Zo života

Nadácia EPH vyhlasuje program „Zo života“.

Jednou z najdôležitejších oblastí podpory je pre Nadáciu EPH podpora znevýhodnených skupín a snaha o skvalitnenie starostlivosti a služieb pre túto cieľovú skupinu. Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, v ktorej sám alebo niekto z blízkych bude potrebovať starostlivosť a podporu v posledných chvíľach života. Napriek tomu, že moderná doba ponúka rôzne výdobytky v oblasti medicíny, stále sa nájdu situácie, kedy diagnóza stanoví chorobu s časovo obmedzeným prežívaním. Každý má právo dôstojne a pokojne dožiť, v podmienkach, ktoré si človek zaslúži.

Nadácia EPH preto vyhlasuje program „Zo života“, ktorý má za cieľ podporiť organizácie, venujúce sa hospicovej a paliatívnej starostlivosti v tom, aby mohli naďalej plnohodnotne uľahčovať ľuďom ich pokojný odchod a zabezpečovať ostatné služby, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb klientov.

Kto sa môže uchádzať o podporu – Predkladatelia:

Žiadateľom o podporu môžu byť:

  • Hospice
  • Mobilné hospice

Rozpočet a financovanie:

Celková suma vyčlenená na program v tomto roku je 100 000 EUR. Jeden projekt môže získať maximálnu sumu 6 000 EUR. Do rozpočtu je možné zahrnúť všetky náklady spojené s realizáciou a zabezpečením projektu.

Časový harmonogram programu a aktivít:

3. 5. 2019 do 24:00 – uzávierka predkladania žiadostí

3. 5. 2019 – 17.5.2019 – hodnotenie žiadostí

20. 5. 2019 - zverejnenie výsledkov

20. 5. – 30. 11. 2019 – realizácia podporených projektov

Aké projekty podporíme – Tematické zameranie:

O podporu sa môžu uchádzať projekty zamerané na skvalitnenie starostlivosti o klientov zariadení a na podporu:

  • Obnovy a rekonštrukcie zariadení
  • Nákupu zdravotníckych pomôcok a medicínskych potrieb
  • Nákupu zariadenia, vybavenia a materiálových pomôcok
  • Aktivít, ktoré prispejú ku skvalitneniu života klientov zariadení
  • Iných nákladov úzko spojených s realizáciou projektu

Hodnotenie a kritériá hodnotenia:

Predložené žiadosti hodnotia externí odborní hodnotitelia, ktorí odovzdajú Správnej rade a zástupcom Nadácie EPH hierarchicky usporiadaný zoznam predložených žiadostí s odporúčaním žiadostí na podporu. Konečné rozhodnutie je na členoch Správnej rady.

Posudzovať sa bude:

  • realizovateľnosť a udržateľnosť projektu
  • efektívne nastavenie financovania a adekvátnosť rozpočtových položiek
  • dopad na zlepšenie kvality života cieľovej skupiny

V programe nepodporíme projekty bez verejnoprospešného účelu.

Postup vyplnenia projektového formulára nájdete na web stránke www.nadaciaeph.sk v sekcii "Na stiahnutie".

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Nadácia EPH

Nadácia EPH podporuje aktivity a prerozdeľuje finančné prostriedky prostredníctvom grantových programov, s jasne stanovenými podmienkami a procesom hodnotenia. O podpore projektov rozhoduje Správna rada na základe odporúčaní externých hodnotiteľov.