Vyhľadávanie > Aktuality
1917 výsledkov
...
Image40094.jpg

Dátum publikácie: 16. 4. 2019
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Ako sa žiada o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, príloha k žiadosti na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Image42025.jpg

Dátum publikácie: 15. 4. 2019
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Školský obvod základnej školy tvorí územie obce alebo jej časť. Ak je obec zriaďovateľom viacerých základných škôl, obec svojím všeobecne záväzným nariadením určí školské obvody pre jednotlivé základné školy.

Image41980.jpg

Dátum publikácie: 15. 4. 2019
Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

Z dôvodu pretrvávajúcich otázok súvisiacich s aplikáciou povinností ustanovených v § 10 ods. 10 a § 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní dopĺňa Úrad pre verejné obstarávanie, s cieľom predísť možným chybám pri predkladaní súhrnných správ, usmernenie k súhrnným správam č. 4-2019.

Image31252.jpg

Dátum publikácie: 11. 4. 2019
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Významnou zmenou transferového oceňovania je zavedenie tlačiva pre spracovanie skrátenej dokumentácie, ako aj vymedzenie pravidiel pre také transakcie, pri ktorých sa nebude vyžadovať žiadne vedenie dokumentácie a bude postačovať riadne vyplnené daňové priznanie.

Image18458.jpg

Dátum publikácie: 9. 4. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Ako bude zaradený riaditeľ zariadenia pre seniorov, ktorý bol odmeňovaný do 31. 12. 2018 podľa zdravotníckej tabuľky a bol v 11. platovej triede?

Image26841.jpg

Dátum publikácie: 9. 4. 2019
Autor: Mgr. Jana Štefaničáková

Registratúrny poriadok ustanovuje postup organizačných útvarov úradu pri správe registratúry, a to najmä pri manipulácii s registratúrnymi záznamami a spismi. Registratúrne poriadky pôvodcovia I. kategórie uvedú do súladu s touto vyhláškou do 1. júna 2019.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 8. 4. 2019
Autor: Redakcia

Ministerstvo práce, socálnych vecí a rodiny predložilo do MPK návrh zmeny Zákonníka práce. Návrh súvisí s povinnosťou transpozície smenice EÚ o vysielaní pracovníkov.

Image36071.jpg

Dátum publikácie: 5. 4. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Smernica Plán kontrolnej činnosti subjektu je interným riadiacim aktom subjektu verejnej správy.

Image41811.jpg

Dátum publikácie: 4. 4. 2019
Autori: Ing. Jarmila Szabová, kolektív

Pracovný poriadok môže podľa Zákonníka práce zamestnávateľ vydať vždy len po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, ak u zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov pôsobia, inak je neplatný (so zmenami od 1. januára 2019).

Image38201.jpg

Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Ak máte nejasnosti k téme skončenia pracovného pomeru, položte otázku našej autorke JUDr. Jane Kňazovickej, ktorá vám rada odpovie.

...
/res/vssr-top-dot.png

Aktuality