Bezúhonnosť zamestnanca

Nespočetné množstvo zamestnaní sa vykonáva v pracovnom pomere, ale iba na niektoré z nich sa viaže zákonná požiadavka splnenia bezúhonnosti zamestnanca. Najčastejšie ide o pracovné pozície vykonávané u zamestnávateľa pôsobiaceho v oblasti výkonu prác vo verejnom záujme. Pre rozlíšenie uvádzame, že na štátnych úradníkov sa rovnako vzťahuje zákonný predpoklad bezúhonnosti, ale oni svoju prácu vykonávajú v režime štátnej služby, a nie v pracovnom pomere.

tt_zena-ukazuje-gesto-stopPre výkon rôznych profesií vykonávaných v pracovnom pomere alebo na základe živnosti či pre výkon niektorých slobodných povolaní alebo pre získanie osobitného oprávnenia sa vyžaduje, aby uchádzač alebo žiadateľ preukázal svoju bezúhonnosť. Vo všeobecnom slova zmysle ide o to, že osoba nebola v minulosti odsúdená za trestný čin, prípadne nespáchala priestupky. Uvedená charakteristika sa osobitnými predpismi spresňuje v konkrétnych prípadoch, kedy sa týka úmyselných trestných činov alebo trestných činov viazaných na konkrétne skutkové podstaty. Aj odsúdená osoba môže znovu nadobudnúť bezúhonnosť prostredníctvom zahladenia odsúdenia. Bezúhonnosť pri výkone závislej práce sa viaže na osobu zamestnanca.

Bezúhonnosť ako pojem v práve

Bezúhonnosť fyzickej osoby je v slovenskom právnom poriadku inštitútom, s ktorým pracujú viaceré právne odvetvia v prípadoch, keď ich právne normy vyžadujú, aby subjekty právnych vzťahov spĺňali podmienku „čistého registra trestov“. Rovnako to platí aj pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov. Nie však všeobecne, ale iba v prípadoch, kedy právna norma oprávňuje zamestnávateľa vyžadovať od uchádzača o zamestnanie alebo od zamestnanca preukázanie bezúhonnosti v prípadoch výkonu zamestnaní podľa osobitných predpisov alebo keď právna norma ukladá povinnosť vždy bezúhonnosť vyžadovať, prípadne vtedy, keď si požiadavku na bezúhonnosť v odôvodnených prípadoch upraví zamestnávateľ vo vnútornom predpise.

Zamestnávatelia zväčša majú záujem zamestnávať bezúhonných zamestnancov, a to najmä na vybraných pracovných pozíciách. Obávajú sa ponúkať záujemcom taký druh práce, ktorého výkon by súvisel s trestnou činnosťou, za ktorú boli v minulosti odsúdení.

Bezúhonnosť je kategória spätá vždy iba s fyzickou osobou. Všeobecne platnú právnu definíciu pojmu bezúhonnosť v právnom poriadku nenájdeme. Jednotlivé právne predpisy s bezúhonnosťou narábajú spravidla ako s podmienkou výkonu určitej činnosti, podnikania alebo výkonu zamestnania či verejnej alebo inej funkcie.

Bezúhonnosť v oblasti pracovnoprávnych vzťahov sa viaže na kategóriu zamestnanca. Zamestnancom sa však rozumie i osoba, ktorej pozícia na prvý pohľad jednoznačne nevyvoláva presvedčenie, že skutočne o zamestnanca ide.

Dôležité preto je vymedziť pojem zamestnanca, aby užívateľ právnej normy vždy vedel, či fyzická osoba spĺňa všetky podmienky kladené právom pre naplnenie definície tohto pojmu.

Článok je uvedený v skrátenom znení, celé jeho znenie nájdete tu.

Autor: JUDr. Milena Barinková

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

AUTOR

JUDr. Milena Barinková

Autorka pracuje ako docentka na katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Vo svojej pedagogickej a vedeckej práci sa zaoberá najmä problematikou pracovného pomeru, otázkami jeho založenia, vzniku, zániku a taktiež právami a povinnosťami oboch zmluvných strán.  

Dátum publikácie

16.07.2015