Zostavenie a schvaľovanie rozpočtu obce a rozpočtu VÚC na roky 2019 – 2021

Cieľom príspevku je zadefinovať legislatívne východiská zostavenia a schvaľovania rozpočtu obce/VÚC na roky 2019 – 2021, priblížiť proces zostavovania rozpočtu so zreteľom na špecifiká vyplývajúce z noviel všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré tvorbu rozpočtu ovplyvňujú.

Image39636

OBSAH PRÍSPEVKU:

 1. Postavenie rozpočtu obce a rozpočtu VÚC
 2. Obsah a členenie rozpočtu obce a rozpočtu VÚC
 3. Rozpočtový proces
 4. Príručka na zostavenie rozpočtu na roky 2019 – 2021
 5. Schvaľovanie rozpočtu

Legislatívne východiská tvorby a schvaľovania rozpočtu

Legislatívnou normou, ktorá vymedzuje postavenie rozpočtu obce a rozpočtu VÚC, je:

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet, ktorý je základom jej finančného hospodárenia. Obec je povinná zverejniť rozpočet pred jeho schválením najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce;
 • zákon č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch, podľa ktorého základom finančného hospodárenia VÚC je rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Návrh rozpočtu, rovnako ako v prípade rozpočtu obce, musí byť pred schválením najmenej 15 dní verejne prístupný.

Citované právne predpisy upravujú postavenie rozpočtu obce a rozpočtu VÚC veľmi všeobecne, odkazujú na osobitnú právnu úpravu, ktorou je zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) upravuje:

 1. rozpočty územnej samosprávy, ktorými sú rozpočet obce a rozpočet VÚC,
 2. rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, zostavovanie a schvaľovanie záverečného účtu obce a záverečného účtu VÚC,
 3. finančné vzťahy medzi štátnym rozpočtom a rozpočtami obcí a štátnym rozpočtom a rozpočtami VÚC, finančné vzťahy medzi rozpočtami obcí a rozpočtami VÚC navzájom, ako aj finančné vzťahy rozpočtov obcí a rozpočtov VÚC k iným právnickým osobám a fyzickým osobám.

Na obce a VÚC a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie ako súčasti sektora verejnej správy sa vzťahuje, s odchýlkami uvedenými v cit. zákone, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“), ktorý je základným finančným zákonom verejnej správy. Tento zákon upravuje aj tvorbu a zostavovanie rozpočtu obcou a VÚC zriadených rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií.

K legislatívnym východiskám tvorby a schvaľovania rozpočtu obce a rozpočtu VÚC (ďalej len „rozpočet“) ďalej patria najmä:

 • ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
 • zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

1. Postavenie rozpočtu obce a rozpočtu VÚC

Rozpočet predstavuje strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce a VÚC, prostredníctvom ktorého sa realizujú ich základné úlohy a funkcie. Jeho základnou úlohou je zabezpečovanie financovania obce a VÚC, a to nielen v príslušnom rozpočtovom roku, ale najmenej v troch po sebe nasledujúcich rozpočtových rokoch.

Rozpočet sa zostavuje ako viacročný rozpočet, ktorý sa člení na:

 • rozpočet na príslušný rozpočtový rok,
 • rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,
 • rozpočet na ďalší rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet po príslušnom rozpočtovom roku.

Rozpočet sa tiež zostavuje ako programový rozpočet; na základe jeho programov, obec a VÚC plánuje realizáciu a finančné zabezpečenie svojich úloh a povinností, ktoré plní v súlade s osobitnými predpismi.

Programové rozpočtovanie v podmienkach územnej samosprávy je systém plánovania, rozpočtovania, monitorovania a hodnotenia, ktorého cieľom je dlhodobo dosahovať hospodárnosť, efektívnosť a výkonnosť pri využívaní verejných zdrojov, zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obyvateľstvu, zabezpečiť transparentný a zodpovedný prístup pri rozdeľovaní a čerpaní verejných prostriedkov.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Súvisiace komentované ustanovenia

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

02.10.2018