Vyhľadávanie > Odborné články
2162 výsledkov
...
Dátum publikácie: 13. 12. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje aj na odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré pri odmeňovaní svojich zamestnancov postupujú podľa tohto zákona.

Dátum publikácie: 10. 12. 2018
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

V súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) musí byť každá finančná operácia alebo jej časť overená základnou finančnou kontrolou.

Dátum publikácie: 6. 12. 2018
Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) upozorňuje, že nevyhotovenie referencie v zákonnej lehote je správnym deliktom podľa § 182 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, za ktorý je úrad povinný uložiť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu od 500 eur do 30 000 eur. Najmä starostovia menších obcí si pritom nie sú vedomí svojej zákonnej povinnosti vyhotoviť po skončení plnenia referenciu.

Dátum publikácie: 30. 11. 2018
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.

Životopis, sprievodné dokumenty či profil na LinkedIne poskytujú prvé informácie, podľa ktorých personalisti posudzujú uchádzača o pracovné miesto. Ako zaujať a presvedčiť potenciálneho zamestnávateľa, aby do výberového procesu zaradil práve vás?

Dátum publikácie: 30. 11. 2018
Autor: Ing. Cecília Olexová, PhD.

Personalisti považujú už za samozrejmosť, že si overia internetovú povesť uchádzačov o zamestnanie. Aj keď si uvedomujú, že informácie, ktoré na internete nájdu, môžu byť nepresné či nesprávne, nie všetci si ich overujú. Napriek tomu pripúšťajú, že ich tieto informácie ovplyvňujú pri rozhodovaní o výbere uchádzačov. Článok prináša zaujímavé zistenia prieskumov týkajúcich sa overovania internetovej povesti a tipy, ako sa starať o svoju online reputáciu.

Dátum publikácie: 30. 11. 2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Poukazujeme na povinnosti zamestnávateľov pri monitorovaní zamestnancov kamerovým systémom nielen z hľadiska nariadenia GDPR, ale aj Zákonníka práce. Cieľom je tiež informovať zamestnávateľov ako prevádzkovateľov kamerových systémov o stanovených podmienkach a predpokladoch, ktoré sú na nich ako na prevádzkovateľov informačných systémov osobných údajov kladené.

Dátum publikácie: 30. 11. 2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Monitorovanie kamerovým systémom vyžaduje dodržiavanie zásad z hľadiska ochrany osobných údajov i z hľadiska Zákonníka práce. Otestujte si svoje vedomosti.

Dátum publikácie: 30. 11. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Prehľad veličín potrebných v mzdovom účtovníctve v roku 2019. 

Dátum publikácie: 30. 11. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Pri uzatváraní kalendárneho roka musí zamestnávateľ v oblasti mzdového účtovníctva vykonať úkony smerujúce k príprave na účtovnú závierku za účtovné obdobie a ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie, spočívajúce predovšetkým v odsúhlasení a uzatvorení mzdových listov a ostatných evidencií za kalendárny rok a vystavení potvrdení v súvislosti s poskytovaním mzdy a vyberaním preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Dátum publikácie: 30. 11. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, pretože bol uznaný za dočasne práceneschopného alebo preto­že bol uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie, ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku je zamestnávateľ povinný poskytnúť po skončení týchto situácií.

...