Vyhľadávanie > Vzory zmlúv a právnych podaní
438 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 1. 2019

Stavby, ktoré sa uskutočňujú v súčasnosti, musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby vyhovovali základným požiadavkám na stavby v zmysle uvedených právnych predpisov. Stavebný úrad je oprávnený vo verejnom záujme nariadiť vlastníkovi stavby, aby na stavbe alebo stavebnom pozemku vykonal nevyhnutné úpravy. 

Právny stav od: 1. 1. 2019

Stavebný úrad je oprávnený nariadiť vypratanie stavby v prípade, že stavba je v stavebno-technickom stave bezprostredne ohrozujúcom život alebo zdravie osôb.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Nariadiť odstránenie nepovolenej stavby alebo nepovolenej zmeny stavby možno len osobe, ktorá je stavebníkom, pričom zároveň je vlastníkom stavby alebo nájomcom stavby.

Právny stav od: 1. 11. 2005

Začatie územného konania oznamuje stavebný úrad dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom. V rámci oznámenia o začatí konania sa súčasne oznamuje aj termín ústneho pojednávania spojeného spravidla aj s miestnym zisťovaním.

Právny stav od: 1. 1. 2015

Ak predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby alebo iného opatrenia v území, najmä vplyvov na životné prostredie, stavebný úrad vyzve navrhovateľa, aby návrh v primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi.

Právny stav od: 1. 1. 2015

Ustanovenie § 35 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení umožňuje navrhovateľovi vziať svoj návrh na vydanie územného rozhodnutia späť bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu.

Právny stav od: 1. 11. 2005

Stavebný úrad oznámi začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne stavebný úrad upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na neprihliadne. Oznámenie o začatí územného konania vo veci územného konania o využití územia sa oznámi verejnou vyhláškou, ak sa týka rozsiahleho územia.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podl'a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri vykone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na roky 2019 - 2020 je uzatvorená v súlade s § 2 ods. 3 pism. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (d'alej len,,zákon o kolektívnom vyjednávaní).

Právny stav od: 2. 1. 2015

Stavebník je povinný uskutočňovanie stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác a vybraných telekomunikačných stavieb uvedených v § 55 ods. 2 stavebného zákona vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu.

Právny stav od: 25. 5. 2018

Test proporcionality vyžaduje  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a  § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

...