Vyhľadávanie > Vzory zmlúv a právnych podaní
488 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 1. 2019

Podnetom na odovzdanie a preberanie funkcie je ukončenie funkčného obdobia riaditeľa školy uplynutím termínu menovania, odvolaním alebo vzdaním sa funkcie.

Právny stav od: 1. 7. 2014

Dohodu o pracovnej činnosti upravuje § 228a Zákonníka práce. Ide o osobitný zmluvný typ, ktorým sa zakladá pracovnoprávny vzťah  mimo pracovného pomeru.

Právny stav od: 1. 9. 2018

Právoplatné rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o vyvlastnení je možné preskúmať v rámci správneho súdnictva. Žaloba obsahuje všeobecné náležitosti podania v zmysle § 57 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v platnom znení (ďalej len „ S. s. p.“), ako aj osobitné náležitosti v zmysle tretej časti S. s. p. (§  182 a nasl.). Žalobca musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá sám právnické vzdelanie alebo jeho zamestnanec, alebo člen, ktorý zaňho na správnom súde koná alebo ho zastupuje. Povinnosť zastúpenia sa vzťahuje aj na spísanie žaloby. Dôvody zrušenia napadnutého rozhodnutia sú uvedené v § 191 ods. 1 S. s. p. Ak správny súd dospeje k záveru, že žaloba nie je dôvodná, rozsudkom ju zamietne.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Právoplatné rozhodnutie starostu obce o nesprístupnení informácie je preskúmateľné správnym súdom (§ 19 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov; ďalej len „zákon o slobode informácií“). Správna žaloba obsahuje všeobecné náležitosti podania v zmysle § 57 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v platnom znení (ďalej len „ S. s. p.“), ako aj osobitné náležitosti v zmysle tretej časti S. s. p. (§ 182 a nasl.). V konaní o správnej žalobe vo veciach slobodného prístupu k informáciám podľa osobitného predpisu nemusí byť žalobca, ktorý nemá právnické vzdelanie, zastúpený advokátom [§ 49 ods. 2 písm. c) S. s. p.].

Právny stav od: 1. 1. 2019

Zmluvou uzavretou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. prostredníctvom webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu a pod.)

Právny stav od: 1. 1. 2016

Do autorského práva neoprávnene zasahuje ten, kto vedome obchádza účinné technologické opatrenia na ochranu práv podľa Autorského zákona alebo obchádza nevyhnutnosť získať súhlas na použitie diela podľa Autorského zákona.

Právny stav od: 1. 11. 2018

Vzťah medzi vlastníkmi v dome a správcom je založený, tak ako väčšina občianskoprávnych vzťahov, na inštitucionálnej základni dvojstranného právneho úkonu – zmluvy o výkone správy. Ide o osobitný zmluvný typ neupravený Občianskym zákonníkom, ale špeciálnym právnym predpisom – zákonom o vlastníctve bytov. 

Uzatvorenie, zmeny a zánik zmluvy o výkone správy sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Písomná zmluva o výkone správy sa uzatvára osobitne za každý jeden bytový dom. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže zmluvu o výkone správy vypovedať.

Právny stav od: 1. 9. 2018

Novelou Obchodného zákonníka č. 246/2012 Z. z. bolo do ustanovení Obchodného zákonníka zapracované ustanovenie § 105b, podľa ktorého spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Nadácia vzniká dňom zápisu do registra nadácií, ktoré vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Konanie o zápis nadácie do registra nadácií sa začína dňom doručenia návrhu na zápis ministerstvu. Návrh podáva správca nadácie. Musí obsahovať všetky náležitosti a prílohy špecifikované v zákone č. 34/2002 Z. z. o nadáciách.

Právny stav od: 1. 1. 2019

Podľa § 59 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení účastníkmi stavebného konania sú stavebník, ako aj právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, a ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť stavebným povolením dotknuté.

...