Vyhľadávanie > Príklady z praxe
3417 výsledkov
...
Dátum publikácie: 17. 4. 2019
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)

Centrum voľného času zabezpečuje predmetové olympiády okresného a krajského charakteru. V porote sú menovaní učitelia rôznych ZŠ. Za túto prácu im prináleží odmena. Môže organizácia odmenu vyplatiť na základe príkaznej zmluvy? Alebo môže vyplatiť jednorazovú odmenu podľa zákona č. o dani z príjmov - príležitostná činnosť?

Dátum publikácie: 17. 4. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Môže zamestnávateľ, ktorým je mesto, vo vnútornom predpise ustanoviť, že vedúci oddelenia budú mať vo výške mzdy zohľadnenú prácu nadčas, teda nebude sa im za prácu nadčas poskytovať náhradné voľno a ani príplatky za sobotu a nedeľu v prípade, ak sa bude práca nadčas vykonávať v sobotu a v nedeľu?

Dátum publikácie: 17. 4. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Budúca zamestnankyňa mala v predchádzajúcom období živnostenské oprávnenie a jedným z predmetov jej podnikania bola činnosť, ktorá sa prekrýva s pracovnou činnosťou, ktorú bude v pracovnom pomere vykonávať.

Je možnosť započítania praxe z obdobia živnostenského podnikania?

Dátum publikácie: 16. 4. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Spoločnosť má uzatvorené učebné zmluvy so žiakmi učilišťa, ktorí začali k nej chodiť na prax. V učebnej zmluve je dohodnutá odmena žiakovi paušálne 50 €. Je možné tieto odmeny prevádzať cez mzdový program alebo jednoducho sa budú na základe učebnej zmluvy vyplácať odmeny žiakovi hotovostne cez pokladnicu? Platia sa z takejto odmeny odvody a uplatňuje sa daň?

Dátum publikácie: 16. 4. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Žiak strednej školy sa bude na základe zmluvy zúčastňovať na praktickom vyučovaní u zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania. Prihlasuje sa takýto žiak do Sociálnej poisťovne? Ak áno, na aký typ dohody a akým spôsob sa vypláca odmena?

Dátum publikácie: 16. 4. 2019
Autor: Viera Kubanková

Zamestnankyňa – upratovačka (triedy a chodby školy) – je dlhodobo práceneschopná a jej zastupovanie chce zamestnávateľ riešiť inou pracovníčkou školy, ktorá je vrátnička a zároveň upratovačka kancelárskych priestorov, s tým, že by zamestnávateľ uzatvoril ďalšiu pracovnú zmluvu priamo na zastupovanie, a to na kratší úväzok. Môže zamestnávateľ uzatvoriť takúto pracovnú zmluvu?

Dátum publikácie: 16. 4. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Riaditeľka ZŠ vyštudovala učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, má 1. aj 2. atestáciu aj funkčné vzdelávanie. Ako riaditeľka školy vykonala rigoróznu skúšku v študijnom odbore verejná správa a verejná politika v študijnom programe verejná správa a obhájila rigoróznu prácu na tému: „Školská správa na Slovensku“. Má nárok získať kredity za vykonanú rigoróznu skúšku?

Dátum publikácie: 16. 4. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová

Má zamestnankyňa nárok na stravné lístky, ak pracuje na dva 50 % úväzky u toho istého zamestnávateľa? Jeden úväzok má ako pomocná sila v školskej jedálni (18,75 hodiny) doobeda a druhý ako upratovačka v ZŠ poobede (18,75 hodiny)? Zamestnankyňa pracuje 3,75 hodiny/denne na obe pracovné zmluvy.

Dátum publikácie: 15. 4. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Ako zaúčtovať obnovu verejného osvetlenia v obci?

Dátum publikácie: 15. 4. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová

Zamestnankyňa utrpela pracovný úraz 10. 1. 2018 a naďalej je práceneschopná z tohto dôvodu. Vznikol jej nárok na dovolenku za rok 2018?

...