Vyhľadávanie > Odborné články
2336 výsledkov
...
Dátum publikácie: 18. 6. 2019
Autor: Jana Vršková, Ing.

Niektoré neziskové účtovné jednotky si na zabezpečenie svojej činnosti v rámci Slovenska vytvárajú organizačné jednotky – pobočky, ktoré sa nachádzajú v rôznych mestách a obciach. Už pri vzniku takejto organizácie, ktorá predpokladá vykonávať svoju činnosť týmto spôsobom, je potrebné, aby bolo ustanovené v stanovách, zakladacej listine alebo inom dokumente, podľa ktorého sa bude riadiť, akým spôsobom budú fungovať uvedené organizačné jednotky, či budú samostatnými právnickými osobami so všetkými právami a povinnosťami, ktoré z takéhoto usporiadania vyplývajú, alebo budú podriadené Zväzu, Centrále, Ústrediu a pod., ktoré im delegujú iba niektoré právomoci.

Dátum publikácie: 13. 6. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Obecné zastupiteľstvo je popri starostovi obce jedným z dvoch orgánov obce. Je pritom orgánom kolektívnym, to znamená, že je zložené z viacerých poslancov a rozhoduje určitou formou konsenzu, teda zákonom požadovanou formou väčšiny hlasov. Výsledkom je určitý druh rozhodnutia tohto kolektívneho orgánu v podobe uznesenia.

Dátum publikácie: 13. 6. 2019
Autor: Ing. Jana Sládečková

Zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov sú financované z vlastných príjmov samosprávy, ktorých podstatnú časť predstavuje príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb (ďalej len „DPFO“). Finančné prostriedky, ktoré obce a VÚC dostanú z DPFO, sú ich vlastným príjmom a o ich prerozdelení rozhodujú vo vlastnej kompetencii.

Dátum publikácie: 11. 6. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje náležitostiam a oprávneniam disponovania s verejnými prostriedkami organizácií zriadených kapitolou štátneho rozpočtu alebo na základe osobitného predpisu – rozpočtové organizácie štátu a príspevkové organizácie štátu.

Dátum publikácie: 4. 6. 2019
Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad upozorňuje, že nadobudnutím účinnosti novely zákona o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov sa od 1. januára 2019 zmenila koncepcia obstarávania tovaru, ktorým sú potraviny.

Dátum publikácie: 4. 6. 2019
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku by sme chceli upozorniť na novelu zákona o Fonde na podporu vzdelávania, ktorú 10. mája 2019 schválila Národná rada SR a ktorá nadobúda účinnosť 1. júna 2019. 

Dátum publikácie: 4. 6. 2019
Autor: Ing. Michal Jelínek, Ph.D., V4 Group

Finančná správa pri kontrolách transferových cien vymeria každoročne daňové doruby v miliónoch eur. Od roku 2014, kedy sa na účely transferového oceňovania vypĺňa samostatná príloha daňového priznania, sa táto suma zvyšuje. Pre firmy, ktoré sú kapitálovo alebo personálne prepojené, je preto dôležité, aby boli pripravené na daňovú kontrolu v oblasti transferových cien. 

Dátum publikácie: 3. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Ak daňovník zistí chybu v podanom daňovom priznaní do lehoty na podanie daňového priznania, podá opravné daňové priznanie a na pôvodné daňové priznanie sa neprihliada. Ak zistí chybu až po termíne na podanie daňového priznania, je potrebné podať dodatočné daňové priznanie.

Dátum publikácie: 3. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Dodatočné daňové priznanie typ B podáva aj daňovník, ktorý podal daňové priznanie typ A a dodatočne zistil, že mal aj iné druhy príjmov. Dodatočné daňové priznanie typ B môže podať aj daňovník, ktorý zistí, že jeho daň má byť nižšia, ako uviedol v daňovom priznaní, alebo bola správcom dane vyrubená, alebo daňové priznanie neobsahuje správne údaje.

Dátum publikácie: 3. 6. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Ak daňovník zistí, že jeho daň má byť vyššia, ako bola priznaná alebo správcom dane vyrubená, je povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca nasledujúceho mesiaca po tomto zistení. Dodatočné daňové priznanie je povinný podať aj vtedy, ak zistí, že daňová strata je nižšia, ako bola uvedená v daňovom priznaní. Z rozdielu medzi daňou vypočítanou v daňovom priznaní a vyššou daňou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní správca dane uplatní sankčný postih.

...