Aplikačná prax hlavných kontrolórov s ohľadom na Metodické usmernenie MF SR z roku 2019

Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly MF SR k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona o finančnej kontrole nadobdudlo platnosť a účinnosť 5. apríla 2019. Prečítajte si zmeny, ktoré prinieslo.

Image41223

Má hlavný kontrolór kompetenciu vykonávať finančnú kontrolu na mieste? Môže si na výkon kontroly prizvať inú osobu? Aké ustanovenia sa vzťahujú zo zákona o finančnej kontrole na hlavného kontrolóra obcí a vyšších územných celkov? Téma príspevku sa zaoberá práve finančnými kontrolami, finančnými kontrolami na mieste a kontrolami, ktoré vykonávajú v rozsahu zastávanej funkcie zamestnanci, ktorých hlavnou pracovnou náplňou je výkon kontroly.

Výkon kontroly v rámci verejnej správy je realizovaný v rozsiahlej miere podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v príspevku len zákon o finančnej kontrole). Má hlavný kontrolór kompetenciu vykonávať finančnú kontrolu na mieste? Môže si na výkon kontroly prizvať inú osobu? Aké ustanovenia sa vzťahujú zo zákona o finančnej kontrole na hlavného kontrolóra obcí a vyšších územných celkov? Čo všetko prináša nové Metodické usmernenie pre hlavných kontrolórov?

Téma príspevku sa zaoberá práve finančnými kontrolami, finančnými kontrolami na mieste a kontrolami, ktoré vykonávajú v rozsahu zastávanej funkcie zamestnanci, ktorých hlavnou pracovnou náplňou je výkon kontroly (hlavný kontrolór obce, hlavný kontrolór vyššieho územného celku, referáty vnútorných kontrol, finanční kontrolóri vo verejnej správe – mimo auditu a audítorov).
Predmetné kontroly sa realizujú po procesnej stránke v zmysle ustanovení § 20 – § 27 zákona o finančnej kontrole. Je potrebné upozorniť, že od novelizácie zákona o finančnej kontrole od roku 2019 je potrebné k názvu normatívneho právneho aktu uvádzať i dodatok „v znení neskorších predpisov“. Hlavný kontrolór sa výlučne riadi pravidlami a postupom vykonávania finančnej kontroly v rámci plánu kontrolnej činnosti podľa uznesenia obecného zastupiteľstva či zastupiteľstva vyššieho územného celku.

Zákon o finančnej kontrole, ako bolo vyššie spomenuté, upravuje pre hlavných kontrolórov obcí a vyšších územných celkov výlučne procesnú stránku výkonu kontroly. Procesná stránka obsahuje práva a povinnosti oprávnenej osoby (hlavného kontrolóra, útvaru hlavného kontrolóra či poverenej osoby) a zároveň formálne náležitosti výstupov z kontrol. V rámci kontrolnej praxe od roku 2016 sa z výkonu kontroly vypustili prerokovania výstupov z kontrol v prípade zistenia nedostatkov a rovnako i spracovania zápisníc. Zmeny sa týkajú aj formálnej stránky výstupov a ich terminológie, ako aj postupnosti pri realizácii výstupov z kontrol(pozn. autora: spracovaný návrh správy po prijatí pripomienok alebo bez nich sa prepracuje na správu o kontrole).

Od roku 2019 platí (podľa poslednej novely zákona o finančnej kontrole), že hlavný kontrolór nestanovuje návrh opatrení pri kontrolách s kontrolným zistením (nedostatkom). Tieto opatrenia si stanovuje sama povinná osoba a hlavný kontrolór v Návrhu správy uvádza iba lehotu, dokedy je potrebné uvedené opatrenia prijať, evidovať a poslať hlavnému kontrolórovi
(ako oprávnenej osobe).

Nové Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly č. MF/008005/2019-1411

Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/008005/2019-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona o finančnej kontrole nadobúda platnosť a účinnosť 5. apríla 2019.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Image41451.jpg

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve  a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.

Dátum publikácie

30.08.2019