Sociálny fond – otázky a odpovede

Článok rozoberá kto je povinný tvoriť sociálny fond, na aký účel sa môže použiť, kedy sa tvorí, ako sa účtuje z daňovoprávnych, účtovnoprávnych, pracovnoprávnych súvislostí.

Čítať celé

Povinnosti v oblasti povodňového plánu

Príspevok opisuje cyklus manažmentu povodňových rizík a jeho právnu úpravu, a tiež kto je povinný vykonať opatrenia umožňujúce plynulý a neškodný odtok vody na pozemkoch.

Čítať celé

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa aj z daňového aspektu

Nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa, bol zavedený jednou z noviel Zákonníka práce schválených v roku 2019. Aké určené podmienky musia byť splnené, aby príspevok mohol byť poskytnutý a daňovo zvýhodnený?

Čítať celé

Zmeny v pravidlách na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií od 1. 1. 2020

V príspevku sa zameriame na niektoré zmeny účinné od 1. januára 2020, ktoré sa môžu dotknúť starostov, primátorov a mestských (miestnych) poslancov. 

Čítať celé

Duplicita vlastníctva alebo keď je vlastníctvo v katastri spochybnené

Duplicita vlastníctva – k jednej nehnuteľnosti si uplatňuje vlastnícke právo viac navzájom nezlučiteľných osôb, pričom nejde o prípady spoluvlastníctva. Je to neželaný jav, ktorý bez jeho odstránenia spôsobuje, že s takou nehnuteľnosťou nemožno nakladať.

Čítať celé

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru so zamestnancom (ONLINE ROZHOVOR)

12. 11. 2019  /  JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac na tému neplatnosť skončenia pracovného pomeru so zamestnancom, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Čítať celé

Predstavujeme komplexný informačný systém pre obstarávanie | Inzercia

11. 11. 2019

Majú za sebou stovky verejných obstarávaní pre verejných obstarávateľov zo štátnej správy, samosprávy aj súkromného sektora. Pomohli úspešne zelektronizovať procesy obstarávania prostredníctvom vlastných informačných systémov. Prečo sa s nimi oplatí spolupracovať a využívať ich služby?

Čítať celé

Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

11. 11. 2019  /  TASR

Prezidentka podpísala zavedenie informačného systému v sociálnej ekonomike.

Čítať celé

Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby schválila vláda

6. 11. 2019  /  Redakcia

Cieľom predloženého návrhu zákona je nahradenie súčasného všeobecne použiteľného identifikátora – rodného čísla.


Zákon proti byrokracii – ďalšie znižovanie administratívnej záťaže

29. 10. 2019  /  Redakcia

Pripravovaná novela má odstrániť povinnosť predkladať v listinnej podobe ďalšie doklady ako napr. kópiu rodného listu, sobášneho listu, či úmrtného listu.


Novela zákona o pozemkových úpravách schválená vládou

20. 9. 2019  /  Redakcia

Dňa 19. septembra vláda schválila novelu zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.

Prezidentka podpísala novelu Obchodného zákonníka

14. 11. 2019  /  TASR

Obchodný register bude exkluzívne v elektronickej podobe a vymažú sa z neho neaktívne spoločnosti.

Čítať celé

Hranica príjmu zamestnanca s odvodovou úľavou sa zvýši na 678,71 eura

12. 11. 2019  /  TASR

Jednou z podmienok odvodovej úľavy pre ľudí, ktorí sa po dlhodobej nezamestnanosti zamestnajú v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, je dodržanie hraničnej výšky príjmu.

Čítať celé

Prezidentka: Podpísala novelu Zákonníka práce o nároku na dlhšiu dovolenku

11. 11. 2019  /  TASR

Nárok na dlhšiu dovolenku o jeden týždeň budú mať aj zamestnanci, ktorí nedovŕšili 33 rokov a trvalo sa starajú o dieťa.

Čítať celé