Vyhľadávanie > Finančný spravodajca
238 výsledkov
...
FS - 5/2017
Číslo: MF/013682/2017-441
Dátum uverejnenia: 12. 5. 2017
Problematika:

Metodické usmernenie č. MF/013682/2017-441 k postupu zúčtovania preplatkov vzniknutých obciam a vyšším územným celkom z preddavkov určených na úhradu elektrickej energie, vody, plynu, tepla, periodickej a neperiodickej tlače a nájomného za rok 2016.

FS - 4/2017
Číslo: MF/009405/2017-411
Dátum uverejnenia: 10. 4. 2017
Problematika:
FS - 3/2017
Číslo: MF/008861/2017-441
Dátum uverejnenia: 9. 3. 2017
Problematika:

POKYN Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/008861/2017-441 na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2016 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu

FS - 12/2016
Číslo: MF/021546/2016-726
Dátum uverejnenia: 19. 12. 2016
Problematika: daňová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní výkazu o dani z nehnuteľností ustanoveného opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. novembra 2016 č. MF/015062/2016-726 vydalo vysvetlivky na jeho vyplnenie, ktoré sú prílohou tohto oznámenia.

FS - 12/2016
Číslo: MF/015062/2016-726
Dátum uverejnenia: 19. 12. 2016
Problematika:

Údaje o dani z nehnuteľností sa predkladajú na tlačive „Výkaz o dani z nehnuteľností“, ktorého vzor je uvedený v prílohe.

...