Dočasné zmeny v účtovníctve a rozpočtových pravidlách pre územnú samosprávu

Príspevok rozoberá opatrenia zavedené zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 so zmenami účinnými od 29. 9. 2020.

Image47831

- upravený text 28. 4. 2020

- upravený text 30. 9. 2020

1 Úvod

Súčasťou aktuálne prijímanej „koronakrízovej“ legislatívy je aj zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej aj len ako „zákon č. 67/2020“). Zároveň bol pomerne rýchlo doplnený novelou č. 96/2020 Z. z. účinnou od 25.4.2020.

Tento zákon upravuje viacero inštitútov a vzťahov v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky. Pre naše účely sa budeme zaoberať len opatreniami v oblasti účtovníctva miestnych daní a poplatkov a opatreniami v oblasti rozpočtových pravidiel. 

Aktualizácia k 29.9.2020: Zákonom č. 264/2020 Z. z. (ďalej aj len ako „novela zákona č. 67/2020 Z. z.“) došlo k zmene zákona č. 67/2020 Z. z., konkrétne k definovaniu momentu ukončenia výnimiek, ktoré zákon č. 67/2020 Z. z. zaviedol. Ukončenie výnimočného režimu pre vymenované prípady bolo odôvodnené jednak potrebou zachovania príjmov štátneho rozpočtu (a informácií štátu o stave ekonomiky) a de facto tiež preto, aby bol udržaný návyk daňových a iných subjektov na plnenie obvyklých zákonných povinností.

1.1 Časová pôsobnosť opatrení

Pre celý zákon č. 67/2020 Z. z. zákonodarca definoval pojem „obdobie pandémie“Ako zaujímavosť možno uviesť, že iné právne predpisy prijaté v tomto období namiesto pojmu „obdobie pandémie“ používajú pojem „krízová situácia“.. Tým je podľa § 2 ods. 1 obdobie od 12. marca 2020, keď vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá.

Opatrenia podľa zákona č. 67/2020 Z. z. sa uplatňujú počas obdobia pandémie (pozri vyššie) a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona.

Vláda ale môže rozhodnúť, že opatrenia podľa tohto zákona sa uplatnia aj po lehotách ustanovených v odseku 1, ak si to vyžiada ekonomická, sociálna alebo zdravotná situácia v súvislosti s pandémiou v Slovenskej republike. Predĺženie uplatňovania opatrení podľa tohto zákona ustanoví vláda nariadením. Vláda môže nariadením ustanoviť aj rozsah uplatňovania, osobitné podmienky uplatňovania opatrení podľa tohto zákona a podrobnosti o opatreniach podľa tohto zákona (§ 2 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z.). Podľa zákonodarcu totiž v súčasnosti nie je možné predvídať skončenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a zároveň pravdepodobne nebude možné ukončiť aplikáciu všetkých opatrení podľa tohto zákona po skončení tejto mimoriadnej situácie.

Aktualizácia k 29.9.2020: Novelou zákona č. 67/2020 Z. z. zákonodarca vytvoril právnu fikciu (pretože nemožno očakávať skoré skončenie mimoriadnej situácie), podľa ktorej sa (bez ohľadu na aktuálny stav – reálny nástup druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19) obdobie pandémie považuje v prípade presne vymenovaných ustanovení zákona č. 67/2020 Z. z. za skončené buď k 30.9.2020 alebo k 31.12.2020. Táto novela teda určuje, ktoré z výnimiek, zavedených zákonom č. 67/2020 Z. z. (tak ako boli niektoré z nich popísané v tomto článku), prestanú platiť a konkrétne ktoré z nich 30.9.2020 a ktoré z nich 31.12.2020 (pričom však zrušenie výnimiek k 31.12.2020 sa v praxi nedotýka obcí, keďže ide o informácie o dlžníkoch vedených v zoznamoch finančnej správy). Zároveň tie ustanovenia zákona č. 67/2020 Z. z. (výnimky, ktoré tento zákon zaviedol), ktoré novela zákona č. 67/2020 Z. z. v § 2 ods. 3 výslovne neuvádza, ostávajú naďalej v platnosti tak, ako boli doteraz upravené zákonom č. 67/2020 Z. z.

Zákon č. 67/2020 Z. z. nadobudol účinnosť dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov, teda 8.4.2020, a to je teda začiatok účinnosti opatrení podľa častí 2 a 3 tohto príspevku.

Následná novela tohto zákona (č. 96/2020 Z. z.) nadobudla účinnosť dňa 25.4.2020. Teda pre oblasť miestnych daní a miestnych poplatkov (pozri časť 4 tohto príspevku) zmeny nastávajú s účinnosťou od 25.4.2020.

Aktualizácia k 29.9.2020: Novela zákona č. 67/2020 Z. z. (zákon č. 264/2020 Z. z.) nadobudla účinnosť dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov, teda 29.9.2020.

2 Opatrenia v oblasti výkazníctva a účtovníctva

2.1 Lehoty na predkladanie údajov, pre záverečný účet a počas ozdravného režimu a nútenej správy

Podľa § 20 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. počas obdobia pandémie sa lehoty podľa osobitných predpisov považujú za dodržané, ak účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 21 ods. 1 podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr.

Samosprávam totiž z viacerých právnych predpisov vyplývajú lehoty na predkladanie údajov štátu, napríklad podľa:

  • § 12 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (údaje o svojom hospodárení na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho záverečného účtu a návrhu súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky, a to prostredníctvom informačného systému RIS.SAM v lehotách uvedených v tomto zákonnom ustanovení),
  • opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 639/2007 Z. z.),
  • opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe (oznámenie č. 626/2008 Z. z.),
  • opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie č. 352/2017 Z. z.).

Taktiež sú za normálneho stavu samosprávy povinné do 6 mesiacov od skončenia rozpočtového roka prerokovať vo svojich zastupiteľstvách návrh záverečného účtu (§ 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). Aj táto lehota sa ale posúva spôsobom uvedeným vyššie.

Počas obdobia pandémie tiež teda neplynú ani lehoty podľa ustanovení pre ozdravný režim a nútenú správu obce (§ 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy).

Aktualizácia k 29.9.2020: Pre účely týchto opatrení sa obdobie pandémie považuje za skončené 30.9.2020.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie:

Dočasné zmeny v účtovníctve, miestnych daniach a poplatkoch a v rozpočtových pravidlách pre obce (zákon č. 96/2020 Z. z., zákon č. 264/2020 Z. z.)

Dočasné zmeny v účtovníctve, miestnych daniach a poplatkoch a v rozpočtových pravidlách pre obce (zákon č. 96/2020 Z. z.)

Dočasné zmeny v účtovníctve a rozpočtových pravidlách pre územnú samosprávu (zákon č. 67/2020 Z. z.)

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

30.09.2020

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.