Zodpovedné verejné obstarávanie

Aplikáciou inštitútov zodpovedného verejného obstarávania môžu verejní obstarávatelia a obstarávatelia významne prispieť k napĺňaniu celospoločenských strategických výziev a priorít. 

Image24709

Za účelom rozšíriť uplatňovanie princípu zodpovedného verejného obstarávania vznikli pracovné skupiny, ktoré by s využitím odborných poznatkov z interného aj externého prostredia mali vniesť viac svetla do oblastí ako zelené verejné obstarávanie, sociálne aspekty, inovácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk iné ako najnižšia cena, či verejné obstarávanie IKT.

V rámci dlhodobej stratégie Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) bol vytvorený koncept pracovných skupín pre vybrané problematiky verejného obstarávania – pre zelené verejné obstarávanie, sociálne aspekty, inovácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk iné ako najnižšia cena, či verejné obstarávanie informačných a komunikačných technológií.

Členmi pracovných skupín sú zamestnanci úradu, ktorí využívajú odborné poznatky, skúsenosti a informácie, spolupracujú s inými expertmi a odborníkmi z externého prostredia. Cieľom spolupráce je prinášať a uplatňovať v praxi riešenia prijateľné pre odbornú verejnosť. Úrad sa chce zamerať na zvýšenie kvality prípravného procesu verejného obstarávania so zameraním na predmetné oblasti. Snahou úradu je vyprofilovať vyvážené pracovné skupiny zo zástupcov úradu, ministerstiev, vysokých škôl a iných subjektov. O práci týchto skupín bude úrad priebežne informovať a postupne bude zverejňovať nové informácie, postupy a najmä príklady dobrej praxe. V prípade záujmu o spoluprácu v rámci určitej pracovnej skupiny kontaktujte vedúcich príslušných pracovných skupín, ktorých kontakty sú uvedené v rámci jednotlivých podsekcií podľa pracovných skupín.

Viac informácií nájdete tu.

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

Úrad pre verejné obstarávanie

Je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie a rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky. 

Dátum publikácie

07.09.2017