Vyhľadávanie > Dôvodové správy
409 výsledkov
...
Právny stav od: 13. 12. 2018

Strategickým hospodárskym záujmom Slovenskej republiky je zabezpečiť vlastnú potravinovú sebestačnosť, respektíve sa k tejto potravinovej sebestačnosti čo najviac priblížiť. Za účelom zabezpečenia vyššie uvedeného cieľa je potrebné investovať finančné prostriedky do poľnohospodárstva a potravinárstva. Distribúcia pridanej hodnoty v rámci dodávateľského potravinového reťazca od prvovýroby cez spracovanie potravín po predaj je značne nerovnomerná, pričom obchodné reťazce majú v tomto reťazci dominantné postavenie z hľadiska zisku. V záujme spravodlivejšieho prerozdelenia pridanej hodnoty v celom reťazci je potrebné vytvoriť nové mechanizmy na podporu domáceho poľnohospodárstva a potravinárstva a zabezpečiť ich financovanie. Na dosiahnutie uvedených cieľov predkladaný návrh zákona navrhuje zaviesť povinnosť platenia osobitného odvodu subjektmi, ktoré definuje ako obchodné reťazce. V tejto súvislosti považujeme za potrebné financovať najmä odbyt poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov, financovať analýzy, prieskumy, výstavy a prezentácie súvisiace s odbytom poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov. 

Právny stav od: 20. 11. 2018

Základným cieľom je najmä zefektívniť, urýchliť a spružniť systém upravujúci vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na územie Slovenskej republiky za účelom zamestnania, a to najmä v profesiách s identifikovaným nedostatkom pracovnej sily.

Právny stav od: 9. 11. 2018

Návrh nového zákona predstavuje v súlade so smernicami EÚ umožnenie zlepšenia a rozvoja služieb medzinárodnej železničnej dopravy v rámci Európskej únie, ako aj s tretími štátmi.

Právny stav od: 9. 11. 2018

Záložné právo podľa zákona o vlastníctve bytov môže zaniknúť iba zánikom predmetu záložného práva. Tým je zabezpečená kontinuita právneho stavu a možnosti uplatnenia si tohto práva po dobu, pokiaľ je možné takéto záložné právo vykonať, a to bez ohľadu na osobu vlastníka. Táto zmena, ktorú vyvolala aplikačná prax, znamená spravodlivejšie riešenie pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Právny stav od: 8. 11. 2018

Zvýšenie súm pomoci v hmotnej núdzi (dávky, aktivačného príspevku, ochranného príspevku a príspevku na nezaopatrené dieťa) s prihliadnutím na skutočnosť, že k ich úprave resp. zvýšeniu nedošlo už niekoľko rokov a na možnosti štátneho rozpočtu. Rozdelenie aktivačného príspevku na dve úrovne a jeho poskytovanie vo vyššej sume osobám, ktoré majú príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy.Nezaopatrené deti, deti do 25 rokov a deti nad 25 rokov veku, ktoré sa pripravujú na budúce povolanie dennou formou štúdia sa budú osudzovať ako členovia domácnosti spolu so svojimi rodičmi, bez ohľadu na skutočnosť, či žijú v domácnosti spolu s rodičmi a aby sa domácnosť, ktorej členom je fyzická osoba, ktorá podniká, okrem fyzickej osoby, ktorej podnikanie trvá menej ako jeden rok alebo ktorej podnikanie nemožno podľa osobitných predpisov prerušiť nepovažovala za domácnosť v hmotnej núdzi.

Právny stav od: 12. 10. 2018

Rozpočet verejnej správy sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy na obdobie troch rokov, t. j. roky 2019, 2020 a 2021. 

Právny stav od: 28. 9. 2018

Vykonanie právnej úpravy, ktorou sa určí, ktorý kandidát zvolený vo voľbách do Európskeho parlamentu 25. mája 2019 sa v súlade s uznesením Európskeho parlamentu ujme funkcie až potom ako vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie nadobudne právnu účinnosť. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť čím skôr, aby politické strany súťažiace o mandáty v Európskom parlamente boli s opatrením súvisiacim s odchodom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie boli v dostatočnom časovom predstihu pred vykonaním volieb oboznámené.

Právny stav od: 28. 9. 2018

Hlavným účelom predloženého návrhu zákona je preto zavedenie dvojnásobnej výšky sumy daňového bonusu na každé vyživované dieťa do 6. roku veku, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti. S účinnosťou od 1. apríla 2019 sa oproti súčasnosti zvýši výška daňového bonusu u daňovníka, ktorý vyživuje dieťa do 6 roku veku, o 22,17 eura mesačne na každé takto vyživované dieťa.

Právny stav od: 28. 9. 2018

Týmto návrhom sa transponuje Smernica Rady (EÚ) 2017/1852 z 10. októbra 2017 o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v Európskej únii. Zákon upravuje tiež postup riešenia prípadných sporov so štátmi, s ktorými Slovenská republika uzavrela zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, pokiaľ ide o ich výklad a uplatňovanie. Návrh zákona ďalej upravuje postup riešenia sporov Slovenskej republiky so zmluvnými štátmi Dohovoru č. 90/436/EHS o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov v platnom znení, pokiaľ tieto spory vyplývajú z jeho výkladu a uplatňovania.

Právny stav od: 28. 9. 2018

Uvoľňuje sa prístup na trh internetových hier a zriaďuje nový regulačný úrad s pôsobnosťou v oblasti hazardných hier. V rámci online hier sa navrhuje, aby príslušná licencia mohla byť po splnení zákonom ustanovených podmienok udelená nielen domácim spoločnostiam ale aj spoločnostiam so sídlom v krajinách Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, pričom prevádzkovať online hry bude možné v internetovej herni a internetovom kasíne. Zavádzajú sa pravidlá na ochranu spotrebiteľa, najmä v rámci systému zodpovedného hrania.

...