Župné voľby 2017

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov, tzv. župné voľby a určil deň ich konania na 4. novembra 2017 od 7,00 hod. do 22,00 hod.

Image35434

Súčasný volebný systém Slovenskej republiky vychádza z teórií o volebných systémoch v moderných demokraciách avolebné právo je prostriedkom, prostredníctvom ktorého sa občania podieľajú na uskutočňovaní verejnej moci.

Samosprávny kraj sa pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov, pričomzabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja, pričomúčelne využíva miestne ľudské, prírodné a iné zdroje, vykonáva vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov. Taktiež zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov,podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia, utvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a ostatných prvkov svojho územia, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb a spolupracuje s obcami a inými právnickými a fyzickými osobami pri výstavbe zariadení a bytov určených na poskytovanie sociálnych služieb. Samosprávny kraj svojou činnosťou vytváratiež podmienky na rozvoj zdravotníctva, výchovy a vzdelávania, kultúrnych hodnôt a cestovného ruchu, koordinuje rozvoj telesnej kultúry, športu, ako i starostlivosť o deti a mládež, pričom spolupracuje s obcami pri tvorbe ich programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí. Samosprávny kraj je povinný vytvárať v rámci svojej pôsobnosti účinný systém kontroly, zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra samosprávneho kraja a voliť hlavného kontrolóra, ako i vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na nezávislý výkon kontroly.

Volebné právo

Volebné právo na Slovensku sa začleňuje do skupiny politických práv a slobôd, je obsiahnuté v Ústave Slovenskej republiky a je chápané v rovine objektívneho volebného práva, ktoré predstavuje súbor všetkých právnych noriem, ktoré upravujú vzťahy v procese volieb,vo volebnom zákonodarstve vo forme platnej legislatívy, ale i subjektívneho volebného práva, t. j.práva voliť a byť volený. Volebné právo má každý občan bez rozdielu pohlavia, rasy, národnosti, v SR sa využíva volebné právoaktívne (právo voliť) a volebné právopasívne (právo byť volený). Občania Slovenskej republiky majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Obyvateľ samosprávneho kraja sa zúčastňuje na jeho samospráve, je oprávnený voliť zastupiteľstvo a byť volený do zastupiteľstva,voliť predsedu a byť volený za predsedu,hlasovať v referende samosprávneho kraja, zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva,obracať sa so svojimi podnetmi, sťažnosťami a inými podaniami na predsedu, zastupiteľstvo a orgány ním zriadené.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie článku nájdete tu.

 

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 117,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Verejná správa SR

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

AUTOR

doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD.

Viac rokov sa zaoberá problematikou medzisektorovej spolupráce v podmienkach globálnej spoločnosti, kde sa predovšetkým sústreďuje na problematiku verejného a neziskového sektora, ich špecifiká, komparáciu ich odlišností, ako i na ich vzájomnú spoluprácu.

Dátum publikácie

16.10.2017