Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na financovanie rozvojových projektov zameraných na podporné opatrenia pre výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vzdelávajú v základných školách a v základných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (vrátane špeciálnych základných škôl).

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2019 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 73 000 eur na financovanie rozvojových projektov zameraných na podporné opatrenia pre výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vzdelávajú v základných školách a v základných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (vrátane špeciálnych základných škôl).

Maximálna výška finančného príspevku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na jeden rozvojový projekt „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2019“ je v roku 2019 stanovená na 8 000 eur.
 
Žiadosť s rozpisom rozpočtu predkladá oprávnený žiadateľ (uvedený vo výzve) príslušnému odboru školstva Okresnému úradu v sídle kraja v termíne do 31. mája 2019.
 
Základný cieľ
 
Oblasťou podpory je zlepšovanie podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením so zameraním na materiálno-technické vybavenie škôl, kompenzačné a špeciálne učebné pomôcky pre žiakov vzdelávaných v základných školách a v základných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (vrátane špeciálnych základných škôl) s cieľom ich úspešného a efektívneho vzdelávania.
 
Trvanie rozvojového projektu

Obdobie realizácie rozvojového projektu: od 1. júla 2019 do 15. decembra 2019.

Predkladanie žiadostí

Okruh oprávnených žiadateľov:
  • zriaďovatelia základných škôl,
  • zriaďovatelia základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (vrátane špeciálnych základných škôl).

O účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu na základe tejto výzvy je možné uchádzať sa formou žiadosti o poskytnutie účelových finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rozvojový projekt prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja. V príslušnom kalendárnom roku môže predložiť žiadateľ len jednu žiadosť o financovanie rozvojového projektu „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2019“ vo vzťahu k príslušnej škole.

Vyplnenú žiadosť s charakteristikou rozvojového projektu a s analýzou finančného zabezpečenia realizácie rozvojového projektu zašle oprávnený žiadateľ odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja do 31. mája 2019 s označením na obálke „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2019“.

Pre podanie žiadosti je rozhodujúci dátum prijatia žiadosti na poštovej pečiatke. Písomnú žiadosť o účelové finančné prostriedky je potrebné zaslať v jednom vyhotovení a v elektronickej podobe na CD v jednom súbore programu MS WORD.

Písomná žiadosť obsahujúca cieľ rozvojového projektu, charakteristiku rozvojového projektu, časový harmonogram realizácie rozvojového projektu a analýzu finančného zabezpečenia realizácie rozvojového projektu neprekročí 4 strany textu (nepoužívajte hrebeňovú väzbu a prikladajte iba nutné obrazové prílohy). Formulár žiadosti je k dispozícii na www.minedu.sk v časti Rozvojové projekty v regionálnom školstve.

Odbor školstva okresného úradu v sídle kraja preverí úplnosť predkladaných žiadostí a predloží úplné žiadosti za žiadateľov vo svojej územnej pôsobnosti a schválené žiadosti za školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Žiadosti, ktoré spĺňajú požadované kritériá, predloží aj so zoznamom žiadostí spĺňajúcich kritériá v elektronickej podobe sekcii regionálneho školstva MŠVVaŠ SR na jednom CD v lehote do 10. júna 2019.

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport.