Vyhľadávanie > Odborné články
2240 výsledkov
...
Dátum publikácie: 6. 2. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok je venovaný aktuálnej téme v oblasti miestnej samosprávy – zostaveniu návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom. Príspevok rozoberá vybrané oblasti formou odpovedí na časté otázky z vlastnej kontrolnej a lektorskej praxe.

Dátum publikácie: 5. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane odmeňovania riaditeľov škôl je ustanovené zákonom o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum publikácie: 5. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Vecná pôsobnosť zákona je vymedzená v § 1 zákona č. 553/2003 Z. z. Uvedený zákon sa vzťahuje na všetky školy a školské zariadenia, ak v zákone nie je ustanovené inak.

Dátum publikácie: 5. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Podľa § 3 ods. 6 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktoré v právnych vzťahoch vystupujú vo svojom mene a majú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, je zamestnancom školy alebo školského zariadenia.

Dátum publikácie: 5. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Príspevok rozoberá zložky platu a funkčného platu, funkčný plat riaditeľa. Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. sa zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme neposkytuje mzda, ale plat. 

Dátum publikácie: 5. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

V nasledujúcej časti sa budeme postupne zaoberať určením platu riaditeľa školy a jeho jednotlivými zložkami, ale len tými, ktoré ako riaditelia škôl poberajú alebo by mohli poberať.

Dátum publikácie: 5. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Aj keď podľa § 25 zákona odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je zamestnávateľ povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním súvisiacich a o iných peňažných náležitostiach zamestnanca, na riaditeľov škôl sa to nevzťahuje.

Dátum publikácie: 5. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Vzhľadom na to, že riaditeľ školy je zamestnancom školy a je pedagogickým zamestnancom, vzťahujú sa neho všetky vnútorné predpisy školy ako na ostatných zamestnancov školy.

Dátum publikácie: 4. 2. 2019
Autor: doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

Predseda NR SR rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta SR a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019.

Dátum publikácie: 1. 2. 2019
Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

Od 1. 1. 2019 platí novela zákona o verejnom obstarávaní. Zmeny, ktoré so sebou prináša, zabezpečujú zrýchlenie a sprehľadnenie procesov verejného obstarávania. Súčasťou novely je množstvo nových ustanovení, ktoré vznikli po dlhých rokovaniach ako vzájomný kompromis.

...