Zostavenie a schvaľovanie rozpočtu obce a rozpočtu VÚC na roky 2018 – 2020

V príspevku sú zadefinované legislatívne východiská zostavenia a schvaľovania rozpočtu obce a rozpočtu VÚC na roky 2018 – 2020. Článok približuje proces zostavovania rozpočtu so zreteľom na špecifiká vyplývajúce z noviel všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré tvorbu rozpočtu ovplyvňujú.

Image35259

Legislatívnou normou, ktorá vymedzuje postavenie rozpočtu obce a rozpočtu VÚC, je:

  • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet, ktorý je základom jej finančného hospodárenia. Obec je povinná zverejniť rozpočet pred jeho schválením najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce;
  • zákon č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch, podľa ktorého základom finančného hospodárenia VÚC je rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Návrh rozpočtu, rovnako ako v prípade rozpočtu obce, musí byť pred schválením najmenej 15 dní verejne prístupný.

Citované právne predpisy upravujú postavenie rozpočtu obce a rozpočtu VÚC veľmi všeobecne, odkazujú na osobitnú právnu úpravu, ktorou je zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) upravuje:

  1. rozpočty územnej samosprávy, ktorými sú rozpočet obce a rozpočet VÚC,
  2. rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, zostavovanie a schvaľovanie záverečného účtu obce a záverečného účtu VÚC,
  3. finančné vzťahy medzi štátnym rozpočtom a rozpočtami obcí a štátnym rozpočtom a rozpočtami VÚC, finančné vzťahy medzi rozpočtami obcí a rozpočtami VÚC navzájom, ako aj finančné vzťahy rozpočtov obcí a rozpočtov VÚC k iným právnickým osobám a fyzickým osobám.

Na obce a VÚC a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie ako súčasti sektora verejnej správy sa vzťahuje, s odchýlkami uvedenými v cit. zákone, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“), ktorý je základným finančným zákonom verejnej správy. Tento zákon upravuje aj tvorbu a zostavovanie rozpočtu obcou a VÚC zriadených rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií.

K legislatívnym východiskám tvorby a schvaľovania rozpočtu obce a rozpočtu VÚC (ďalej len „rozpočet“) ďalej patria najmä:

  • ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
  • zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Viac informácií nájdete tu.

 

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Verejná správa SR

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je členkou predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR (ZHK) a predsedníčkou Pohronskej regionálnej sekcie ZHK. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

04.10.2017