Školstvo čakajú ďalšie významné zmeny

Príspevok upozorňuje na novelu zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a na novely ďalších „školských“ zákonov s účinnosťou od 1. septembra 2019, 1. októbra 2019 a 1. januára 2021.

Čítať celé

Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje aj na odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Príspevok rozoberá zmeny od 1. januára a 1. septembra 2019.

Čítať celé

Financovanie regionálneho školstva v roku 2019

V príspevku sa venujeme zmenám vo financovaní regionálneho školstva, normatívnemu a nenormatívnemu financovaniu regionálneho školstva.

Čítať celé

Združená investícia v praxi

Cieľom príspevku je ozrejmenie inštitútu združenej investície v subjekte verejnej správy (najmä subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky) a zakotvenie normatívnych právnych aktov.

Čítať celé

Smernice pre neziskové organizácie

Interné smernice pre neziskové organizácie sú vypracované v súlade so zmenami v roku 2019. Ich tvorba úzko súvisí so zameraním činnosti mimovládnych organizácií a vychádza z potrieb prevádzky a riadenia týchto účtovných jednotiek.

Čítať celé

Zaradenie do platového stupňa a započítanie praxe

19. 8. 2019  /  Ing. Jarmila Szabová

Ak zamestnankyni zamestnávateľ nezapočítal do započítanej praxe čas starostlivosti o deti, vznikol jej nárok na doplatok platu z dôvodu nesprávneho zaradenia do platového stupňa?

Čítať celé

Zmeny vyhlášky o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

7. 8. 2019  /  MUDr. Viliam Bršiak, MPH

Od 1. augusta 2019 nadobudli platnosť zmeny vyhlášky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Čítať celé

Zamestnávanie občanov Európskej únie na území Slovenskej republiky

5. 8. 2019  /  Ing. Eva Gášpárová

Zdravotné poistenie, sociálne poistenie a zdaňovanie príjmov a pravidlá, ktoré platia pri zamestnávaní občanov EÚ v SR.

Čítať celé

Pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní od januára 2020

2. 7. 2019  /  Redakcia

Dňa 1. júla bola do MPK predložená novela zákona o verejnom obstarávaní s plánovanou účinnosťou od 1. januára 2020.


Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby

20. 5. 2019  /  Redakcia

Cieľom predloženého návrhu zákona je nahradenie súčasného všeobecne použiteľného identifikátora – rodného čísla.


Vláda schválila návrh zákona o zastavení starých exekúcií

25. 4. 2019  /  Redakcia

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 24. 4. 2019 schválila návrh zákona o ukončení niektorých exekučných konaní.

tst-partner-logo.png

Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí v skúšobnej prevádzke

28. 5. 2019  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR spustilo na svojej webovej stránke nový register, a to Register doložiek právoplatností a vykonateľností súdnych rozhodnutí. Občania si tak budú môcť jednoduchšie a rýchlejšie overiť, či konkrétne rozhodnutie je už právoplatné. 

Čítať celé

Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR

23. 5. 2019

Materiál „Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“ ako nelegislatívny materiál vypracovalo a predkložilo do medzirezortného konania Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Čítať celé

Európsky parlament schválil návrh zákona o ochrane autorských práv

27. 3. 2019  /  SITA a.s.

Najkontroverznejšia časť zákona vyžaduje, aby firmy ako YouTube a Facebook boli zodpovedné za ochranu autorských práv v prípade materiálov zverejnených na ich platformách.

Čítať celé