Duplicita vlastníctva alebo keď je vlastníctvo v katastri spochybnené

Duplicita vlastníctva – k jednej nehnuteľnosti si uplatňuje vlastnícke právo viac navzájom nezlučiteľných osôb, pričom nejde o prípady spoluvlastníctva. Je to neželaný jav, ktorý bez jeho odstránenia spôsobuje, že s takou nehnuteľnosťou nemožno nakladať.

Čítať celé

Dotácie poskytované z rozpočtu obce/VÚC

Príspevok sa zameriava na podmienky poskytovania a zúčtovania dotácií z rozpočtu obce/VÚC, na možné porušenie finančnej disciplíny pri poskytovaní a používaní dotácií a z toho vyplývajúce sankcie. Upozorňuje aj na povinnosť vykonávania administratívnej finančnej kontroly pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce/VÚC.

Čítať celé

Informácie o účtoch pre rozpočtové a príspevkové organizácie 2019, 2020

Prinášame aktualizovanú on-line príručku Účtovné súvzťažnosti 2019, 2020 pre rozpočtové a príspevkové organizácie s prehľadom súvzťažného účtovania na syntetických účtoch, ktoré sú zoradené podľa jednotlivých účtových tried a účtových skupín.

Čítať celé

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

V príspevku ponúkame širší pohľad na problematiku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov spolu so vzormi a príkladmi účtovania.

Čítať celé

Školstvo čakajú od 1. 9. 2019 ďalšie zmeny

Cieľom príspevku je upozorniť na zmeny v školstve, ktoré prináša zákon proti byrokracii. Ide najmä o zmeny vyvolané poslednou novelou zákona účinnou od 1. septembra 2019 a od 1. decembra 2019.

Čítať celé

Pracovný trh budúcnosti: Ľudia ruka v ruke s umelou inteligenciou a technológiami | Inzercia

18. 10. 2019

Bratislava 18. októbra  - Pracovný trh na Slovensku čakajú  veľké zmeny. Súvisia s automatizáciou, digitalizáciou a využívaním nových technológii.

Čítať celé

Novela Zákonníka práce, zákona o nelegálnom zamestnávaní, o sociálnom poistení..

18. 10. 2019  /  Redakcia

Dňa 16. októbra vyšlo v Zbierke zákonov niekoľko noviel, ako napr. Zákonník práce, daň z príjmov, zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, zákon o sociálnom poistení, nariadenie vlády, ktorým sa určuje suma minimálnej mzdy na rok 2020. 

Čítať celé

Pracovnoprávna ochrana tehotných žien a zamestnancov starajúcich sa o deti (ONLINE ROZHOVOR)

15. 10. 2019  /  JUDr. Jana Kňazovická

Ak sa chcete dozvedieť viac o pracovnoprávnej ochrane tehotných žien a zamestnancov starajúcich sa o deti, neváhajte sa opýtať našej autorky JUDr. Jany Kňazovickej.

Čítať celé

Pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní od januára 2020

2. 7. 2019  /  Redakcia

Dňa 1. júla bola do MPK predložená novela zákona o verejnom obstarávaní s plánovanou účinnosťou od 1. januára 2020.


Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby

20. 5. 2019  /  Redakcia

Cieľom predloženého návrhu zákona je nahradenie súčasného všeobecne použiteľného identifikátora – rodného čísla.


Vláda schválila návrh zákona o zastavení starých exekúcií

25. 4. 2019  /  Redakcia

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 24. 4. 2019 schválila návrh zákona o ukončení niektorých exekučných konaní.

Na Slovensku sa zavedie vzorec na určovanie minimálnej mzdy

17. 10. 2019  /  TASR

Parlament schválil novelu zákona o minimálnej mzde. Ak sa sociálni partneri nedohodnú do 15. júla, minimálna mzda sa stanoví na základe nového vzorca.

Čítať celé

Zvýši sa príspevok pre firmy na udržanie pracovných miest

17. 10. 2019  /  TASR

Príspevok na podporu udržania pracovných miest podľa zákona o službách zamestnanosti sa zvýši. Parlament schválil rozsiahly pozmeňujúci návrh z výborov k novele zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Ide o tzv. protikrízové opatrenie pre firmy.

Čítať celé

Novelou daňového poriadku sa má znížiť administratívna záťaž daňovníkov

16. 10. 2019  /  TASR

Zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov, efektívnejšie vymáhanie daňových nedoplatkov, ale aj opatrenia v oblasti používania elektronickej registračnej pokladnice prinesie novela daňového poriadku, ktorú schválil parlament.

Čítať celé