Vyhľadávanie > Odborné články
1914 výsledkov
...
Dátum publikácie: 20.3.2018
Autor: JUDr. Renáta Považanová

Počnúc rokom 2018 nadobudli účinnosť hneď dve novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Prvou z týchto novelizácií je zákon č. 331/2017 Z. z., ktorý síce čiastočne nadobudol účinnosť už 30. decembra 2017, avšak jeho podstatnejšia časť sa dočkala začiatku svojej pôsobnosti až v roku 2018. Druhým zákonom, ktorý mení a dopĺňa zákon o sociálnych službách, je zákon č. 351/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dátum publikácie: 20.3.2018
Autor: JUDr. Renáta Považanová

Udržateľnosť bývania a jeho dostupnosť je základnou potrebou ľudskej dôstojnosti, ktorá zároveň predstavuje základnú životnú potrebu. Z tohto dôvodu novela zákona dopĺňa a nanovo zaraďuje medzi súpis nepriaznivej sociálnej situácie aj ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.

Dátum publikácie: 20.3.2018
Autor: JUDr. Renáta Považanová

Od 1. januára 2018 nadobudla účinnosť aj ďalšia novela zákona o sociálnych službách, konkrétne zákon č. 351/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dátum publikácie: 12.3.2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane odmeňovania riaditeľov škôl je ustanovené zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 553/2003 Z. z.“).

Dátum publikácie: 12.3.2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Vecná pôsobnosť zákona je vymedzená v § 1 zákona č. 553/2003 Z. z. Uvedený zákon sa vzťahuje na všetky školy a školské zariadenia, ak v zákone nie je ustanovené inak.

Dátum publikácie: 12.3.2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Podľa § 3 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktoré v právnych vzťahoch vystupujú vo svojom mene a majú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, je zamestnancom školy alebo školského zariadenia.

Dátum publikácie: 12.3.2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. sa zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme neposkytuje mzda, ale plat.

Dátum publikácie: 12.3.2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Nie všetky zložky platu uvedené v § 4 ods. 1 zákona pedagogickí zamestnanci poberajú. A riaditelia škôl nemôžu poberať ani všetky tie zložky platu, ktoré môžu poberať ostatní pedagogickí zamestnanci.

Dátum publikácie: 12.3.2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Aj keď podľa § 25 zákona č. 553/2003 Z. z. je zamestnávateľ povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním súvisiacich a o iných peňažných náležitostiach zamestnanca, na riaditeľov škôl sa to nevzťahuje.

Dátum publikácie: 12.3.2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Vzhľadom na to, že riaditeľ školy je zamestnancom školy a je pedagogickým zamestnancom, tak ako už bolo uvedené, vzťahujú sa neho všetky vnútorné predpisy školy ako na ostatných zamestnancov školy.

...