Novela ekonomickej klasifikácie od 1. januára 2018

Účelom príspevku je poukázať na novelu opatrenia, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie od januára 2018.

Čítať celé

Majetkové priznania zamestnancov vo verejnej správe

Povinnosť deklarovať majetok je jedným z protikorupčných nástrojov premietnutých priamo do slovenského právneho poriadku, ktorého cieľom je chrániť verejný záujem a zabezpečiť možnosť kontroly vybraného okruhu zamestnancov pôsobiacich vo verejnej sfére zo strany občanov. Kontrola má smerovať k sledovaniu prírastkov na majetku zamestnanca a má umožniť zistiť, z akých zdrojov boli tieto prírastky nadobudnuté.

Čítať celé

Schválené zmeny školských zákonov

V Národnej rade Slovenskej republiky boli schválené dva zákony, ktorými sa menia a dopĺňajú zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Čítať celé

Zákon o odpadoch a jeho aplikačná novela

Článok sa zameriava na vecné zmeny, ktoré boli vykonané v zákone o odpadoch z dôvodu jeho novelizácie zákonom č. 292/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2018.

Čítať celé

Zostavenie záverečného účtu obce a VÚC

V príspevku upozorňujeme na povinnosti, ktoré súvisia so zostavením záverečného účtu obce a VÚC, a to tak zo strany štatutárneho orgánu a volených funkcionárov obce a VÚC, ako aj zo strany hlavného kontrolóra a zamestnancov obce a VÚC.

Čítať celé

Parlament schválil čiastočné oslobodenie 13. a 14. platov od daní a odvodov

15.2.2018  /  SITA a.s.

Parlament schválil návrh poslancov NR SR za SNS na čiastočné oslobodenie trinástych a štrnástych platov od daní a odvodov.

Čítať celé

Ohlasovacie povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku a pôvodcu odpadov do 28. februára 2018

14.2.2018  /  Ing. Karin Štecová, PhD.

Ohlasovacie povinnosti, ktoré je potrebné splniť za rok 2017 do 28. februára 2018, spôsob vypĺňania tlačív, ako aj samostatné tlačivá poskytneme a vysvetlíme v tomto článku. Ktoré tlačivá sú platné na ohlasovanie za rok 2017?

Čítať celé

Aj rok 2018 bude rokom významných opatrení z dielne MPSVR SR

13.2.2018  /  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Rok 2018 bude nielen o ďalšej pomoci nezamestnaným, o zabezpečení dostatočnej kvalifikovanej pracovnej sily a o podpore menej rozvinutým regiónom, ale aj o intenzívnejšej ochrane práv detí, o pomoci ťažko zdravotne postihnutým a o ďalších dôležitých aktivitách v prospech ľudí.

Čítať celé

Novela Trestného zákona na rokovaní vlády

16.2.2018  /  Redakcia

Návrh komplexne upravuje problematiku boja proti terorizmu, vrátane financovania terorizmu a zohľadňuje všetky medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v tejto oblasti.


Novela Zákonníka práce na rokovaní vlády

30.1.2018  /  Redakcia

Účelom poslaneckého návrhu novely Zákonníka práce je úprava súm niektorých mzdových zvýhodnení za prácu a zavedenie nových mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu a v nedeľu.


Návrh novej dane z poistenia ako náhrady odvodu z poistného

15.1.2018  /  Redakcia

Návrh zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018.

tst-partner-logo.png

Parlament schválil čiastočné oslobodenie 13. a 14. platov od daní a odvodov

15.2.2018  /  SITA a.s.

Dobrovoľné trináste a štrnáste platy budú postupne oslobodené od daní a odvodov do sumy 500 eur pod podmienkou, že budú vyplatené aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Čítať celé

Poslanci schválili zjednodušenie podmienok zamestnávania cudzincov na Slovensku

12.2.2018  /  SITA a.s.

Novela zákona o službách zamestnanosti od mája tohto roka zjednodušuje podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tzv. tretích krajín, teda z krajín mimo Európskej únie, na Slovensku.

Čítať celé

SZČO si pre nové odvody musia zmeniť trvalý príkaz v banke

6.2.2018  /  SITA a.s.

Minimálne odvody na sociálne poistenie pre SZČO sa od začiatku tohto roka zvýšili zo 146,35 eura na 151,16 eura, vyššiu sumu minimálnych odvodov treba zaplatiť na účet Sociálnej poisťovne najneskôr do 8. februára tohto roka.

Čítať celé