zmeny vo financovaní regionálneho školstva od 1. 9. 2017

V príspevku sa venujeme zmenám vo financovaní regionálneho školstva od 1. septembra 2017 – novela zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení zákonom č. 182/2017 Z. z.

Image34716

Financovanie regionálneho školstva je legislatívne upravené zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“), ktorý upravuje

  1. financovanie regionálneho školstva, t. j. financovanie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a školských zariadení zriadených okresnými úradmi v sídle kraja, ktoré sú zaradené do siete podľa § 15 zákona č. 596/2003 Z. z.;
  2. poskytovanie
  1. príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v materských školách, ktoré sú zaradené do siete podľa § 15 zákona č. 596/2003 Z. z.,
  2. príspevku na záujmové vzdelávanie pre žiakov škôl, ktoré sú zaradené do siete podľa § 15 zákona č. 596/2003 Z. z.,
  3. dotácií.
Financovanie regionálneho školstva je viaczdrojové a k významným finančným zdrojom zaraďujeme najmä:
  1. prostriedky zo štátneho rozpočtu, a to konkrétne z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva (školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov) a z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra (školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ v sídle kraja, obcí, cirkevných a súkromných zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ v sídle kraja),
  2. prostriedky z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších územných celkov (VÚC), prostredníctvom podielových daní (základné umelecké školy, materské školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov),
  3. príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v materských školách, školských kluboch detí a centrách voľného času a príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou, pobytom, ubytovaním a stravovaním v školských internátoch, špeciálnych výchovných zariadeniach a zariadeniach školského stravovania,
  4. prostriedky od iných fyzických osôb a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces,
  5. príspevky, dary a iné zdroje.

Článok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie článku nájdete tu.

 

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Verejná správa SR

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je členkou predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR (ZHK) a predsedníčkou Pohronskej regionálnej sekcie ZHK. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

16.08.2017