Financovanie regionálneho školstva po novele zákona

Novela zákona reflektuje na časté situácie v školách a školských zariadeniach, ktoré si vyžadujú financovanie nad rámec schváleného rozpočtu (nejde len o mimoriadnu situáciu, ktorá nastala v súvislosti s pandémiou v roku 2020, ale aj o iné skutočnosti).

Image52591

V príspevku riešime financovanie regionálneho školstva po novele zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorá upravuje niektoré ustanovenia, ktoré súvisia so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania a s potrebou zabezpečenia ďalšieho zdroja finančných prostriedkov. Novela zákona bola vykonaná zákonom č. 371/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela zákona nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia – 16. decembra. Neskorší dátum účinnosti majú „Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021“.

Novela zákona reflektuje na časté situácie v školách a školských zariadeniach, ktoré si vyžadujú financovanie nad rámec schváleného rozpočtu (nejde len o mimoriadnu situáciu, ktorá nastala v súvislosti s pandémiou v roku 2020, ale aj o iné skutočnosti, napr. zmena právnych predpisov a pod.). Všetky tieto udalosti si vyžadujú zabezpečenie finančných prostriedkov nad rámec pridelených rozpočtom, a tak sa do zákona zavádza nový nenormatívny príspevok zo štátneho rozpočtu – príspevok na špecifiká. Novelou zákona sa rieši aj poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácií školám a školským zariadeniam na financovanie nielen modernizácie budov škôl a školských zariadení, ale aj na ich výstavbu, prístavbu a iné stavebné úpravy.

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (ďalej len zákon č. 597/2003 Z. z.) po novele upravuje:

  1. financovanie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, a financovanie materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a školských zariadení zriadených okresnými úradmi v sídle kraja, ktoré sú zaradené do siete podľa osobitného predpisu (ďalej len „regionálne školstvo“),
  2. poskytovanie:

  1. príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl zaradených do siete, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukáže riaditeľovi materskej školy (ďalej len „príspevok na výchovu a vzdelávanie“),
  2. príspevku na záujmové vzdelávanie pre žiakov škôl, ktoré sú zaradené do siete,
  3. príspevku na špecifiká,
  4. finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov,
  5. dotácií.

Zo štátneho rozpočtu sa zabezpečuje financovanie základných a stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, obce, samosprávneho kraja, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby (ďalej len „školy“).

Zo štátneho rozpočtu sa prispieva na financovanie školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja (ďalej len „štátne školské zariadenie“) a na financovanie materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja (ďalej len „štátna materská škola“).

Zo štátneho rozpočtu možno prispievať aj na financovanie školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, samosprávneho kraja, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, inej právnickej osoby, ktorá v predchádzajúcom kalendárnom roku nevytvorila zisk, alebo fyzickej osoby na účel zverejnený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“).

Zo štátneho rozpočtu sa zabezpečuje financovanie príspevku na výchovu a vzdelávanie zriaďovateľom materských škôl okrem materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach.

Školy, štátne materské školy a štátne školské zariadenia použijú finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu na financovanie nákladov na mzdy a platy vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, prevádzky, modernizácie učebných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok a na riešenie havarijných situácií.

Financovanie regionálneho školstva, príspevku na výchovu a vzdelávanie, príspevku na záujmové vzdelávanie, príspevku na špecifiká a financovanie rozvojových projektov zo štátneho rozpočtu sa uskutočňuje prostredníctvom kapitoly ministerstva školstva a kapitoly ministerstva vnútra.

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu:

Financovanie regionálneho školstva po novele zákona

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

06.01.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.