Vyhľadávanie > Príklady z praxe
3578 výsledkov
...
Dátum publikácie: 18. 6. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Zamestnávateľ chce od 1. 9. 2019 preradiť učiteľku MŠ za školského špeciálneho pedagóga. Má vzdelanie: VŠ 2. stupeň - študijný program špeciálna pedagogika a program špeciálna pedagogika, prax ako učiteľka 35 rokov.

  1. Môže mať MŠ v pracovnom pomere školského špeciálneho pedagóga?
  2. Pri preradení ju zaradí ako začínajúci odborný zamestnanec do 6. platovej triedy, po ukončení adaptačného vzdelávania ju preradí do 7. platovej triedy, pracovnej triedy 2?
  3. Prax 35 rokov jej započíta celú na určenie platu?
  4. Odborná prax sa jej bude rátať od preradenia za odborného zamestnanca?
Dátum publikácie: 18. 6. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Vzhľadom na nedostatok špeciálnych pedagógov zamestnávateľ uvažuje prijať špeciálnu pedagogičku s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa (Bc.) - odbor špeciálna pedagogika - študentka magisterského štúdia. Prijať ju potrebuje na čiastočný pracovný úväzok (zmluva) bez vyučovacích hodín. Ako zaradiť takéhoto zamestnanca do kariérového stupňa a platového zaradenia? Prax - iba z dohôd.

Dátum publikácie: 18. 6. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Je obec povinná do všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku zakomponovať aj ustanovenie o elektronických službách podľa § 98 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady?

Dátum publikácie: 18. 6. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Zamestnávateľ prijal do pracovného pomeru zamestnanca, ktorý absolvoval VŠ 2. stupňa v odbore sociálna práca a doplnil si pedagogickú spôsobilosť. Absolvoval tiež adaptačné vzdelávanie na pozícii asistent učiteľa. Má prax ako učiteľ MŠ, terénny sociálny pracovník a asistent učiteľa. U súčasného zamestnávateľa bude vykonávať prácu sociálneho pedagóga (odborný zamestnanec). Má byť zaradený ako samostatný odborný alebo ako začínajúci odborný zamestnanec?

Dátum publikácie: 18. 6. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Zamestnankyňa má ukončené stredoškolské vzdelanie na strednej pedagogickej škole, ale v odbore kultúrno-výchovný pracovník. Zamestnaná je však ako asistentka učiteľa. Potrebuje si uvedená zamestnankyňa doplniť pedagogickú spôsobilosť alebo spĺňa kvalifikačný predpoklad aj ukončením uvedeného odboru na pedagogickej škole?

Dátum publikácie: 18. 6. 2019
Autor: Viera Kubanková

Zamestnávateľ uzatvoril pracovný pomer na dobu určitú s učiteľkou od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a následne jej predĺžil pracovný pomer do 31. 8. 2019. Ako je to v prípade, ak by zamestnávateľ uzatvoril s touto učiteľkou pracovný pomer na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky? Môže byť opäť pracovný pomer na dobu určitú alebo už iba na dobu neurčitú?

Dátum publikácie: 18. 6. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca sa môže obsadiť na základe vnútorného výberového konania alebo na základe vonkajšieho výberového konania. Je zástupca vedúceho oddelenia vedúci zamestnanec?

Dátum publikácie: 18. 6. 2019
Autor: Viera Kubanková

Môže byť poslanec obecného zastupiteľstva delegovaný politickou stranou do okrskovej volebnej komisie?

Dátum publikácie: 17. 6. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Čo je potrebné overovať základnou finančnou kontrolou pri zmluve o jednorazovom prenájme a musí sa vykonávať základná finančná kontrola aj pri preberaní platby?

Dátum publikácie: 17. 6. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Doba vyplácania kreditového príplatku je len sedem rokov alebo neobmedzene?

...