Dôležité zmeny pre obce v oblasti pozemných komunikácií

S účinnosťou od 1. júna 2021 bude opäť možnosť vyvlastnenia pozemkov pod cestami a platia zmeny v cestnej sieti a majetkovoprávnom usporiadaní.

Image56321

1 Ako bolo možné vyvlastniť pozemok pod existujúcou pozemnou komunikáciou

Právny poriadok dlhodobo dáva vo všeobecnosti možnosti vyvlastnenia pozemkov pre účely výstavby verejnoprospešných stavieb, medzi iným aj pozemných komunikácií.

S účinnosťou od 1. 12. 2013 dával zákon č. 368/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, možnosť vyvlastnenia pozemkov aj pod už existujúcimi pozemnými komunikáciami.

Podľa § 24e zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest alebo ministerstva, vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, samosprávneho kraja alebo obce z dôvodu, že dosiaľ nedošlo k ich majetkovoprávnemu vysporiadaniu a nachádzajú sa pod diaľnicami, cestami alebo miestnymi komunikáciami v užívaní, možno vo verejnom záujme vyvlastniť. Vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh príslušného vlastníka diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie podľa § 3d, pričom návrh na vyvlastnenie práv k takýmto pozemkom môže podať najneskôr 31. decembra 2020.

Účelom tejto právnej úpravy bolo podľa predkladateľa zefektívniť a zjednodušiť proces majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod pozemnými komunikáciami, ktorý je vzhľadom na rozdrobenosť pozemkov na Slovensku veľmi zdĺhavý. Návrh zákona vychádza z identifikácie konkrétnych problémov vlastníkov a správcov pozemných komunikácií pri príprave líniových stavieb.

Problém naozaj je, že po delimitácii majetku štátu obciam začiatkom 90. rokov a samosprávnym krajom o desať rokov neskôr došlo k prevodu vlastníctva miestnych ciest obciam a ciest druhej a tretej triedy samosprávnym krajom, avšak vo veľkom množstve prípadov bez majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva pozemkov pod touto cestou. Tieto cesty boli totiž často od začiatku postavené na cudzích pozemkoch bez toho, aby došlo k vysporiadaniu s ich vlastníkmi, pričom vtedajší (socialistický) právny poriadok takýto postup umožňoval. Z právneho pohľadu tak došlo k situácii, kedy sú takéto stavby na cudzích pozemkoch a bez právneho dôvodu. Z toho vyplývajú početné (a pre obec často neúspešné) súdne spory, iniciované vlastníkmi pozemkov, na ktorých je dlhé roky postavená cesta (pre úplnosť treba dodať, že nejde len o prípad ciest). Pre úplnosť treba tiež uviesť, že je to obrovský problém aj v prípade ciest prvej triedy, ktoré sú vo vlastníctve štátu.

Od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2020 bolo teda možné začať vyvlastňovacie konanie aj na vysporiadanie pozemkov pod už existujúcimi cestami, nielen pod pripravovanú výstavbu.

Zrejme s cieľom predchádzať problémom v budúcnosti, pokiaľ ide o úplnosť usporiadania vlastníctva nielen cesty, ale aj pozemku, zaviedla novela aj povinnosť spolu so zmenou vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii aj povinnosť vysporiadať dotknutý pozemok.

Pre porovnanie, v prípadoch iných už existujúcich stavieb vo vlastníctve obcí a samosprávnych krajov na cudzích pozemkoch (napríklad školy, kultúrne domy...) sa postupuje podľa zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky. V takýchto prípadoch teda nemožno využiť inštitút vyvlastnenia pozemkov pod týmito stavbami, ale je možná len dohoda alebo iniciácia pozemkových úprav (a zo zákona zriadené vecné bremeno – § 4).

2 Opäť možnosť vyvlastnenia pozemkov pod cestami

S účinnosťou od 1. 6. 2021 sa zákonom č. 149/2021 Z. z. do zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách vkladá nový § 24h, podľa ktorého pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest alebo ministerstva, vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, samosprávneho kraja alebo obce z dôvodu, že dosiaľ nedošlo k ich majetkovoprávnemu usporiadaniu a nachádzajú sa pod diaľnicami, cestami alebo miestnymi cestami v užívaní, možno vo verejnom záujme vyvlastniť. Vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh príslušného vlastníka diaľnice, cesty alebo miestnej cesty podľa § 3d, pričom návrh na vyvlastnenie práv k takýmto pozemkom môže podať do 31. decembra 2030.

Ide teda o totožnú úpravu, aká platila od 1. 12. 2013. Došlo ňou fakticky k predĺženiu možnosti požiadať o vyvlastnenie pozemkov pod existujúcimi pozemnými komunikáciami (nielen samospráv, ale aj štátu) do 31. 12. 2030.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu:

Dôležité zmeny pre obce v oblasti pozemných komunikácií

 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

24.05.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.