Ako postupovať pri proteste prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce

Jedným z oprávnení obce je vydávať všeobecne záväzné nariadenia, ktorými sa určitá zákonná kompetencia obce bližšie a podrobnejšie upravuje na miestne podmienky. Toto oprávnenie však nie je bezbrehé a neoprávňuje obce upraviť a regulovať nariadením čokoľvek.

Image50457

Jedným z oprávnení obce je vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej aj len „nariadenia“), ktorými sa určitá zákonná kompetencia obce bližšie a podrobnejšie upravuje na miestne podmienky. Škála oblastí, na úpravu ktorých možno vydať nariadenia, je široká – napr. v oblasti odpadov, mestskej polície, školstva, sociálnych služieb a mnohých ďalších.

Toto oprávnenie však nie je bezbrehé a neoprávňuje obce upraviť a regulovať nariadením čokoľvek. Aby k tomu nedochádzalo, pozná náš právny poriadok určité prostriedky prevencie a nápravy a jedným z nich je aj tzv. protest prokurátora, kde zveruje prokuratúre dôležité oprávnenie dohliadať nad zákonnosťou obsahu nariadení.

V tomto príspevku sa pozrieme na to, ako správne postupovať v prípade, ak bol obci doručený protest prokurátora proti nariadeniu.

1 Všeobecne záväzné nariadenia obce

Všeobecne záväzné nariadenie je zvláštny druh právneho predpisu, ktorý môžu obce vydávať jednak vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona (čl. 68 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky) a na základe splnomocnenia v zákone a v jeho medziach aj pri výkone štátnej správy (čl. 71 ods. 2 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky).

Uznášať sa na nariadeniach je vyhradené obecnému zastupiteľstvu [§ 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – ďalej len ako „ZOZ“] ako kolektívnemu orgánu obce, pričom na schválenie nariadenia sa vyžaduje aspoň trojpätinová väčšina prítomných poslancov (§ 12 ods. 7 ZOZ).

Prevažujúcim druhom nariadení sú nariadenia vydávané vo veciach územnej samosprávy. To sú, zjednodušene povedané, nariadenia vydané na úpravu určitých oblastí, v ktorých zákon dáva vlastnú samostatnú právomoc obci upraviť si vlastné vzťahy. Takéto nariadenia je možné vydať aj bez výslovného splnomocnenia v zákone, avšak nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom (§ 6 ods. 1 ZOZ).

Príklad č. 1:
  • nariadenie o určení názvu ulíc,
  • nariadenie o chove, vodení a držaní psov,
  • nariadenie o úprave podmienok podávania, predaja a požívania alkoholických nápojov.

Menšou skupinou sú nariadenia vydávané vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy (teda ide o tzv. prenesený výkon štátnej správy na obce). Takéto nariadenia na rozdiel od prvej skupiny môžu byť vydané len vtedy, ak na to obec zákon výslovne splnomocňuje a len v jeho medziach, pričom nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, v porovnaní s prvou skupinou nariadení tiež nesmú byť navyše v rozpore s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy (§ 6 ods. 2 ZOZ).

Príklad č. 2:
  • nariadenie o podrobnostiach vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia,
  • nariadenie o zriadení základnej školy.
Prokurátor môže preskúmavať nariadenia buď z vlastnej iniciatívy (ex offo), alebo na základe podnetu, s ktorým sa naňho môže obrátiť ktokoľvek, aby nariadenie preskúmal z hľadiska jeho zákonnosti.

Obsah „Smernice o evidencii a účtovaní zásob“ závisí od konkrétnych podmienok účtovnej jednotky, od jej predmetu činnosti, od veľkosti a od organizačnej štruktúry.

2 Právomoc prokuratúry preskúmavať nariadenia

Prokuratúram (ako nezávislým orgánom ochrany práva) a ich pôsobnosť vykonávajúcim prokurátorom je zákonom zverená právomoc okrem iného vykonávať aj dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov preskúmavaním zákonnosti nariadení obcí podľa príslušných ustanovení zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre (ďalej aj len ako „zákon o prokuratúre“). Prokurátor môže preskúmavať nariadenia buď z vlastnej iniciatívy (ex offo), alebo na základe podnetu, s ktorým sa naňho môže obrátiť ktokoľvek, aby nariadenie preskúmal z hľadiska jeho zákonnosti.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu:

Ako postupovať pri proteste prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce


VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Využívajte všetky funkcie a služby naplno!
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 204,00 € s DPH

 


Výhody predplateného prístupu:

 

Prístup k celému obsahu

Vždy aktuálny a spoľahlivý obsah, ktorý tvorí základ portálu - Zbierka zákonov, Komentáre k zákonom, Príklady z praxe, Odborné články, Rozhodnutia súdov a mnohé ďalšie..

 

Jednoduchá práca s obsahom

Stačí jedno hľadanie - vďaka vzájomnému prepojeniu informácií nájdete všetko čo súvisí s hľadaným pojmom okamžite na jednom mieste.

 

Informácie o zmenách

Sledujeme všetky legislatívne zmeny – aj tie pripravované. Informácie o najdôležitejších zmenách dostanete priamo do e-mailovej schránky.

 

Odpovede na vaše otázky

Potrebujete konzultovať svoj prípad? Chcete si overiť správnosť vášho postupu? Naši odborníci sú vám k dispozícií denne – telefonicky,  písomne aj online.

 

Vzdelávate sa s nami

U nás nájdete vždy aktuálne praktické VIDEOŠKOLENIA ktoré šetria váš čas – vzdelávate sa s našimi odborníkmi a nemusíte nikam cestovať.

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

 

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

27.09.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.