Finančné výkazníctvo rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov v roku 2020

Pod pojmom finančné výkazníctvo sa na účely tohto príspevku chápe účtovná závierka, a to či už individuálna, alebo konsolidovaná, výročné správy k týmto závierkam a výkazy známe pod skratkou FIN.

Image52656

Cieľom tohto príspevku je poskytnúť aktuálne a komplexné informácie o finančnom výkazníctve rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov pre príslušný rozpočtový rok. 
Tieto organizácie sa riadia rovnakými právnymi predpismi, sú pre nich zadefinované rovnaké účtovné a štatistické výkazy (s ohľadom na príslušnú právnu formu), ako aj rovnaké postupy účtovania. Navzájom sa od seba líšia termínmi na predkladanie niektorých výkazov a obsahovou náplňou, ale spája ich rovnaká legislatíva. Je to aj z toho dôvodu, že tieto organizácie tvoria najpočetnejšiu skupinu subjektov verejného sektora a tvoria väčšinu štatistiky verejných financií.

Napriek určitým odlišnostiam z pohľadu ich činnosti a z nej vyplývajúcich ekonomických transakcií je finančné výkazníctvo medzi týmito subjektmi porovnateľné a sumarizovateľné za celú skupinu subjektov. Príspevok poskytuje aktuálne informácie o legislatíve platnej pre individuálnu účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku, rozpočtové a štatistické výkazy.

Pod pojmom finančné výkazníctvo sa na účely tohto príspevku chápe účtovná závierka, a to či už individuálna, alebo konsolidovaná, výročné správy k týmto závierkam a výkazy známe pod skratkou FIN (ďalej ako „FIN“ výkazy).

Finančné výkazníctvo verejnej správy v uplynulom roku 2019 nezaznamenalo žiadnu novelu legislatívy, ktorá by predstavovala zmenu v samotnej štruktúre výkazov, v rozsahu predkladaných údajov alebo zmenu termínov na ich predkladanie. Posledné výraznejšie zmeny boli v oblasti rozpočtovníctva, ktoré zaviedla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovNovela č. 310/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. a ktorý mení určité zásady a spôsoby rozpočtovania príjmov a výdavkov subjektu verejnej správy, upravuje rozpočtovanie podnikateľskej činnosti v rozpočtových a príspevkových organizáciách a definuje samostatné účty pre určité druhy príjmov a výdavkov. a ktoré sa premietli aj do rozpočtového výkazu FIN 1-12. Niektoré ustanovenia (napríklad o rozpočtovaní podnikateľskej činnosti subjektov územnej samosprávy) vstúpili do účinnosti od 1. 1. 2019 a boli tak súčasťou vykazovania príjmov a výdavkov od nového roka 2019. Ministerstvo financií SR vzhľadom na množstvo dopytov ohľadom zmien v rozpočtovníctve vydalo viacero metodických usmernení, prehľadov zmien a vysvetlení, ktoré sú dostupné na novej webovej stránke www.finance.gov.sk v časti Financie/Verejné financie/Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov z oblasti rozpočtového procesu/Rozpočtová klasifikácia. Opatrenie MF SR č. MF/017353/2017-352 zo dňa 19. decembra 2017, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy, platí teda bez zmeny aj pre rozpočtový rok 2020.

V prípade individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky takisto nedošlo k novelizácii opatrení, preto sa aplikujú v tom istom rozsahu aj pre zostavenie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019.

Rozsah finančného výkazníctva pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky:

a) účtovná závierka

  • individuálna účtovná závierka (IUZ),
  • konsolidovaná účtovná závierka (KUZ),

b) výročná správa

  • k individuálnej účtovnej závierke,
  • ku konsolidovanej účtovnej závierke,

c) FIN výkazy, v členení pre rok 2020 na:

  • rozpočtový výkaz FIN 1-12 o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách,
  • štatistický výkaz FIN 2-04 o vybraných údajoch z aktív a z pasív,
  • štatistický výkaz FIN 3-04 o finančných aktívach podľa sektorov,
  • štatistický výkaz FIN 4-04 o finančných pasívach podľa sektorov,
  • štatistický výkaz FIN 5-04 o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch,
  • štatistický výkaz FIN 6-04 o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Finančné výkazníctvo rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov v roku 2020

Autor: Ing. Peter Ivánek

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.