Vyhľadávanie > Príklady z praxe
3280 výsledkov
...
Dátum publikácie: 13. 2. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová

Do IV. oddielu v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane sa vypisuje suma z potvrdenia od banky alebo vypočítaný nárok na daňový bonus?

Dátum publikácie: 13. 2. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Akým spôsobom obec klasifikuje príjem v obci na základe vystavenej faktúry a príjmového pokladničného bloku - vyhlásenie v rozhlase, odber oleja, refakturovanie energií – voda, plyn, prenájom nocovne alebo prenájom kultúrneho domu?

Dátum publikácie: 13. 2. 2019
Autor: Viera Kubanková

Starosta obce bol opätovne zvolený za starostu. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo do 30. 11. 2018. Starosta má polovičný úväzok. Obec má do 500 obyvateľov. Vzťahuje sa na starostu zvýšenie platu od 1. 12. 2018? Má mať koeficient 1,65 alebo sa mu počíta ešte starým koeficientom 1,45?

Dátum publikácie: 13. 2. 2019
Autor: Viera Kubanková

Môže zamestnávateľ nepedagogickým zamestnancom uplatniť nárok na dovolenku a čerpanie sociálneho fondu podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa? Musia mať títo zamestnanci tabuľkový plat, teda plat na základe stupnice platových taríf alebo môžu mať len dohodnutú výšku mzdy?

Dátum publikácie: 13. 2. 2019
Autor: Viera Kubanková

Patrí starostovi pri opätovnom zvolení do funkcie plat, ktorý mal v predchádzajúcom funkčnom období, alebo treba plat schváliť?

Dátum publikácie: 13. 2. 2019
Autor: Ing. Jana Galová

Môže sa zmeniť VZN o poplatkoch za komunálny odpad platné ešte len od 1. 1. 2019? Dá sa zmeniť výška poplatku pre určitú skupinu, napr. právnické osoby, alebo zaviesť rôznu výšku poplatkov pre právnické osoby alebo podnikateľov podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov?

Dátum publikácie: 13. 2. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Musí sa pri výkone základnej finančnej kontroly uvádzať aj presné kritérium súladu s rozpočtom, zmluvami, zákonmi a podobne?

Dátum publikácie: 13. 2. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová

Zamestnankyňa nastúpila po rodičovskej dovolenke dňa 11. 8. 2018 na svoje pôvodné miesto. Nevyčerpaná dovolenka, ktorá jej zostala z minulých rokov, je v počte 60 dní. V mesiaci august si čerpala 7 dní dovolenky, v mesiaci september čerpala 3 dni dovolenky, za október vyčerpala 2 dni. Do 31. 10. 2018 má spolu vyčerpaných 12 dní. Zamestnankyňa žiada o preplatenie dovolenky, čo však nie je v súlade so zákonom. Ako má zamestnávateľ postupovať?

Dátum publikácie: 13. 2. 2019
Autor: Viera Kubanková

Zamestnankyňa centra voľného času má uzatvorený u zamestnávateľa pracovný pomer ako personalistka na 20 hodín týždenne, súčasne pracovný pomer ako upratovačka na 20 hodín týždenne a súčasne dohodu o pracovnej činnosti ako vychovávateľka – trénerka tanečného krúžku na 2,5 hodiny týždenne. Je správne, že má zamestnankyňa u zamestnávateľa uzatvorené tieto pracovnoprávne vzťahy?

Dátum publikácie: 13. 2. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová

Z dôvodu, že zamestnávateľ na oznámení o plate neuvádza dĺžku započítanej praxe, zamestnankyňa zamestnávateľa upozornila, že v októbri 2018 dosiahla 32 rokov započítanej praxe. Zamestnávateľ zistil, že zamestnankyňa mala už od roku 2008 zle započítanú prax. Od roku 1988 do roku 1999 zamestnankyňa vykonávala kumulované činnosti ako skladníčka bielizne v ŠI a vyhotovovala podklady pre účtovné stredisko (evidencia dochádzky zamestnancov, podklady na mzdy, vystavovanie objednávok tovarov a služieb pre školu a ŠI, faktúr, objednávanie tovarov a služieb pre školu a školský internát, evidencia majetku, inventarizácia majetku, evidovanie kópií účtovných dokladov). Od roku 1999 vykonáva účtovnícke práce. Môže jej zamestnávateľ spätne od roku 2018 prehodnotiť a opraviť dĺžku praxe smerom nadol teraz pri zmene od 1. 1. 2019?

...