Dovolenka – pojem, výmera, výpočet, krátenie a preplatenie

Komplexne spracovaná téma dovolenky. Príspevok rozoberá jednotlivé ustanovenia o dovolenke na príkladoch a pozornosť je venovaná najčastejšie kladeným otázkam z praxe.

Image43284

Obsah príspevku:

 1. Pojem dovolenka, účel inštitútu dovolenky v pracovnom práve, právny základ inštitútu dovolenky
 2. Spôsob dojednania dovolenky – dojednanie, resp. uvedenie dovolenky v pracovnej zmluve
 3. Druhy dovolenky
 4. Výmera dovolenky, druhy výmer dovolenky, týždeň dovolenky
 5. Počet pracovných dní dovolenky
 6. Dovolenka zamestnanca s pružným pracovným časom (dĺžka pracovného dňa dovolenky)
 7. Krátenie dovolenky
 8. Čerpanie dovolenky
 9. Dovolenka počas dočasného pridelenia
 10. Náhrada mzdy za vyčerpanú a nevyčerpanú dovolenku
 11. Vrátenie vyplatenej náhrady mzdy za dovolenku alebo jej časť
 12. Aplikácia ustanovení o dovolenke na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 13. Dovolenka a dva pracovné pomery u zamestnávateľa
 14. Dovolenka a domácka práca

V texte sa na príkladoch rozoberajú jednotlivé ustanovenia o dovolenke (§ 100 až § 118 Zákonníka práce), ako aj s nimi súvisiace ustanovenia Zákonníka práce. V príkladoch je pozornosť venovaná najčastejšie kladeným otázkam z praxe, ako je: určenie, či sú splnené podmienky nároku na dovolenku (odpracovaných 21, 60 dní), určenie počtu pracovných dní dovolenky (najmä pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času) a zaokrúhľovanie dovolenky, krátenie dovolenky, posudzovanie dovolenky vo vzťahu k sviatku (dovolenka počas sviatku, sviatok vo vzťahu ku kráteniu dovolenky), prenášanie dovolenky do ďalších kalendárnych rokov, preplatenie nevyčerpanej dovolenky.

1. Pojem dovolenka, účel inštitútu dovolenky v pracovnom práve, právny základ inštitútu dovolenky

Dovolenka na
zotavenie

Doba – čas odpočinku, ktorý zamestnávateľ musí zamestnancovi poskytnúť s cieľom zabezpečenia zotavenia zamestnanca po práci (zotavenia v dlhšom rozsahu). Účelom dovolenky je ochrana zdravia zamestnanca (nepriamo aj ostatných zamestnancov – plošne teda BOZP) a regenerácia pracovných síl.

1.1 Pojem dovolenka a účel dovolenky

Dovolenka predstavuje inštitút pracovného práva, ktorý slúži na zabezpečenie dlhodobého zotavenia zamestnanca po práci a zároveň mu umožňuje „uvoľniť“ sa inak zo svojho zmluvného záväzku vykonávať prácu pre zamestnávateľa. Primárnym účelom dovolenky, ako inštitútu pracovného práva, je teda ochrana zdravia zamestnanca (nepriamo aj ostatných zamestnancov – ploš­ne teda BOZP) a regenerácia pracovných síl zamestnanca.

Bez tohto inštitútu by odpočinok zamestnanca bol garantovaný len prestávkou v práci, nepretržitým denným odpočinkom a nepretržitým odpočinkom v týždni. Zamestnanec by však nemal k dispozícii dlhší čas na svoju regeneráciu (zotavenie sa).

Počas dovolenky zamestnávateľ nemôže zamestnancovi určovať, čo by mal robiť, kde by ju mal tráviť (zamestnanec sám disponuje svojou dovolenkou).

Z tohto hľadiska dovolenku upravuje aj smernica EÚ 2003/88/ES o niektorých aspektoch organizácie pracovného času, ktorá je aj smernicou BOZP.

Cieľom dovolenky je zabezpečenie dlhodobejšej regenerácie pracovnej sily, preto Zákonník práce hovorí primárne o čerpaní celej dovolenky, resp. väčších úsekov v celku.

Z hľadiska jazykového v slove „dovolenka“ nie je premietnuté slovo oddych, odpočinok, ale skôr slovo dovoliť/uvoľniť – pozri aj definícia, ktorá sa nachádza v Slovníku slovenského jazyka: „dočasné uvoľnenie zo služby al. zo zamestnania“ (zdroj: Slovník súčasného slovenského jazyka – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra). Dovolenka na zotavenie – uvoľnenie z práce (pracovné voľno) s cieľom zotavenia/oddychu.

Dovolenka je platená. Ak by išlo o neplatený inštitút, len malý počet zamestnancov by mal záujem o jej čerpanie.

1.2 Ústavné právo na dovolenku

Právo na dovolenku je ústavným právom zamestnanca. Čl. 36 Ústavy SR ustanovuje, že „Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Zákon im zabezpečuje najmä...f) najkratšiu prípustnú dĺžku platenej dovolenky na zotavenie.“ Zároveň podľa čl. 51 Ústavy SR „Domáhať sa práv uvedených v čl. 35, 36, čl. 37 ods. 4, čl. 38 až 42 a čl. 44 až 46 tejto ústavy sa možno len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú.“ Zákonník práce upravuje minimálnu dovolenku na zostavenie zamestnancov (výmera – § 103 ZP), a tým napĺňa čl. 36 Ústavy SR. Zároveň Zákonník práce ustanovuje, že dovolenka je platená.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie nájdete tu:

Dovolenka – pojem, výmera, výpočet, krátenie a preplatenie

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace články z kaviarne

AUTOR

JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Je autorom viacerých kníh o pracovnom práve (napr. Zákonník práce s komentárom – Poradca podnikateľa 2016, Konto pracovného času), prednáša o pracovnom práve, publikuje akademické aj praktické články v oblasti pracovného práva. Od roku 2010 pôsobí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a od roku 2011 je riaditeľom odboru zodpovedným za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov – napr. za Zákonník práce, zákon o minimálnej mzde, zákon o kolektívnom vyjednávaní a podieľal sa na všetkých novelách Zákonníka práce v tomto čase.

Dátum publikácie

11.07.2019