Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení školského obvodu základnej školy

Školský obvod základnej školy tvorí územie obce alebo jej časť. Ak je obec zriaďovateľom viacerých základných škôl, obec svojím všeobecne záväzným nariadením určí školské obvody pre jednotlivé základné školy.

Čítať celé

Registratúrny poriadok a registratúrny plán pre subjekty verejnej správy

Registratúrny poriadok ustanovuje postup organizačných útvarov úradu pri správe registratúry, a to najmä pri manipulácii s registratúrnymi záznamami a spismi. Registratúrne poriadky pôvodcovia I. kategórie uvedú do súladu s touto vyhláškou do 1. júna 2019.

Čítať celé

Vzorový pracovný poriadok pre VÚC, obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie

Pracovný poriadok môže podľa Zákonníka práce zamestnávateľ vydať vždy len po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, ak u zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov pôsobia, inak je neplatný (so zmenami od 1. januára 2019).

Čítať celé

Novela zákona o odpadoch

Od 1. januára 2019 vstúpila do účinnosti ďalšia novela zákona o odpadoch. Novela zákona zasahuje aj do ďalších tematických oblastí, ktorých zmenu alebo precizovanie si vyžiadala najmä aplikačná prax.

Čítať celé

Smernica o poskytovaní preddavkov vo verejnej správe

Smernica o poskytovaní preddavkov vo verejnej správe upravuje postup pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov vo verejnej správe ako i v prostredí mimo verejnej správy (napr. v podnikateľskom prostredí) na základe zmluvy a výnimky z tohto postupu so zmenami od 1. 1. 2019.

Čítať celé

Založenie chránenej dielne a chráneného pracoviska

16. 4. 2019  /  JUDr. Slavomíra Gejdošová

Ako sa žiada o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, príloha k žiadosti na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Čítať celé

Všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie

15. 4. 2019  /  Úrad pre verejné obstarávanie

Z dôvodu pretrvávajúcich otázok súvisiacich s aplikáciou povinností ustanovených v § 10 ods. 10 a § 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní dopĺňa Úrad pre verejné obstarávanie, s cieľom predísť možným chybám pri predkladaní súhrnných správ, usmernenie k súhrnným správam č. 4-2019.

Čítať celé

Nové pravidlá pre dokumentáciu o transferovom oceňovaní

11. 4. 2019  /  JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Významnou zmenou transferového oceňovania je zavedenie tlačiva pre spracovanie skrátenej dokumentácie, ako aj vymedzenie pravidiel pre také transakcie, pri ktorých sa nebude vyžadovať žiadne vedenie dokumentácie a bude postačovať riadne vyplnené daňové priznanie.

Čítať celé

Pripravovaná novela Zákonníka práce v súvislosti s vysielaním pracovníkov

8. 4. 2019  /  Redakcia

Ministerstvo práce, socálnych vecí a rodiny predložilo do MPK návrh zmeny Zákonníka práce. Návrh súvisí s povinnosťou transpozície smenice EÚ o vysielaní pracovníkov.


Návrh zákona v súvislosti s brexitom

15. 3. 2019  /  Redakcia

Vláda SR schválila materiál so zámerom prijať potrebné opatrenia, ktoré Slovenskú republiku pripravia vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody. 


Predbežná informácia k novému stavebnému zákonu

21. 2. 2019  /  Redakcia

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo predbežnú informáciu o chystaných návrhoch, ktoré majú nahradiť súčasný stavebný zákon.

tst-partner-logo.png

Európsky parlament schválil návrh zákona o ochrane autorských práv

27. 3. 2019  /  SITA a.s.

Najkontroverznejšia časť zákona vyžaduje, aby firmy ako YouTube a Facebook boli zodpovedné za ochranu autorských práv v prípade materiálov zverejnených na ich platformách.

Čítať celé

Súkromné osoby by nemali zabúdať na priznanie príjmov z prenájmu

26. 3. 2019  /  SITA a.s.

Ak daňovník prenajíma nehnuteľnosť, nesmie zabudnúť zahrnúť do daňového priznania aj tieto príjmy. Finančná správa vie identifikovať, či daňovník priznal aj takéto dodatočné príjmy, a kontroluje to. Týka sa to najmä súkromných osôb, ktoré prenajímajú byt bez živnostenského oprávnenia.

Čítať celé

Podnikatelia už môžu žiadať o pridelenie kódu na eKasu

18. 3. 2019  /  SITA a.s.

Daňové subjekty, ktorým vznikne povinnosť evidencie tržieb po 1. apríli, už budú musieť mať registračné pokladne napojené on-line na finančnú správu.

Čítať celé