Finančné výkazníctvo rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov v roku 2020

Téma finančného výkazníctva je aktuálna každý rok, a to hlavne začiatkom roka, kedy MF SR aplikuje zmeny príslušnej legislatívy, zapracováva požiadavky z praxe. Cieľom tohto príspevku je poskytnúť aktuálne a komplexné informácie o finančnom výkazníctve RO, PO, štátnych fondov, obcí a VÚC. 

Image45876

Cieľom tohto príspevku je poskytnúť aktuálne a komplexné informácie o finančnom výkazníctve rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov pre príslušný rozpočtový rok. Tieto organizácie sa riadia rovnakými právnymi predpismi, sú pre nich zadefinované rovnaké účtovné a štatistické výkazy (s ohľadom na príslušnú právnu formu), ako aj rovnaké postupy účtovania. Navzájom sa od seba líšia termínmi na predkladanie niektorých výkazov a obsahovou náplňou, ale spája ich rovnaká legislatíva. Je to aj z toho dôvodu, že tieto organizácie tvoria najpočetnejšiu skupinu subjektov verejného sektora a tvoria väčšinu štatistiky verejných financií.

Napriek určitým odlišnostiam z pohľadu ich činnosti a z nej vyplývajúcich ekonomických transakcií je finančné výkazníctvo medzi týmito subjektmi porovnateľné a sumarizovateľné za celú skupinu subjektov. Príspevok poskytuje aktuálne informácie o legislatíve platnej pre individuálnu účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku, rozpočtové a štatistické výkazy.

Pod pojmom finančné výkazníctvo sa na účely tohto príspevku chápe účtovná závierka, a to či už individuálna, alebo konsolidovaná, výročné správy k týmto závierkam a výkazy známe pod skratkou FIN (ďalej ako „FIN“ výkazy).

Finančné výkazníctvo verejnej správy v uplynulom roku 2019 nezaznamenalo žiadnu novelu legislatívy, ktorá by predstavovala zmenu v samotnej štruktúre výkazov, v rozsahu predkladaných údajov alebo zmenu termínov na ich predkladanie. Posledné výraznejšie zmeny boli v oblasti rozpočtovníctva, ktoré zaviedla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovNovela č. 310/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. a ktorý mení určité zásady a spôsoby rozpočtovania príjmov a výdavkov subjektu verejnej správy, upravuje rozpočtovanie podnikateľskej činnosti v rozpočtových a príspevkových organizáciách a definuje samostatné účty pre určité druhy príjmov a výdavkov. a ktoré sa premietli aj do rozpočtového výkazu FIN 1-12. Niektoré ustanovenia (napríklad o rozpočtovaní podnikateľskej činnosti subjektov územnej samosprávy) vstúpili do účinnosti od 1. 1. 2019 a boli tak súčasťou vykazovania príjmov a výdavkov od nového roka 2019. Ministerstvo financií SR vzhľadom na množstvo dopytov ohľadom zmien v rozpočtovníctve vydalo viacero metodických usmernení, prehľadov zmien a vysvetlení, ktoré sú dostupné na novej webovej stránke www.finance.gov.sk v časti Financie/Verejné financie/Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov z oblasti rozpočtového procesu/Rozpočtová klasifikácia. Opatrenie MF SR č. MF/017353/2017-352 zo dňa 19. decembra 2017, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy, platí teda bez zmeny aj pre rozpočtový rok 2020.

V prípade individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky takisto nedošlo k novelizácii opatrení, preto sa aplikujú v tom istom rozsahu aj pre zostavenie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019.

 

Rozsah finančného výkazníctva pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky:

a) účtovná závierka

 • individuálna účtovná závierka (IUZ),
 • konsolidovaná účtovná závierka (KUZ),

b) výročná správa

 • k individuálnej účtovnej závierke,
 • ku konsolidovanej účtovnej závierke,

c) FIN výkazy, v členení pre rok 2020 na:

 • rozpočtový výkaz FIN 1-12 o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách,
 • štatistický výkaz FIN 2-04 o vybraných údajoch z aktív a z pasív,
 • štatistický výkaz FIN 3-04 o finančných aktívach podľa sektorov,
 • štatistický výkaz FIN 4-04 o finančných pasívach podľa sektorov,
 • štatistický výkaz FIN 5-04 o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch,
 • štatistický výkaz FIN 6-04 o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií.

1. Legislatíva upravujúca finančné výkazníctvo

1.1. Individuálna účtovná závierka

Individuálna účtovná závierka je upravená opatrením Ministerstva financií SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Aktuálne znenie opatrenia platné pre IUZ 2019

 • Opatrenie MF SR z 10. decembra 2014 č. MF/21227/2014-31 uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2014

História legislatívy

 • Opatrenie MF SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31 uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2007 – základné opatrenie,
 • Opatrenie MF SR zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2008 (novela),
 • Opatrenie MF SR z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31 uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2009 (novela),
 • Opatrenie MF SR z 13. decembra 2012 č. MF/19301/2012-31 uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2012 (novela),
 • Opatrenie MF SR z 11. decembra 2013 č. MF/19566/2013-31 uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013 (novela),
 • Opatrenie MF SR z 10. decembra 2014 č. MF/21227/2014-31 uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2014 (posledná novela).

Na webovom sídle Ministerstva financií SR je zverejnené aj úplné znenie opatrenia č. MF/25755/2007-31 pre individuálnu účtovnú závierku v znení poslednej novely (www.finance.gov.sk v časti Financie/Štátne výkazníctvo/Legislatíva/ Individuálna účtovná závierka ROPO, obcí, VÚC a štátnych fondov).

K opatreniu pre individuálnu účtovnú závierku za rok 2017 bolo vydané metodické usmernenie, ktoré v sebe spája informácie o predkladaní účtovných výkazov (súvahy a výkazu ziskov a strát), ako aj o predkladaní poznámok:

Bližší popis k individuálnej účtovnej závierke nájdete nižšie.

1.2. Konsolidovaná účtovná závierka

Konsolidovaná účtovná závierka je upravená opatrením Ministerstva financií SR zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov.

Aktuálne znenie opatrenia platné pre KUZ 2019

 • Opatrenie MF SR z 10. decembra 2014 č. MF/21230/2014-31 uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2014

História legislatívy

 • Opatrenie MF SR zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31 uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2009 – základné opatrenie,
 • Opatrenie MF SR z 9. decembra 2009 č. MF/22110/2009-31 uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2009 (novela),
 • Opatrenie MF SR z 11. decembra 2013 č. MF/19567/2013-31 uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013 (novela),
 • Opatrenie MF SR z 10. decembra 2014 č. MF/21230/2014-31 uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2014 (posledná novela).

Na webovom sídle Ministerstva financií SR je zverejnené aj úplné znenie opatrenia
č. MF/27526/2008-31 pre konsolidovanú účtovnú závierku (www.finance.gov.sk v časti Financie/Štátne výkazníctvo/Legislatíva/Konsolidovaná účtovná závierka a Konsolidovaná výročná správa kapitol ŠR, obcí a VÚC).

K opatreniu pre konsolidovanú účtovnú závierku patrí aj metodické usmernenie k spôsobu predkladania konsolidovanej účtovnej závierky:

 • Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019649/2017-352 k postupu pri aplikácii § 9a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27526/2008-31 v znení neskorších predpisov.

Bližší popis ku konsolidovanej účtovnej závierke nájdete nižšie.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie:

Finančné výkazníctvo rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov v roku 2020

 1. Legislatíva upravujúca finančné výkazníctvo
 2. Individuálna účtovná závierka rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov
 3. Konsolidovaná účtovná závierka subjektu verejnej správy
 4. Výročná správa a konsolidovaná výročná správa
 5. Rozpočtový výkaz FIN 1-12 a štatistické výkazy FIN 2-04 až 6-04
VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Peter Ivánek

AUTOR

Ing. Peter Ivánek

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

13.01.2020