Vyhľadávanie > Interné predpisy
161 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 3. 2019

Zákon o obecnom zriadení hovorí o tom, že obec pri výkone samosprávy o. i. zabezpečuje udržiavanie čistoty v obci. Na konkrétnu právnu reguláciu tejto kompetencie dáva obciam oprávnenie vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa ustanovia pravidlá na udržiavanie čistoty v obci.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Smernica o poskytovaní preddavkov vo verejnej správe upravuje postup pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov vo verejnej správe ako i v prostredí mimo verejnej správy (napr. v podnikateľskom prostredí) na základe zmluvy a výnimky z tohto postupu, náležitosti zmluvy o poskytnutí preddavku vrátane sankčných mechanizmov pri jej nedodržaní, identifikuje a následne klasifikuje porušenia finančnej disciplíny pri nedodržaní uvedených postupov.

Právny stav od: 1. 3. 2019

Obec na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. s) zákona o obecnom zriadení vydáva štatút pre vedenie kroniky obce a pre postavenie, plnenie úloh a povinností kronikára obce ako jednu z foriem výkonu samosprávnej činnosti obce.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Interná smernica Cestovné náhrady by mala slúžiť u podnikateľa k stanoveniu jednotného postupu pri poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách a mala by byť nápomocná zamestnancom napríklad pri výpočte jednotlivých druhov náhrad, stanovení príslušnej dokumentácie a podobne.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Vzor internej smernice, ktorá upravuje práva a povinnosti zamestnávateľa a jeho zamestnancov pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancov zo strany zamestnávateľa. Smernica predstavuje záväzný interný predpis Zamestnávateľa v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Právny stav od: 1. 2. 2019

Mestské zastupiteľstvo v zmysle ustanovení § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení a v súlade s ustanoveniami zákona o sociálnych službách vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta o poskytovaní sociálnych služieb.

Právny stav od: 1. 2. 2019

Účelom smernice je stanoviť jednotné pravidlá prideľovania a používania služobných mobilných telefónov, dodržiavania stanovených finančných limitov na služobný mobilný telefón pre všetkých zamestnancov školy/školského zariadenia.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Účelom tejto smernice je pri uplatňovaní zákona o verejnom obstarávaní definovať práva a povinnosti, zodpovednosť, spôsob kontroly a postupy verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác vo verejnom obstarávaní a pri uzatváraní zmlúv. Smernica je v súlade so zmenami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní účinnými od 1. 1. 2019.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Aktuálne potravinové škandály načrtli okrem iného aj otázku, za akých podmienok vlastne možno na území obce predávať tovar alebo poskytovať služby mimo klasických „kamenných“ predajní. Takýto predaj je stále možný a zároveň tradičný, obsahuje však viacero obmedzení a regulácií, ktoré musí spĺňať.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecne záväzné nariadenie, ktoré nesmú byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

...