Dobrovoľníctvo 2021

Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v Zamestnaneckom grantovom program Dobrovoľníctvo 2021.

Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v Zamestnaneckom grantovom program Dobrovoľníctvo 2021, ktorý je zameraný na rozvoj dobrovoľníckych aktivít v Žilinskom kraji. Tento rok môžete Vaše projekty, predkladané v spolupráci s mimovládnou organizáciou, obcou či školou, podávať do 26. marca 2021.

Cieľ grantového programu:

 • rozvoj životného prostredia,
 • revitalizácia verejných priestranstiev, kultúrnych pamiatok, školských záhrad, oddychových zón pre klientov neziskových organizácii, bezpečných chodníkov,
 • riešenie sociálnych problémov komunity, sociálna a zdravotná pomoc,
 • vzdelávacie aktivity, medzigeneračné vzdelávanie, rozvoj kritického a kreatívneho myslenia,
 • včelárstvo, kynológia.

Podporované aktivity a oprávnené náklady:

 • materiálne a technické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít (1.)

Oprávnené výdavky musia byť vzhľadom na všetky okolnosti správne, aktuálne a nesmú sa navzájom prekrývať s výdavkami, ktoré sa refundujú z iných zdrojov, musia byť vynaložené hospodárne (t. j. minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu), efektívne (t. j. maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu) a účelne (t. j. nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu).

Neoprávnené náklady:

 • režijné a administratívne náklady organizácie (mzdy, mobil, energie a pod.),
 • prenájom priestorov a vybavenia,
 • cestovné náklady, ubytovanie, občerstvenie a strava,
 • vecné odmeny, oblečenie,
 • propagačné materiály (letáky, plagáty, šiltovky a pod.),
 • výdavky realizované mimo termínu podpory,
 • výdavky, ktoré nie je možné zdokladovať a nespĺňajú podmienku hospodárnosti.

Oprávnení žiadatelia:

 • program je určený pre právnické osoby ‒ mimovládne organizácie, občianske združenia, príspevkové a rozpočtové organizácie, školy, školské zariadenia, materské školy, mestá a obce,
 • predkladateľom projektu nemôže byť fyzická osoba, ani podnikateľský subjekt,
 • žiadateľ musí pôsobiť v Žilinskom kraji,
 • žiadateľ v predchádzajúcich dvoch rokoch (2019 a 2020) nezískal podporu z Nadácie Kia Motors Slovakia ani z Nadačného fondu Kia v Nadácii Pontis v rámci grantového programu Dobrovoľníctvo,
 • žiadateľ nezískal podporu z Nadácie Kia Motors Slovakia v rámci grantového programu Adventný kalendár,
 • žiadateľ musí byť registrovaný viac ako jeden rok (neplatí pre obce a mestá).

____________________________________________________________

1 Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nejednoznačného výkladu oprávnených položiek tieto prekonzultovať so žiadateľom pred postupom do losovania, prípadne ich zamietnuť.

Finančné a formálne kritériá projektu:

Oprávnenosť projektu:

 • predkladaný projekt musí byť realizovaný v Žilinskom kraji,
 • predkladaný projekt musí mať verejnoprospešný charakter.

Výška grantu:

 • maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 1 000 eur. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek,
 • pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 25 000 eur. V tomto grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

Odporúčanie zamestnanca:

 • o podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Kia Motors Slovakia a je v danej organizácii osobne zaangažovaný. Žiadateľ musí v elektronickom formulári uviesť identifikačné (zamestnanecké) číslo zamestnanca, ktorý projekt odporúča spolu s odôvodnením a plánovanými aktivitami zapojenia sa do projektu,
 • jeden zamestnanec môže odporučiť maximálne jeden projekt,
 • jedna organizácia môže podať iba jeden projekt.

Prijímanie žiadostí:

 • projektovú žiadosť je potrebné podať najneskôr do 26. marca 2021 do 24:00 hod. prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke https://nadaciakia.egrant.sk/. Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo odoslané po tomto termíne nebudú akceptované.
 • povinné prílohy žiadosti:
 • sken dokladu o pridelení IČO,
 • sken výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu).
 • pri registrácii je potrebné vybrať si program Dobrovoľníctvo 2021. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke https://nadaciakia.egrant.sk. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku je potrebné kliknúť na odkaz v e-maile a potvrdiť údaje. Nové konto (novú registráciu) je potrebné vytvoriť aj v prípade, že organizácia už v minulosti vypracovala iný projekt cez daný portál.

Časový harmonogram:

16. február 2021 vyhlásenie grantovej výzvy
26. marec 2021 uzávierka predkladania projektov
29. marec – 9. apríl 2021 hodnotenie projektov v súlade s výzvou
12. apríl – 16. apríl 2021 výber podporených projektov
19. apríl – 23. apríl 2021 komunikovanie výsledkov
26. apríl – 3. september 2021 realizácia projektov, monitoring
15. október 2021

najneskorší možný termín pre zaslanie záverečnej správy, následne kontrola záverečných správ a 100% refundácia

Viac informácií nájdete tu.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.