Vyhľadávanie > Odborné články
2028 výsledkov
...
Dátum publikácie: 18.6.2018
Autor: Ing. Marta Boráková

Odlišnosť tohto druhu spoluvlastníctva spočíva v tom, že predmetom vlastníctva nie je jeden identický, konkrétny pozemok, ale všetky pozemky tvoriace takzvanú „spoločnú nehnuteľnosť.“ Aj keď urbár tvoria viaceré pozemky (nemusia susediť), no nemožno s nimi nakladať samostatne, majú spoločný právny režim. Urbárnik (vlastník podielu na urbárskej pôde) nemôže predať svoj podiel k jednému pozemku, ale môže previesť podiel na „spoločnej nehnuteľnosti“, teda na všetkých pozemkoch tvoriacich urbár. Z tohto hľadiska sa hovorí o nedeliteľnosti urbára, ktorá je ukotvená aj v zákone o pozemkových spoločenstvách.

Dátum publikácie: 13.6.2018
Autor: Redakcia - Zisk manažment

Zvládnuť riadenie ľudí je jednou z najťažších úloh úspešného manažéra. Inak tomu nie je ani v samospráve.

Dátum publikácie: 12.6.2018
Autor: Mgr. Viliam Mizák

Deklarovaným cieľom Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, je rekonštrukcia pravidiel ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a pravidiel voľného pohybu osobných údajov v rámci Únie. Realizácia uvedeného cieľa so sebou prináša nielen ustanovenie nových, ale aj zmeny existujúcich pravidiel spočívajúce v ich čiastočnom sprísnení a čiastočnej liberalizácii.

Dátum publikácie: 11.6.2018
Autor: Ing. Terézia Urbanová

Účtovanie stravného školskej jedálne bez právnej subjektivity v obci a v RO zriadenej obcou podľa opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky uverejneného pod č. MF/16786/2007-31.

Dátum publikácie: 8.6.2018
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

V tomto príspevku svoju pozornosť sústredíme na zákon schválený NR SR 13. 3. tohto roku, ktorý komplexne upravuje sociálnu ekonomiku a týka sa (o. i.) aktívnej politiky trhu práce, sociálnej sféry, investičnej a inej pomoci, ale aj účtovníctva a daní – zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hneď na úvod si uveďme, že Národná rada SR prijala v tomto roku už tri novely zákona č. 595/2003 Z. z.

Dátum publikácie: 5.6.2018
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Legislatívnou úpravou zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve došlo nielen k prenosu kompetencií z orgánov štátnej správy na územnú samosprávu v oblasti školstva, ale aj k zriadeniu nových orgánov školskej samosprávy, ktorými sú rada školy/rada školského zariadenia, obecná školská rada, územná školská rada.

Dátum publikácie: 5.6.2018
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Rada školy/rada školského zariadenia je iniciatívny a poradný orgán zriadený zo zákona ako orgán školskej samosprávy, ktorý má za cieľ obhajovať a presadzovať verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy alebo školského zariadenia v oblasti výchovy a vzdelávania.

Dátum publikácie: 5.6.2018
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Obecná školská rada sa zriaďuje v obciach, v ktorých sú určené najmenej tri školské obvody alebo je zriadených najmenej desať škôl a školských zariadení, ktoré nie sú súčasťou školy.

Dátum publikácie: 5.6.2018
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Územná školská rada sa zriaďuje v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja.

Dátum publikácie: 31.5.2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Zamestnávateľ môže zamestnancom za prácu poskytnúť peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, tzv. 13. plat a pri príležitosti vianočných sviatkov, tzv. 14. plat. Zákonník práce neurčuje výšku ani podmienky poskytnutia týchto plnení. Podmienky pre oslobodenie od dane z príjmov a poistného na zdravotné a sociálne poistenie do výšky 500 € z týchto plnení vyplývajú predovšetkým zo zákona o dani z príjmov.

...