Active Citizens Fund – Slovakia

Nadácia Ekopolis, Karpatská nadácia a Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí vo Fonde bilaterálnej spolupráce v programe Active Citizens Fund na Slovensku (ACF).

Program Active Citizens Fund Slovakia

Táto výzva je súčasťou implementácie programu Active Citizens Fund - Slovakia (ďalej aj ako ACF - Slovensko alebo program).

ACF - Slovensko podporuje slovenské občianske združenia pri zapájaní občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík, v snahe vytvoriť lepšie podmienky pre dobrú správu vecí verejných, chrániť ľudské práva a zabezpečiť občianske vzdelávanie a zlepšiť pozíciu zraniteľných skupín v spoločnosti.

Osobitná pozornosť je venovaná mladým ľuďom a ich participácii na verejnom dianí. Prierezovými prioritami programu je podpora bilaterálnej spolupráce medzi slovenskými organizáciami a partnermi z donorských krajín a rozvoj kapacít, ako aj zlepšenie postavenia občianskych združení v spoločnosti. ACF - Slovensko podporuje projekty organizácií prostredníctvom otvorených grantových výziev v nasledovných témach:

1. Občianska participácia;
2. Obhajoba verejných záujmov;
3. Ľudské práva;
4. Zraniteľné skupiny;
5. Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti.

Program je tiež zameraný na dve témy špecifické pre Slovensko:

 • Zlepšenie presahu do marginalizovaných regiónov a k marginalizovaným skupinám;
 • Posilnenie a inklúzia menšín, vrátane Rómov.

V rokoch 2018 - 2023 rozdelí ACF - Slovensko prostredníctvom 17 otvorených grantových výziev 7,7 milióna1 EUR slovenským občianskym organizáciám a poskytne ďalšie podporné aktivity, napr. vzdelávanie v oblasti projektového riadenia, organizačného rozvoja a samofinancovania. ACF - Slovensko je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtenštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. Program na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

Informácie o ACF - Slovakia nájdete na www.acfslovakia.sk
Informácie o grantoch EHP a Nórska sú k dispozícii na www.eeagrants.org.

Zameranie výzvy

Zámerom výzvy je podporiť aktivity, ktoré podporujú bilaterálnu výmenu skúseností, know-how a osvedčených postupov medzi občianskou spoločnosťou na Slovensku a subjektmi z donorských krajín. Strategické oblasti pre bilaterálnu spoluprácu zodpovedajú piatim očakávaným výsledkom ACF – Slovakia tak, ako je uvedené vyššie.

Osobitnou prioritou bilaterálnej spolupráce je riešenie šírenia fake news a antidemokratickej propagandy a boj proti nepriaznivému vplyvu týchto javov na dôveru verejnosti v demokratické inštitúcie a hodnoty liberálnej demokracie.

Kritéria administratívnej zhody a oprávnenosti

3.1.Kritéria administratívnej oprávnenosti žiadosti o projekt

Oprávnená žiadosť o grant musí spĺňať nasledujúce administratívne kritériá:

 • žiadosť o grant je predložená v elektronickom formáte online grantového systému;
 • žiadosť o projekt je podaná do termínu uzávierky tejto výzvy;
 • žiadosť o projekt zahŕňa všetky prílohy požadované vo výzve.

3.2.Oprávnená žiadosť o grant

Oprávnená žiadosť o projekt musí spĺňať tieto kritériá:

 • požadovaná výška grantu zodpovedá podmienkam, ktoré sú uvedené v časti 3.5 tejto výzvy;
 • doba realizácie projektu neprekračuje maximum, ktoré je uvedené v časti 3.6 tejto výzvy.

3.3.Oprávnení žiadatelia

Žiadatelia, ktorí sú oprávnení realizovať a implementovať projekty, sú mimovládne organizácie (MVO).

Mimovládna organizácia je právnickou osobou sídliacou v Slovenskej republike, nekomerčného zamerania, nezávislá od miestnej a regionálnej samosprávy a centrálnej vlády, verejných subjektov, politických strán a komerčných organizácií. Mimovládne organizácie sú dobrovoľné, dobrovoľne vytvorené skupinami alebo jednotlivcami a zvyčajne zahŕňajú prvok dobrovoľnej účasti v organizácii. Oprávnený žiadateľ je organizácia, registrovaná v Slovenskej republike v jednej z nasledujúcich kategórií:

 1. občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov;
 2. nadácia podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách;
 3. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z.
 4. neinvestičný fond podľa zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch;
 5. nezisková organizácia registrovaná podľa zákona č. 116/85 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom;
 6. združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Zb.
 7. Slovenský Červený kríž podľa zákona 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži.

Politické strany, náboženské organizácie, sociálni partneri, komerčné a obchodné združenia, neformálne a ad hoc skupiny a jednotlivci nie sú oprávnenými žiadateľmi.

Organizácie, ktoré v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu v súvislosti s Programami mimovládnych organizácií 2009 - 2014 na Slovensku nemajú urovnané finančné záväzky, sa nepovažujú za oprávnených žiadateľov a / alebo projektových partnerov.

Financovanie projektu

Grant v rámci Bilaterálneho fondu ACF Slovakia pokrýva 100 % celkových oprávnených nákladov projektu.

Maximálna výška grantu na jeden projekt je 10 000 EUR.

Projekt je financovaný zálohovými platbami, priebežnými platbami a záverečnou platbou. Priebežné a záverečné platby budú podmienené schválením priebežných a záverečných správ. Maximálna výška zálohovej platby na projekty je 40 % z celkového rozpočtu, predbežná platba 50 % z celkového rozpočtu a konečná platba 10 % z celkového rozpočtu.
Bližšie informácie o platbách nájdete v dokumente Príručka k oprávnenosti výdavkov v programe ACF – Slovakia.

Časový rámec

Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o grant: 5. december 2018

Uzávierka prijímania žiadostí o grant: 1. február 2021, 16:00

Indikatívny termín zverejnenia výsledkov výberu projektov: najviac 6 mesiacov od dátumu predloženia žiadosti o projekt

6. Finančná alokácia

Finančná alokácia v tejto výzve na predkladanie žiadostí o grant je 100 000 EUR. 

Po vyčerpaní týchto prostriedkov sa výzva ukončí.

Táto suma počas trvania výzvy nebude zvýšená.

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Karpatská nadácia

Karpatská nadácia je regionálna nezisková organizácia, ktorá ako jediná na Slovensku pôsobí predovšetkým na území východného Slovenska – košického a prešovského kraja.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.