Vyhľadávanie > Interné predpisy
146 výsledkov
Právny stav od: 1. 9. 2018

V súlade s § 53 ods. 2 zákona o veterinárnej starostlivosti a § 6 zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo vydáva všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce so zmenami účinnými od 1. septembra 2018.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Smernica o verejnom obstarávaní, ktorej hlavným cieľom a účelom je stanoviť záväzné postupy pre zamestnancov obce pri úkonoch spojených s verejným obstarávaním.

Právny stav od: 1. 4. 2018

Rokovací poriadok obecného/mestského zastupiteľstva obce/mesta upravuje pravidlá o rokovaní zastupiteľstva, o príprave materiálov a podkladov na rokovanie, spôsobe uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení, spôsobe kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa miestnej samosprávy.

Právny stav od: 1. 4. 2018

Jedným z oprávnení obecného zastupiteľstva podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona o obecnom zriadení je schvaľovanie štatútu obce [v prípade obce, ktorá je mestom, ho schvaľuje mestské zastupiteľstvo – § 24 ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení]. Štatút obce paradoxne nie je zákonom definovaný, len ho na niektorých miestach zákon o obecnom zriadení spomína.

Právny stav od: 1. 10. 2018

Cieľom smernice je stanoviť postup pri vedení pokladnice obce (tuzemskej a valutovej), hmotnej zodpovednosti za stav peňažných prostriedkov v pokladnici obce, náplň činnosti zodpovedného zamestnanca za vedenie pokladnice, a to s cieľom vytvorenia jednotného a efektívneho systému riadenia, organizácie, kontroly stavu a pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti. Obec je povinná určiť pri poskytovaní a použití verejných financií také podmienky, aby bolo zabezpečené hospodárne, efektívne, účinné a účelné hospodárenie s verejnými financiami.

Právny stav od: 1. 12. 2018

Obec/mesto ako správca dane zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2019 miestnu daň za užívanie verejného priestranstva.

Právny stav od: 1. 12. 2018

Obec/mesto ako správca dane zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2019 miestnu daň za psa.

Právny stav od: 1. 12. 2018

Obec/mesto ukladá s účinnosťou od 1. 1. 2019 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Právny stav od: 1. 12. 2018

Obec/mesto ako správca dane zavádza s účinnosťou od 1. 1. 2019 miestnu daň z nehnuteľností.

Právny stav od: 1. 11. 2018

„Smernica pre vedenie pokladnice, obeh pokladničných dokladov a vykonávanie finančných operácií“ (ďalej len smernica) zabezpečuje jednotnosť pri vedení pokladnice, obehu pokladničných dokladov a vykonávaní finančných (pokladničných) operácií v účtovnej jednotke.