Daň z nehnuteľností v roku 2021

Lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021 je najneskôr do pondelka 1. februára 2021. Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani zo stavieb na rok 2020?

Image52743

Daň z nehnuteľností je upravená zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady („ďalej len zákon“). Miestne dane sú fakultatívneho charakteru, ktoré môže obec podľa vlastných miestnych podmienok upraviť. Miestne dane spravujú príslušné obce a mestá a príjem z týchto daní je príjmom rozpočtov príslušných miest a obcí.

Čo je predmetom dane zo stavieb na rok 2021?

Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky, majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, ktoré sú spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami, a to aj v prípade, že sa prestanú užívať. Pri vymedzení predmetu dane zo stavieb sa pri stavbách vychádza z ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom priadku (stavebný zákon) a iných predpisov. Podlažie je časť vnútorného priestoru vymedzená podlahou a stropnou alebo strešnou konštrukciou.

Stavby sa rozdeľujú podľa účelu využitia do niekoľkých skupín:

 1. stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu. Za stavby na bývanie sa považujú aj obytné časti tých poľnohospodárskych usadlostí, ktoré sú umiestnené v obytných zónach mestských a vidieckych sídelných útvarov.

  Do tejto skupiny sa zaraďujú:

  - bytové domy; sú stavby určené na bývanie, ktoré pozostávajú zo štyroch a viacerých bytov so spoločným hlavným vchodom z verejnej komunikácie; podľa stavebného zákona bytové domy sú stavby, ktorých najmenej jedna polovica podlahovej plochy je určená na bývanie,

  - rodinné domy; sú stavby určené predovšetkým na bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie a

  - drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu; ide o prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, stavby na chov drobných zvierat, zariadenia na nádoby na odpadky, sauny, úschovne bicyklov, čakárne, stavby športových zariadení a pod.,

 2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu. Pokiaľ by však poľnohospodársky podnik prenajal stavbu, v ktorej sa bude vykonávať administratíva z inej oblasti ako poľnohospodárska, bude túto stavbu zdaňovať ako budovu na inú podnikateľskú činnosť,
 3. chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, podľa stavebného zákona sa tieto stavby považujú za nebytové budovy a jednoduché stavby, ktoré sa nachádzajú len v tých častiach obce, ktoré nie sú podľa územného plánu obce určené na bývanie. Na účely dane z nehnuteľností sú takýmito stavbami chaty, záhradkárske chatky alebo rekreačné domčeky vtedy, ak sú predmetom dane zo stavieb, pretože sú spojené so zemou základom alebo ukotvené pilótami,
 4. samostatne stojace garáže, ide o samostatné stavebne povolené a skolaudované stavby garáží, ktoré nie sú vstavané a netvoria ani prístavbu k obytnému domu alebo inej stavbe. Za vstavané garáže sa považujú také garáže, ktoré sú stavebne začlenené do pôdorysu stavby obytného domu alebo stavby slúžiacej na rekreáciu, alebo inej stavby a boli spoločne s týmito stavbami skolaudované; za garáže pristavené sa považujú také garáže, ktoré sú postavené na základe samostatného stavebného povolenia a ako samostatné boli aj skolaudované a so stavbou obytného domu alebo inými stavbami sú stavebne prepojené,
 5. stavby hromadných garáží, patria sem samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
 6. stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
 7. priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 8. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, napr. stavby, v ktorých sa vykonáva podnikateľská činnosť alebo ktoré sú s touto činnosťou spojené; ide najmä o stavby bánk, poisťovní, realitných kancelárií, maloobchod a veľkoobchod a podobne,
 9. ostatné stavby, do tejto skupiny sa zaraďujú všetky ostatné stavby, ktoré nie je možné zaradiť do skupiny uvedenej v písmenách a) až h), napr. stavby štátnych úradov, súdov, prokuratúry, detských domovov, stavby zdravotníckych zariadení, domovov dôchodcov, útulky pre bezdomovcov a pod.

Okrem stavieb, ktoré sú predmetom dane, zákon vymedzuje aj stavby, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb. Takýmito stavbami sú stavby s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov, a stavby priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.

Stavba, ktorá je predmetom dane zo stavieb, musí mať jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných podlaží. Aj keď sa stavby, ktoré nemajú nadzemné podlažie, využívajú na podnikateľskú činnosť, na účely určenia dane z nehnuteľností sa nepovažujú za stavby, ale celá zastavaná plocha sa zdaňuje daňou z pozemkov. Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb, sa považujú za pozemky druhu zastavané plochy a nádvoria a zdaňujú sa takou sadzbou dane z pozemkov, ktorú určí správca dane.

Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani zo stavieb na rok 2021?

Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby. Ak je vlastníkom stavby štát, obec alebo vyšší územný celok a títo dajú stavbu, ktorá je predmetom dane, do správy fyzickej alebo právnickej osobe, je daňovníkom dane zo stavieb správca. Nájomca je daňovníkom dane zo stavieb iba v prípade, ak je stavba v správe Slovenského pozemkového fondu.

Ak nie je možné za daňovníka určiť vlastníka, správcu ani nájomcu, je daňovníkom osoba, ktorá stavbu skutočne užíva. Užívateľ stavby je však daňovníkom dane zo stavieb len vtedy ak z právoplatných dokladov nemožno zistiť, kto je vlastníkom stavby alebo správcom stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku a nejde ani o stavbu, ktorú spravuje Slovenský pozemkový fond.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu: Daň z nehnuteľností v roku 2021

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Anežka Košťálová

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

AUTOR

Ing. Anežka Košťálová

autor_Xxxxx-Xxxxxx_120x180.jpg

Poradkyňa v oblasti daní a účtovníctva. Má dvadsaťsedemročnú prax v oblasti účtovníctva v podnikateľskej sfére. Vyštudovala Fakultu sociálno-ekonomických vzťahov na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne, odbor Verejná správa. Od roku 2011 pracuje vo verejnej správe ako hlavný kontrolór. Má tiež trojročnú lektorskú prax v podvojnom účtovníctve.

Dátum publikácie

13.01.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.