Zostavenie záverečného účtu obce a VÚC

V príspevku upozorňujeme na povinnosti, ktoré súvisia so zostavením záverečného účtu obce a VÚC, a to tak zo strany štatutárneho orgánu a volených funkcionárov obce a VÚC, ako aj zo strany hlavného kontrolóra a zamestnancov obce a VÚC.

Image36597

V príspevku sa venujeme zostaveniu záverečného účtu obce a VÚC, zameriame sa na legislatívne východiská, ako aj na praktický postup pri zostavení záverečného účtu obce a VÚC.

Základnou legislatívnou normou, ktorá upravuje zostavenie záverečného účtu, je zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“). Tento zákon je základným finančným zákonom územnej samosprávy; ide o legislatívnu normu, ktorá okrem iných skutočností upravuje zostavenie záverečného účtu, jeho náležitosti a obsah.

Obec a VÚC pri spracovaní návrhu záverečného účtu postupuje podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Po skončení rozpočtového roka obec a VÚC údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu.

Zostavenie záverečného účtu je proces, ktorý má svoje zákonitosti a pravidlá.

Povinnosti obce a VÚC v procese zostavenia záverečného účtu

K najdôležitejším a zásadným povinnostiam obce a VÚC v procese zostavenia záverečného účtu podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy patrí najmä:

 • po skončení účtovného roka zostaviť účtovnú závierku podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
 • overiť účtovnú závierku audítorom,
 • po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovať do záverečného účtu,
 • finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu,
 • usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC,
 • zostaviť záverečný účet v obsahovom členení v súlade s § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
 • nevyčerpané prostriedky previesť na osobitný účet a v nasledujúcich rozpočtových rokoch ich zaradiť do rozpočtu ako príjmovú finančnú operáciu,
 • rozhodnúť o použití prebytku rozpočtu zo strany zastupiteľstva pri prerokúvaní záverečného účtu,
 • zastupiteľstvom potvrdiť spôsob financovania schodku rozpočtu,
 • pred schválením záverečný účet predložiť na verejnú diskusiu podľa osobitných predpisov, ktorými sú zákon o obecnom zriadení a zákon o samosprávnych krajoch,
 • prerokovať záverečný účet najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka, prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, ak sa záverečný účet zo strany zastupiteľstva schváli s výhradami.

Článok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu. 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je členkou predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR (ZHK) a predsedníčkou Pohronskej regionálnej sekcie ZHK. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

24.01.2018