Finančný príspevok na rozvojový projekt zameraný na organizáciu letnej školy

Výzva na organizáciu Letnej školy je súčasťou snáh ministerstva školstva o zmiernenie dosahov, ktoré so sebou prinieslo vyhlásenie mimoriadnej situácie a prerušenie vyučovania v školách v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19.

Image49116

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo školstva“) dňa 11. júna 2020 zverejnilo výzvu na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy. Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu zverejňuje ministerstvo školstva v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Výzva je súčasťou snáh ministerstva školstva o zmiernenie dosahov, ktoré so sebou prinieslo vyhlásenie mimoriadnej situácie a prerušenie vyučovania v školách v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19. Vyhlasovateľ výzvy zdôrazňuje, že dobrovoľné letné školy majú žiakom pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili počas koronakrízy. Zároveň letné školy nemajú kopírovať a nahrádzať klasickú výučbu, nemajú sa v nich zadávať domáce úlohy, ale ich cieľom je stabilizovať a stimulovať vzdelávanie v školskom prostredí.

V zmysle Metodického odporúčania k organizácii a podmienkam letných škôl v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo ministerstvo školstva, zámerom letných škôl je poskytnúť zmysluplné využitie času počas letných prázdnin s výchovno-vzdelávacími aktivitami, ktoré sú prispôsobené veku a potrebám žiakov všetkých ročníkov základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Oprávnení žiadatelia rozvojového projektu

Finančné prostriedky na organizovanie Letnej školy môžu žiadať všetci zriaďovatelia základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR. V praxi to znamená, že o finančnú podporu zo strany ministerstva školstva sa môžu uchádzať obce a mestá, súkromní aj cirkevní zriaďovatelia a okresné úrady v sídle kraja, ktoré sú zriaďovateľmi základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Každý zriaďovateľ musí presne uviesť svoje identifikačné údaje: názov a právnu formu, adresu sídla, IČO a DIČ, meno a priezvisko štatutárneho orgánu a kontaktnú osobu. Povinnými identifikačnými údajmi školy, pre ktorú zriaďovateľ žiada finančné prostriedky, sú: názov a adresa školy, EDUID školy (vedené v registri škôl a školských zariadení rezortného informačného systému ministerstva školstva) a IČO školy. Žiadateľ vyslovuje súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a zverejňovaním poskytnutých údajov. Keďže zriaďovateľ môže predložiť žiadosť len elektronicky na okresný úrad v sídle kraja cez e-schránku v stanovenom termíne, žiadosť musí obsahovať aj elektronický podpis žiadateľa.

Organizátor Letnej školy

Letné školy môžu organizovať základné školy v spolupráci so školskými klubmi detí. Na realizácii letných škôl môžu participovať centrá voľného času, komunitné centrá, nízkoprahové sociálne služby pre deti a rodinu, ktorých činnosť je upravená v § 28 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vysoké školy a univerzity, mimovládne organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby a ďalšie subjekty tretieho sektora (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a podobne). Participácia partnerských organizácií v rámci realizácie projektu Letnej školy je vítaná a spolupráca s nimi bude pozitívne hodnotená v rámci posudzovania možnosti pridelenia finančných prostriedkov.

Trvanie Letnej školy a termíny jej organizovania

V zmysle podkladov výzvy ministerstva školstva Letná škola sa môže organizovať posledné tri augustové týždne, pričom v každom týždni trvá od pondelka do piatka. Ide o tzv. 5-dňové cykly, ktoré môžu na seba nadväzovať alebo pri vyššom záujme môžu byť realizované cykly aj v paralelných skupinách v termínoch:

10.8. –14.8.2020

17.8. – 21.8.2020

24.8. – 28.8.2020

Každý cyklus má mať definovaný denný rozsah výchovno-vzdelávacích aktivít nasledovne:

Cyklus A. – štyri až šesť hodín s výškou finančných prostriedkov pre žiadateľa o Letnú školu 500 eur na jeden cyklus Letnej školy

Cyklus B. – sedem až desať hodín s výškou finančných prostriedkov pre žiadateľa o Letnú školu 800 eur na jeden cyklus Letnej školy

Maximálna celková možná výška finančných príspevkov pre jednu školu je stanovená na 2 600 eur. Do jedného cyklu Letnej školy možno zaradiť 10 – 20 žiakov. V určených termínoch môže škola organizovať Letnú školu aj pre viacero skupín, pričom každá skupina môže mať nezávisle od seba určené trvanie jednotlivých cyklov počtu hodín v rámci denného rozsahu výchovno-vzdelávacích aktivít. Zriaďovateľ v žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt zameraný na organizáciu Letnej školy na školský rok 2019/2020 si vyberie určené termíny, musí uviesť počet skupín, trvanie jednotlivých cyklov hod./deň, počet žiakov v jednotlivých skupinách a napočítať výšku finančných prostriedkov v zmysle výzvy. Ak sa aktivity v jednotlivých cykloch alebo skupinách prebiehajúcich súbežne neopakujú alebo jednotlivé cykly majú iný denný rozsah výchovno-vzdelávacích aktivít, je potrebné v bližšom popise projektu uviesť tieto špecifiká samostatným popisom plánovaných aktivít. Škola organizujúca Letnú školu si sama určí zloženie tried alebo skupín v rámci cyklu Letnej školy podľa jednotlivých ročníkov a zároveň si môže zvoliť priestory, resp. areál, kde budú jednotlivé aktivity realizované.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení celé znenie:

Finančný príspevok na rozvojový projekt zameraný na organizáciu letnej školy

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

PhDr. Marek Havrila, PhD.

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

17.06.2020