Erasmus+ 2021 - 2027

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoločne s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport by radi informovali o uverejnení prvej Výzvy na predkladanie návrhov projektov 2021 – EAC/A01/2021 v novom programe Erasmus+ 2021 – 2027.

Výzva je určená všetkým verejným aj súkromným subjektom pôsobiacim v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov prostredníctvom príslušných národných agentúr. Program Erasmus+ poskytuje príležitosť na realizáciu časti štúdia a stáží v zahraničí, žiackych mobilít, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania a mnoho ďalších aktivít.

Výzva zahŕňa akcie:

Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov:

  • mobility v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže a činnosti s účasťou mládeže;
  • akreditácie na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania a vzdelávania dospelých

Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami:

  • partnerstvá pre spoluprácu (kooperačné partnerstvá a drobné partnerstvá);
  • partnerstvá pre excelentnosť,
  • partnerstvá pre inovácie,
  • neziskové športové podujatia.


Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora rozvoja politiky a spolupráce, v rámci ktorej sa realizuje Európska mládež spolu.
Akcie Jean Monnet – realizované v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy.

Nový program Erasmus+ bude v projektoch presadzovať štyri horizontálne priority:

  • inklúziu,
  • digitalizáciu,
  • udržateľný rozvoj a
  • aktívnu participáciu.

Jeho cieľom je prispieť k zavádzaniu nových postupov zlepšujúcich kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni. Dobrou správou je významné navýšenie rozpočtu nového programu Erasmus+. Ten sa pre programové obdobie 2021 - 2027 zdvojnásobil a predstavuje čiastku 28,4 miliardy eur, ktoré predstavujú príležitosť na realizáciu časti štúdia a stáži v zahraničí, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania a mnoho ďalších aktivít.

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom, pedagogickým a odborným zamestnancom, dospelým učiacim sa, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a v oblasti mládeže.

Ďalšou dobrou správou je, že architektúra predchádzajúceho programu (2014 – 2020) a jeho hlavné nástroje implementácie sa vo veľkej miere zachovávajú a zachovaná je teda jeho kontinuita, avšak s víziou jeho zefektívnenia a zjednodušenia. Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, program naďalej pokrýva všetky oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, mládeže a športu:

Školské vzdelávanie

Poskytuje príležitosti pre ľudí pracujúcich v oblasti školského vzdelávania, aby mohli rozvíjať svoje profesijné zručnosti a spoluprácu s partnermi v Európe, a rovnako možnosť žiakom zúčastňovať sa zaujímavých medzinárodných projektov. Aktivity podporia výmenu osvedčených postupov a testovanie inovatívnych prístupov, ktoré riešia spoločné problémy, akými sú napr. predčasné ukončenie školskej dochádzky či nízka úroveň základných zručností. Realizované aktivity ďalej môžu posilniť väzby so svetom mimo školy a s ďalšími oblasťami vzdelávania a odbornej prípravy. Cieľom Erasmus+ je pomôcť zvýšiť kvalitu výučby a učenia od predškolského po sekundárne vzdelávanie v školách v celej Európe.

Odborné vzdelávanie a príprava

Erasmus+ sa zameriava na zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytuje príležitosti pre žiakov a zamestnancov OVP absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha organizáciám odborného vzdelávania a prípravy budovať strategické partnerstvá s inými organizáciami a podnikmi a vytvárať tak úzke väzby medzi OVP a svetom práce. Cieľom je zvýšiť zamestnateľnosť a skvalitniť nadobudnuté zručnosti pre život jednotlivcov a prispievať ku konkurencieschopnosti európskej ekonomiky.

Vysokoškolské vzdelávanie

V obnovenom programe EÚ pre vysokoškolské vzdelávanie sa bude program zameriavať na štyri kľúčové oblasti: relevantnosť zručností pre modernú ekonomiku; budovanie inkluzívnych systémov vysokoškolského vzdelávania; aktívny príspevok vysokých škôl k inováciám v hospodárstve a v spoločnosti; podpora vysokých škôl pri napĺňaní potenciálu dostupných ľudských a finančných zdrojov. Študentom a zamestnancom vysokých škôl tak program dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia. Vysokým školám a ich znalostnému ekosystému program poskytne príležitosť efektívneho a inovatívneho nastavenia spolupráce.

Vzdelávanie dospelých

Profesionálom pracujúcim v oblasti vzdelávania dospelých poskytuje príležitosti vzájomne sa od seba učiť a budovať strategické partnerstvá. Program je zameraný najmä na dospelých učiacich s obmedzenými príležitosťami, ktorým ponúka možnosť druhej šance. Zameriava sa aj na spoločné výzvy uznávania zručností získaných mimo formálneho vzdelávacieho systému. Erasmus+ zvýši mieru dostupnosti vzdelávania pre dospelých a zlepšuje zručnosti občanov celej Európy.

Mládež

Program Erasmus+ sa v oblasti mládeže usiluje zlepšiť vedomosti, zručnosti a postoje mladých ľudí, ktoré sú v živote potrebné, napr. na to, aby sa mladí ľudia ľahšie osamostatnili. Osobitne sa program zameriava na mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, ktorí nemajú toľko šancí zúčastňovať sa rôznych zážitkových a vzdelávacích aktivít z dôvodu napr. zdravotného postihnutia, horších sociálnych alebo ekonomických podmienok a pod. Cieľom programu je rovnako podporiť zvyšovanie kvality práce s mládežou, dopĺňať reformy politík, podporovať rozvoj politiky založenej na dôkazoch v oblasti mládeže, zlepšiť medzinárodný rozmer aktivít v oblasti mládeže a úlohy pracovníkov s mládežou a mládežníckych organizácií ako podporných štruktúr pre mladých ľudí. Viac o oblasti mládeže sa dozviete na webstránkach národnej agentúry zodpovednej za túto oblasť.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.