Vyhľadávanie > Dôvodové správy
422 výsledkov
...
Právny stav od: 18. 4. 2019

Cieľom zákona je precizovanie právnej úpravy v súvislosti s hraním a spievaním štátnej hymny iného štátu a odstránenie výkladových problémov s tým súvisiacich. Súčasne sa prehodnocuje rozsah ustanovení, za porušenie ktorých môže byť príslušným okresným úradom uložená sankcia vo forme pokuty.

Právny stav od: 18. 4. 2019

Zákonom sa okrem iného upravujú práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, výkon pracovnej činnosti a predpoklady na výkon pracovnej činnosti, kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti a náležitostí s ním súvisiacich, profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (vzdelávanie, kariérny rast, príplatok za profesijný rozvoj a systém výkonu atestácii vo väzbe na profesijné štandardy), systém akreditácií.

Právny stav od: 8. 3. 2019

Zákonom sa zavádza stabilizačné opatrenie vo forme stabilizačnej pôžičky, ktorého cieľom bude stabilizovať študentov vybraných študijných programov skupín študentov vysokých škôl, ktorí štúdiom zvoleného študijného programu vysokej školy získajú kvalifikačný predpoklad na výkon povolania ohrozeného nedostatkom pracovných síl v Slovenskej republike. Nedostatkové regulované povolania budú každoročne zverejnené v zozname nedostatkových povolaní a určí ich ministerstvo v spolupráci s ďalšími príslušnými rezortmi. Pôžička pre vybrané skupiny študentov konkrétnych študijných odborov alebo ich kombinácií by mala prispieť k motivácii absolventov vysokých škôl po skončení štúdia vykonávať povolanie, na ktorého výkon sa pripravovali štúdiom na vysokej škole v Slovenskej republike. Poskytovanie pôžičky by bolo z pohľadu administrácie zabezpečované Fondom na podporu vzdelávania.

Právny stav od: 8. 3. 2019

Cieľom zákona je podpora rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, a to formou poskytnutia dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu alebo rekonštrukciu cyklistickej komunikácie, vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné značenie cyklistickej komunikácie, výstavbu alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry, osvetové kampane a propagačné kampane. Následne bude zabezpečený otvorený prístup k využívaniu vybudovanej alebo zrekonštruovanej cyklistickej komunikácie pre verejnosť v súlade s účelom, na ktorý je určená.

Právny stav od: 8. 3. 2019

Zákonom sa vytvára legislatívny rámec pre užšiu spoluprácu dvoch alebo viacerých verejných vysokých škôl, ktoré budú môcť založiť zakladateľskou zmluvou záujmové združenie právnických osôb, ktoré môže používať v názve „konzorcium vysokých škôl“.

Právny stav od: 4. 3. 2019

Cieľom zákona je zriadenie nového typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktorá bude určená najmä na neodkladnú prepravu pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami, teda na neodkladnú prepravu pacienta, ktorého zdravotný stav si vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas jeho prepravy, a to predovšetkým medzi zdravotníckymi zariadeniami.

Právny stav od: 11. 1. 2019

Zákonom sa rozširuje účelové poskytnutie a použitie prostriedkov Environmentálneho fondu. Cieľom tejto zmeny je prispieť finančnými prostriedkami určenými na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie na podporu aktivít uskutočňovaných na územiach alebo v oblastiach, ktoré v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku environmentálneho práva podliehajú osobitným formám ochrany.

Právny stav od: 11. 1. 2019

Cieľom zákona je zvýšiť počet členov rady pozemkového fondu ako jedného z orgánov Slovenského pozemkového fondu o ďalších dvoch členov, a to jedného na základe návrhov organizácií združujúcich mestá a obce a druhého na návrh Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. 

Právny stav od: 11. 1. 2019

Zákonom sa dopĺňa nový účel poskytovania príspevku na zateplenie rodinného domu, a to príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie. Súčasťou zákona je aj zníženie počtu požadovaných príloh k žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu ako aj úpravy a doplnenia, ktorých potreba vyplynula z aplikačnej praxe.

Právny stav od: 10. 1. 2019

Cieľom zákona je povoliť podanie žaloby na obnovu konania aj proti právoplatnému uzneseniu v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania.

...