Cyklovýzva

Cyklisti môžu žiadať Ministerstvo dopravy a výstavby SR o dotácie na svoje projekty. Dnes už je vyhlásená výzva, v rámci ktorej bude medzi projekty na rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky rozdelených šesť miliónov eur.

Image28350

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) v zmysle § 8 zákona č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky (ďalej len „zákon“) vyhlasuje dňa 9. 9. 2019 výzvy na predkladanie žiadostí na rok 2019, a to

Výzva A - Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry (podrobnosti stiahnuť tu),

Výzva C1 - Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry (podrobnosti stiahnuť tu),

Výzva C2 - Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry - zariadenia a opatrenia (odstavné zariadenia pre bicykle) (podrobnosti stiahnuť tu).

Výzva na predkladanie projektov je rozdelená do troch oblastí, z ktorých každý sa sústredí na inú oblasť podpory. Výzva A je zameraná na projektovú prípravu. Výzvy C1 a C2 sú zamerané už na samotnú výstavbu nových cyklotrás alebo dobudovanie cyklistickej infraštruktúry, predovšetkým stojanov pre bicykle. Termín na predkladanie žiadostí je stanovený do 31. októbra tohto roku.

MDV SR vyčlenilo v roku 2019 na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky kapitálové výdavky celkovo vo výške 6 000 000 €.

Termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií je 31. októbra 2019.

 

Výzva ja zameraná predovšetkým na prípravu projektovej dokumentácie, ale aj výstavbu nových cyklotrás alebo dobudovanie cyklistickej infraštruktúry, ako napríklad nových cyklostojanov.

,,Som veľkým fanúšikom alternatívnej dopravy a som preto rád, že sa nám podarilo splniť ďalší sľub a našli sme v rezorte peniaze aj na podporu projektov v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky,“ povedal Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR. Vďaka týmto peniazom sa naprieč celým Slovenskom podarí podporiť rozvoj cyklodopravy, čo prinesie nielen nové možnosti dopravy, ale zároveň podporíme aj cestovný ruch.

Rezort dopravy zriadil špeciálne pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú o niektorú z výziev záujem, aj kontaktnú internetovú adresu cyklodotacie@mindop.sk, kam sa môžu obrátiť v prípade akýchkoľvek nejasností.

Viac informácií nájdete tu.

 

Autor: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

AUTOR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plní úlohy v oblasti dráh, dopravy na dráhach, cestnej dopravy, pozemných komunikácií, vnútrozemskej plavby a prístavov, námornej plavby, civilného letectva, poštových služieb, elektronických komunikácií, verejných prác, stavebného poriadku a územného plánovania okrem ekologických aspektov, stavebnej výroby a stavebných výrobkov...

Dátum publikácie

12.09.2019