Vyhľadávanie > Interné predpisy
168 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 5. 2018

Obec je povinná pre každé verejné priestranstvo určiť na základe ustanovenia zákona o obecnom zriadení. Tento názov sa určuje vo forme všeobecne záväzného nariadenia.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Smernica na vypracovanie kontraktov medzi ústredným orgánom štátnej správy a rozpočtovými organizáciami a príspevkovými organizáciami v jeho pôsobnosti v súlade s Návrhom opatrení na zdokonalenie systému kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a podriadenými organizáciami prijatým uznesením vlády SR č. 1370 z 18. decembra 2002 upravuje postup pri vypracovaní a uzatvorení kontraktov, ich obsah vrátane zabezpečenia transparentnosti a kontroly.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Na základe zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve určí obec svojím všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy zriadenej obcou. Školský obvod základnej školy tvorí územie obce alebo jej časť. Ak je obec zriaďovateľom viacerých základných škôl, obec svojím všeobecne záväzným nariadením určí školské obvody pre jednotlivé základné školy.

Právny stav od: 1. 4. 2019

Toto všeobecne záväzné nariadenie podrobnejšie upravuje podmienky poskytovania opatrovateľskej služby Mestom pre občanov odkázaných na túto sociálnu službu, ako aj výšku úhrady za uvedenú službu podľa § 72 ods. 2 zákona o sociálnych službách.

Právny stav od: 1. 3. 2019

Registratúrny poriadok ustanovuje postup organizačných útvarov úradu pri správe registratúry, a to najmä pri manipulácii s registratúrnymi záznamami a spismi, ako aj pri náležitom a pravidelnom vyraďovaní spisov. Registratúrne poriadky pôvodcovia I. kategórie uvedú do súladu s touto vyhláškou do 1. júna 2019.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Smernica Plán kontrolnej činnosti subjektu je interným riadiacim aktom subjektu verejnej správy.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Pracovný poriadok môže podľa Zákonníka práce zamestnávateľ vydať vždy len po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, ak u zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov pôsobia, inak je neplatný. Zástupcami zamestnancov sa na tieto účely rozumie odborová organizácia alebo zamestnanecká rada, prípadne zamestnanecký dôverník. Bez súhlasu zástupcov zamestnancov, ak u zamestnávateľa pôsobia, by pracovný poriadok nebol platný.

Právny stav od: 1. 3. 2019

Zákon o obecnom zriadení hovorí o tom, že obec pri výkone samosprávy o. i. zabezpečuje udržiavanie čistoty v obci. Na konkrétnu právnu reguláciu tejto kompetencie dáva obciam oprávnenie vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa ustanovia pravidlá na udržiavanie čistoty v obci.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Smernica o poskytovaní preddavkov vo verejnej správe upravuje postup pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov vo verejnej správe ako i v prostredí mimo verejnej správy (napr. v podnikateľskom prostredí) na základe zmluvy a výnimky z tohto postupu, náležitosti zmluvy o poskytnutí preddavku vrátane sankčných mechanizmov pri jej nedodržaní, identifikuje a následne klasifikuje porušenia finančnej disciplíny pri nedodržaní uvedených postupov.

Právny stav od: 1. 3. 2019

Obec na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. s) zákona o obecnom zriadení vydáva štatút pre vedenie kroniky obce a pre postavenie, plnenie úloh a povinností kronikára obce ako jednu z foriem výkonu samosprávnej činnosti obce.

...