Dotácie poskytované z rozpočtu obce/VÚC

Príspevok sa zameriava na podmienky poskytovania a zúčtovania dotácií z rozpočtu obce/VÚC, na možné porušenie finančnej disciplíny pri poskytovaní a používaní dotácií a z toho vyplývajúce sankcie. Upozorňuje aj na povinnosť vykonávania administratívnej finančnej kontroly pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce/VÚC.

Image44613

OBSAH:

 1. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 2. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií
 3. Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy
 4. Zákon o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci
 5. Obsah všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
 6. Kontrola poskytnutia a použitia dotácií
 7. Porušenie finančnej disciplíny

V príspevku je riešená problematika finančných vzťahov obce a vyššieho územného celku (VÚC) k právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce/VÚC a k právnickým osobám, ktorých je obec/VÚC zakladateľom. Zameriava sa na legislatívne východiská poskytovania dotácií z rozpočtu obce/VÚC, na podmienky poskytovania a zúčtovania dotácií z rozpočtu obce/VÚC, na možné porušenie finančnej disciplíny pri poskytovaní a používaní dotácií a z toho vyplývajúce sankcie. Upozorňuje aj na povinnosť vykonávania administratívnej finančnej kontroly pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce/VÚC.

Rozpočet obce/VÚC je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce/VÚC. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené nielen finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktoré obec/VÚC zriadili, finančné vzťahy k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ale aj finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce/VÚC a k právnickým osobám, ktorých je obec/VÚC zakladateľom, ktoré vyplývajú zo zákonov, zo všeobecne záväzných nariadení obce/VÚC a zo zmlúv.

Obec/VÚC v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) môže poskytovať zo svojho rozpočtu dotácie, ktoré sú určené:

 • právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec/VÚC,
 • inej obci alebo VÚC,
 • právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce/VÚC alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce/VÚC alebo poskytujú služby obyvateľom obce/VÚC.

Obec/VÚC pri poskytovaní dotácií musí dodržiavať nielen zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ale aj iné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré upravujú poskytovanie verejných financií, ktorými dotácie z rozpočtu obce bezpochyby sú.

1. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Dotácie, ktoré obce poskytujú, sú verejnými prostriedkami. Definícia verejných prostriedkov je uvedená v dvoch základných právnych normách:

 • v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“) – verejné prostriedky sú definované ako finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy, verejnými prostriedkami sú aj prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii;
 • v zákone č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“), ktorý pri definícii verejných prostriedkov odkazuje na zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a definíciu verejných prostriedkov rozširuje o finančné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, finančné prostriedky z rozpočtov členských štátov Európskej únie a finančné prostriedky z rozpočtov iných štátov ako členských štátov Európskej únie určené na financovanie alebo spolufinancovanie programov Európskej únie; verejnými financiami sú aj vlastné finančné prostriedky osoby určené na financovanie programov realizovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo určené na spolufinancovanie programov Európskej únie.

Pre hospodárenie s verejnými prostriedkami platia rozpočtové pravidlá vymedzené v § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy; k základným rozpočtovým pravidlám použitia verejných prostriedkov patrí najmä:

 • účelnosť použitia verejných prostriedkov,
 • časovosť použitia verejných prostriedkov,
 • hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie nájdete tu:

Dotácie poskytované z rozpočtu obce/VÚC

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

10.10.2019