Vyhľadávanie > Odborné články
2298 výsledkov
...
Dátum publikácie: 15. 4. 2019
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

V danom článku sa budeme venovať problematike založenia chránenej dielne a chráneného pracoviska v zmysle platnej legislatívy, aké zákonné podmienky by mali byť v danom prípade splnené zo strany zamestnávateľa, na aké prípadné príspevky je možné uplatniť nárok a za akých podmienok. Chránená dielňa a chránené pracovisko sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím, ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách. V chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku môžu pracovať aj občania, ktorým sa poskytuje získanie odborných zručností alebo príprava na pracovné uplatnenie, a zamestnanci, ktorí pre ohrozenie zdravia nie sú dočasne spôsobilí vykonávať doterajšie zamestnanie, ak pre nich zamestnávateľ nemá iné vhodné zamestnanie.

Dátum publikácie: 15. 4. 2019
Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

Z dôvodu pretrvávajúcich otázok súvisiacich s aplikáciou povinností ustanovených v § 10 ods. 10 a § 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní dopĺňa Úrad pre verejné obstarávanie, s cieľom predísť možným chybám pri predkladaní súhrnných správ, usmernenie k súhrnným správam č. 4-2019.

Dátum publikácie: 11. 4. 2019
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Koncom roka 2018 vydalo Ministerstvo financií SR nové pravidlá pre dokumentáciu transferového oceňovania, a to v podobe nového usmernenia o určení obsahu dokumentácie. Významnou zmenou je zavedenie tlačiva pre spracovanie skrátenej dokumentácie, ako aj vymedzenie pravidiel pre také transakcie, pri ktorých sa nebude vyžadovať žiadne vedenie dokumentácie a bude postačovať riadne vyplnené daňové priznanie. Zjednodušenie dokumentačných povinností však nemá žiaden vplyv na povinnosť dodržiavať princíp nezávislého vzťahu a správne podľa neho vyčísliť základ dane.

Dátum publikácie: 9. 4. 2019
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.

Zákon č. 110/2018 Z. z. novelizoval zákon o pozemkových spoločenstvách. Spoločenstvám vznikli na základe tejto novely povinnosti, ktoré musia byť splnené v lehote do 30. júna 2019.

Dátum publikácie: 9. 4. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

S účinnosťou od 1. marca 2019 bol dovtedajší zákon o hazardných hrách nahradený novým zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách.

Dátum publikácie: 4. 4. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Jedným z prvkov priamej demokracie v podmienkach obecnej samosprávy je miestne referendum (zákon totiž uvádza, že obyvatelia obce vykonávajú jej samosprávu orgánmi obce, miestnym referendom a zhromaždením obyvateľov obce). Zrejme aj vzhľadom na istú náročnosť zorganizovania a potrebné kvórum pre platnosť jeho výsledkov nie je u nás tento inštitút veľmi používaný (najmä vo väčších samosprávach). Napriek tomu však má svoje miesto v obecnom zriadení, pretože hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce je tiež jedným zo zákonných práv obyvateľov obce.

Dátum publikácie: 29. 3. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

V tomto článku sa venujeme štyrom rozsahovo síce kratším a navzájom nesúvisiacim, ale nepochybne dôležitým otázkam, pravidelne sa opakujúcim v obecnej praxi.

Dátum publikácie: 26. 3. 2019
Autor: JUDr. Igor Hvojník

Doplnkové dôchodkové sporenie je zákonom o DDS definované ako zhromažďovanie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a vyplácanie dávok doplnkového dôchodkového sporenia.

Dátum publikácie: 26. 3. 2019
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková

Článok sa zameriava na povinnosti zamestnávateľa, ktoré mu vyplývajú zo zamestnávania zamestnanca/zamestnancov. Oboznámime vás s povinnosťami, ktoré má zamestnávateľ pri uzatváraní pracovnoprávneho vzťahu (náležitosti pracovných zmlúv, skúšobná doba, zmluvné uzatváranie pracovných pomerov), počas trvania tohto vzťahu (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, registrácia zamestnávateľa na daňovom úrade ako platiteľa dane, prihlásenie zamestnávateľa a zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne a ďalšie povinnosti voči nim, povinnosť zamestnávateľa chrániť osobné údaje zamestnancov), aj s povinnosťami po skončení pracovnoprávneho vzťahu.

Dátum publikácie: 26. 3. 2019
Autor: Ing. Dana Hanovcová

Článok je určený všetkým, ktorí vykonávajú činnosť znečisťujúcu ovzdušie alebo prevádzkujú technologické zariadenia znečisťujúce ovzdušie, napríklad z oblasti palivovo-energetického priemyslu, výroby a spracovania kovov, výroby nekovových minerálnych produktov, chemického priemyslu, nakladania s odpadmi a rovnako aj krematória, ďalej z oblasti automobilového priemyslu, priemyselného spracovania dreva, chovu hospodárskych zvierat, bitúnkov a. i.

...