Smernica o výkone finančnej kontroly

Smernica o výkone finančnej kontroly v podmienkach orgánu verejnej správy upravuje postup, t. j. základné pojmy, kompetencie, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov orgánu verejnej správy pri vykonávaní finančnej kontroly.

Čítať celé

Pozor na nové zmeny zákona o odpadoch účinné od 1. 7. 2020

Minulý rok schválil parlament veľkú novelu zákona o odpadoch. Významná časť zmien nadobudla účinnosť 1. 7. 2020. Najdôležitejšie zmeny, ktoré platia od tohto dátumu, sa dozviete v tomto článku.

Čítať celé

Smernica o verejnom obstarávaní

Účelom smernice je pri uplatňovaní zákona o verejnom obstarávaní definovať práva a povinnosti, zodpovednosť, spôsob kontroly a postupy verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác vo verejnom obstarávaní a pri uzatváraní zmlúv.

Čítať celé

Štátni zamestnanci verzus verejní zamestnanci verzus zamestnanci

Obsahom článku je nielen téma zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ale aj porovnanie a rozdielnosť ich právnej úpravy.

Čítať celé

Evidencia pracovného času (s dôrazom na zamestnancov v školstve)

Príspevok rozoberá povinnosti zamestnávateľa ohľ. evidovania pracovného času v kontexte rozsudku súdneho dvora európskej únie, z pohľadu ochrany osobných údajov, a tiež rozdiel medzi evidenciou pracovného času a evidenciou dochádzky.

Čítať celé

Pre druhú vlnu pandémie COVID-19 má Slovensko nový Pandemický plán

12. 8. 2020  /  Ministerstvo zdravotníctva SR,Úrad verejného zdravotníctva SR

Cieľom plánu je zabezpečenie pripravenosti Slovenska na pandémiu akútnych respiračných ochorení, eliminácia zdravotnej a ekonomickej záťaže obyvateľstva, obmedziť dopad na chod hospodárstva, verejného života. 

Čítať celé

Zaradenie riaditeľa domova sociálnych služieb do platovej triedy

11. 8. 2020  /  Ing. Jarmila Szabová

Do ktorej platovej triedy Katalógu pracovných činností by mal byť zaradený riaditeľ zariadenia pre seniorov?

Čítať celé

Letné brigády študentov v roku 2020 – platenie poistného a zdaňovanie príjmu

11. 8. 2020  /  Ing. Eva Gášpárová

Zákonník práce umožňuje zamestnávateľom na plnenie svojich úloh a na zabezpečenie svojich potrieb uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov.

Čítať celé

Návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov

11. 8. 2020  /  Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do MPK návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a novelu zákona o konkurze pre zefektívnenie tzv. malého konkurzu.


Vláda schválila balík 114 opatrení pre podnikateľov

25. 6. 2020  /  Ministerstvo hospodárstva SR

Na návrh Ministerstva hospodárstva schválila vláda 24. 6. 2020 balík 114-tich opatrení, nazývaný aj „lex korona“. Ide o najrozsiahlejší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia v modernej histórii Slovenska.


Vládny návrh zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

19. 6. 2020

Dňa 18. 6. 2020 doručila vláda SR do NR SR návrh zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

O dočasnú ochranu by firmy mohli požiadať aj v budúcom roku

11. 8. 2020  /  TASR

Malý konkurz či neformálna reštrukturalizácia, ktorej súčasťou je aj dočasná ochrana pred veriteľmi, sú súčasťou návrhu zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov, ktorý predstavila ministerka spravodlivosti. Účinné by mohli byť od začiatku budúceho roka a plynulo by tak nadviazali na dnes platnú dočasnú ochranu podnikateľov.

Čítať celé

SP upozorňuje SZČO, aby nezabudli zaplatiť poistné v novej výške

10. 8. 2020  /  TASR

Sociálna poisťovňa pripomína tým živnostníkom a ostatným SZČO, ktorí nevyužili možnosť odložiť si podanie daňového priznania po skončení sa mimoriadnej situácie, aby nezabudli na povinnosť zaplatiť poistné za júl tohto roka v novej výške v lehote do 10. augusta tohto roka.

Čítať celé

MDV: Návrh na úpravu rekreačných poukazov opakovane predkladáme na koaličnú radu

10. 8. 2020  /  TASR

Návrh ministerstva dopravy pre príspevok na rekreáciu je bez akejkoľvek podmienky veľkosti zamestnávateľa, a to aj vzhľadom na fakt, že by ho preplácal štát a nie zamestnávateľ.

Čítať celé