Vyhľadávanie > Vzory zmlúv a právnych podaní
482 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 9. 2018

Novelou Obchodného zákonníka č. 246/2012 Z. z. bolo do ustanovení Obchodného zákonníka zapracované ustanovenie § 105b, podľa ktorého spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Nadácia vzniká dňom zápisu do registra nadácií, ktoré vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Konanie o zápis nadácie do registra nadácií sa začína dňom doručenia návrhu na zápis ministerstvu. Návrh podáva správca nadácie. Musí obsahovať všetky náležitosti a prílohy špecifikované v zákone č. 34/2002 Z. z. o nadáciách.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Podľa § 59 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení účastníkmi stavebného konania sú stavebník, ako aj právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, a ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť stavebným povolením dotknuté.

Právny stav od: 1. 1. 2018
Zmluva o výkone funkcie uzavretá medzi konateľom a spoločnosťou musí mať písomnú formu a musí ju schváliť valné zhromaždenie spoločnosti alebo písomne všetci spoločníci, ktorí ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene. Stanovy akciovej spoločnosti môžu určiť, že zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva schvaľuje dozorná rada.
Právny stav od: 1. 1. 2019

Žalobou si môže účastník konania uplatniť právo na súdnu ochranu porušeného alebo priamo dotknutého práva alebo právom chráneného záujmu. Na účely konania stačí o existencii práva predložiť hodnoverný dôkaz, najčastejšie výpis z listu vlastníctva, z ktorého vyplýva oprávnenie uskutočniť stavbu. 

Právny stav od: 1. 2. 2013

V prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania s plnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je v zmysle ustanovenia § 369 ods. 1 ObchZ povinný platiť úroky z omeškania. Povinnosť dlžníka platiť úroky z omeškania vzniká priamo zo zákona (ex lege), a to prvým dňom, kedy sa dlžník dostane do omeškania s plnením svojho peňažného záväzku.

Právny stav od: 1. 11. 2005

Umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno na základe územného rozhodnutia. Územným rozhodnutím sa rozumie: rozhodnutie o umiestnení stavby, rozhodnutie o využití územia, rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme a rozhodnutie o stavebnej uzávere. Územné konanie, ktoré predchádza územnému rozhodnutiu, sa začína na písomný návrh účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Nadácia je účelové združenie majetku, ktoré slúži na podporu verejnoprospešného účelu. Verejnoprospešným účelom sa rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Stavby, ktoré sa uskutočňujú v súčasnosti, musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby vyhovovali základným požiadavkám na stavby v zmysle uvedených právnych predpisov. Stavebný úrad je oprávnený vo verejnom záujme nariadiť vlastníkovi stavby, aby na stavbe alebo stavebnom pozemku vykonal nevyhnutné úpravy. 

Právny stav od: 1. 1. 2019

Stavebný úrad je oprávnený nariadiť vypratanie stavby v prípade, že stavba je v stavebno-technickom stave bezprostredne ohrozujúcom život alebo zdravie osôb.

...