Enviroprojekt 2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2019 vyčlenilo finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom ENVIROPROJEKT 2019.

Rozvojový projekt školy musí vychádzať z cieľov vzdelávacích oblastí a prierezových tém štátneho vzdelávacieho programu s dôrazom na prierezovú tému environmentálna výchova a z vlastného školského vzdelávacieho programu.

Oblasťou podpory v roku 2019 sú ciele, aktivity a celá realizácia projektu spracovaná pre témy tematických okruhov environmentálnej výchovy, ktoré si realizátor vyberie s prihliadnutím na miestne a regionálne podmienky školy:

 • téma 1: Predchádzanie dôsledkov zmeny klímy - prevencia povodní a sucha
 • téma 2: Prechod na obehové hospodárstvo: viac recyklácie - menej skládkovania
 • téma 3: Ochrana biodiverzity v areáli školy
 • téma 4: Zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva v našej obci

Rozvojový projekt školy zamerať na:

 • tvorbu vlastného environmentálneho programu školy s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj;
 • implementáciu témy do výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na vedenie žiakov k zodpovednému správaniu k životnému prostrediu a k zlepšovaniu životného prostredia;
 • metodické a učebné materiály a pomôcky k téme na zabezpečenie realizácie environmentálneho programu školy;
 • konkrétne praktické aktivity so žiakmi s dôrazom na podmienky školy (napr. realizácia projektu v školských záhradách, vybudovanie jazierok na školských pozemkoch, výsadba našich pôvodných drevín, výsadba prirodzenej lúky a medonosných rastlín pre včely, vtáčie búdky a podložky, vytvorenie búdok a podložiek, špeciálnych búdok pre dážďovníky obyčajné a netopiere, bio kompostoviská, renovácia a recyklácia použitých produktov, po stopách našich predkov a iné).

Žiadatelia

Finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“) zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie (ďalej len „žiadateľ“).

Trvanie projektu

Realizácia rozvojového projektu sa môže začať najskôr od 6. júna 2019 a všetky aktivity musia byť ukončené do 30. novembra 2019, pričom pridelené finančné prostriedky musia byť použité v tomto termíne.

Predkladanie žiadostí

Žiadosť o finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu žiadateľ predkladá ministerstvu prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja (ďalej
len „OŠ“) v súlade s § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. 

Formulár žiadosti je k dispozícii na webovom sídle ministerstva www.minedu.sk, v časti Regionálne školstvo/ Rozvojové projekty v regionálnom školstve/ ENVIROPROJEKT 2019.

Vyplnenú žiadosť predkladá žiadateľ do 12. apríla 2019 príslušnému OŠ s označením na obálke „ENVIROPROJEKT 2019“.

Pre podanie žiadosti je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke. 

Písomnú žiadosť je potrebné predložiť v 1 vyhotovení a v elektronickej podobe na CD v jednom súbore programu MS WORD. Odporúčame, aby písomná žiadosť neprekročila 8 strán textu (nepoužívajte hrebeňovú väzbu, prikladajte len nutné obrazové prílohy max. v rozsahu 300 kB).

Príslušný OŠ preverí úplnosť predkladanej žiadosti:

 1. vyplnené všetky údaje v žiadosti,
 2. podpisy a pečiatky.

Žiadosti, ktoré spĺňajú požadované kritériá, zašle OŠ sekcii regionálneho školstva ministerstva v lehote do 25. apríla 2019.

Žiadateľ predkladá len jeden rozvojový projekt vo vzťahu k príslušnej škole.

Pridelenie finančných prostriedkov

Maximálna výška finančného príspevku ministerstva pre projekty s miestnou a regionálnou pôsobnosťou v roku 2019 je 2 000,00 €.

Požadovanú finančnú čiastku od ministerstva uvedie žiadateľ v eurách (nie v centoch; zaokrúhľovať na celé euro, napr. 1 950,00 €).

Spoluúčasť zriaďovateľa alebo iných osôb a organizácií na realizácii rozvojového projektu je v súlade s § 4d ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z. vo výške najmenej 5 % z výšky finančných prostriedkov pridelených ministerstvom na realizáciu rozvojového projektu.

Z pridelených finančných prostriedkov na realizáciu projektu môže realizátor čerpať 10 % na režijné náklady (kancelárske potreby, telefón, internet, poštovné).
Pridelené finančné prostriedky nemôžu byť použité na:

 • úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
 • refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
 • úhradu mzdových výdavkov a poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie,
 • úhradu kapitálových výdavkov,
 • letné tábory, víkendové pobyty, študijné pobyty a projekty s vedeckým zameraním, nákup zariadení informačno-komunikačných technológií, nákup zberných nádob na odpad,
  stavebné budovanie školských areálov. Odporúčame realizátorovi projektu uvádzať informáciu o pridelení finančných prostriedkov ministerstvom na všetkých produktoch, ktoré vzniknú v súvislosti s projektom. Ministerstvo si vyhradzuje právo zdieľať výsledky a výstupy úspešných projektov, ktorým budú finančné prostriedky na realizáciu projektu poskytnuté.

Viac informácií nájdete tu.

AUTOR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.