Vyhľadávanie > Interné predpisy
119 výsledkov
Právny stav od: 1.1.2018

Organizačný poriadok je základný vnútorný predpis, ktorý určuje vnútornú organizáciu školy a definuje základné pravidlá riadenia školy.

Právny stav od: 1.1.2018

V príspevku sa budeme venovať problematike telovýchovných zariadení (telocviční) v školách a školských zariadeniach. Upozorníme na legislatívnu úpravu, ktorá sa uplatňuje pri prevádzke telovýchovných zariadení v školách a školských zariadeniach a poskytneme vzor prevádzkového poriadku telovýchovných zariadení (telocviční).

Právny stav od: 1.1.2018

Smernica pre tvorbu a vydávanie vnútorných predpisov stanovuje jednotné pravidlá pre tvorbu a vydávanie vnútorných predpisov, právomoci a zodpovednosť jednotlivých zamestnancov/organizačných útvarov v procese tvorby vnútorných predpisov.

Právny stav od: 1.1.2018

Obsahom smernice o úhrade poplatku v materskej škole je určenie výšky a spôsobu úhrady finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.

Právny stav od: 1.1.2018

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je výsledkom sociálneho dialógu na odvetvovej (sektorovej) úrovni, t. j. medzi skupinou zamestnávateľov a vyšším odborovým orgánom alebo príslušnými vyššími odborovými orgánmi. Jej predmetom je výhodnejšia úprava pracovných podmienok vrátane mzdových podmienok a podmienok zamestnávania, vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, v porovnaní s úpravou obsiahnutou v Zákonníku práce alebo v inom pracovnoprávnom predpise. V prípade zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme je to v porovnaní so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojitosti so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.

Právny stav od: 1.1.2018

Cieľom smernice na zabezpečenie rozpočtového procesu v pôsobnosti riadených organizácií kapitoly je stanoviť jednotný a transparentný postup pri zabezpečovaní a riadení rozpočtového procesu v pôsobnosti riadených organizácií kapitoly a úradu kapitoly v súlade so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi príslušnej kapitoly.

Právny stav od: 1.1.2018

Interný riadiaci akt určuje spôsob zisťovania príčin a zavinení nehôd a mimoriadnych udalostí, stanovuje spôsob ich ohlasovania a evidovania.

Právny stav od: 1.12.2017

Smernica o poskytovaní preddavkov vo verejnej správe upravuje postup pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov vo verejnej správe ako i mimo verejnej správy a výnimky z tohto postupu, náležitosti zmluvy o poskytnutí preddavku vrátane sankčných mechanizmov pri jej nedodržaní a klasifikuje porušenia finančnej disciplíny pri nedodržaní uvedených postupov.

Právny stav od: 1.12.2017

Správa a údržba verejnej zelene je jednou zo samosprávnych a v zákone o obecnom zriadení výslovne uvedených kompetencií každej obce.

Právny stav od: 1.1.2018

Smernica o pravidlách rozpočtového hospodárenia rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií upravuje základné zásady rozpočtového hospodárenia.