Financovanie regionálneho školstva v roku 2019

V príspevku sa venujeme zmenám vo financovaní regionálneho školstva, normatívnemu a nenormatívnemu financovaniu regionálneho školstva.

Image43574

Financovanie regionálneho školstva je legislatívne upravené zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“), ktorý upravuje:

 1. financovanie regionálneho školstva, t. j. financovanie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a školských zariadení zriadených okresnými úradmi v sídle kraja, ktoré sú zaradené do siete podľa § 15 zákona č. 596/2003 Z. z.;
 2. poskytovanie

 1. príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl zaradených do siete podľa § 15 zákona č. 596/2003 Z. z., ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukáže riaditeľovi materskej školy (ďalej len „príspevok na výchovu a vzdelávanie“),
 2. účelových nenormatívnych príspevkov zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstva školstva“) a prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole ministerstva vnútra (ďalej len „kapitola ministerstva vnútra“)
 3. dotácií.

Financovanie regionálneho školstva je viaczdrojové a k významným finančným zdrojom zaraďujeme najmä:

 1. prostriedky zo štátneho rozpočtu, a to konkrétne z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva (školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov) a z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra (školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ v sídle kraja, obcí, cirkevných a súkromných zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ v sídle kraja),
 2. prostriedky z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších územných celkov (VÚC) prostredníctvom podielových daní (základné umelecké školy, materské školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov),
 3. príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v materských školách, školských kluboch detí a centrách voľného času a príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou, pobytom, ubytovaním a stravovaním v školských internátoch, špeciálnych výchovných zariadeniach a zariadeniach školského stravovania,
 4. prostriedky od iných fyzických osôb a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces,
 5. príspevky, dary a iné zdroje.

Zákon č. 597/2003 Z. z. upravuje pravidlá financovania regionálneho školstva zo štátneho rozpočtu a poskytovanie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v materských školách, príspevku na záujmové vzdelávanie žiakov škôl a dotácií zo štátneho rozpočtu; toto financovanie sa uskutočňuje prostredníctvom kapitoly ministerstva školstva a kapitoly ministerstva vnútra.

Cez ministerstvo školstva sa poskytujú finančné prostriedky:

 1. pre VÚC na

  1. výchovno-vzdelávací proces a prevádzku škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie,

  2. osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,

  3. príspevok na dopravu,

  4. príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode,

  5. príspevok na školu v prírode,

  6. príspevok na záujmové vzdelávanie,

  7. mimoriadne výsledky žiakov,

  8. riešenie havarijných situácií,

  9. rozvojové projekty,

  10. financovanie nákladov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,

  11. odchodné,

  12. úhradu nákladov súvisiacich so starostlivosťou o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na úhradu vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a B,

  13. dohodovacie konanie,

 2. na dotácie,
 3. na vydávanie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov centrálne financovaných ministerstvom školstva, na tvorbu a vydávanie metodických pomôcok a na poskytnutie príspevku školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc,
 4. na zabezpečenie celoslovenských kôl súťaží a predmetových olympiád žiakov škôl.

Cez ministerstvo vnútra sa poskytujú finančné prostriedky pre obce, štátom uznanú cirkev alebo náboženskú spoločnosť, inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu a pre okresné úrady v sídle kraja:

 1. na výchovno-vzdelávací proces a prevádzku škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, verejných materských škôl a verejných školských zariadení,
 2. na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
 3. na dopravu,
 4. na kurz pohybových aktivít v prírode,
 5. na školu v prírode,
 6. na záujmové vzdelávanie,
 7. na mimoriadne výsledky žiakov,
 8. na riešenie havarijných situácií,
 9. na rozvojové projekty,
 10. na financovanie nákladov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 11. na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl,
 12. kapitálové výdavky,
 13. odchodné,
 14. na úhradu nákladov súvisiacich so starostlivosťou o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca školy, na úhradu vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a B,
 15. dohodovacie konanie,
 16. na zabezpečenie okresných a krajských kôl súťaží a predmetových olympiád detí a žiakov škôl a školských zariadení.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení. Celé znenie nájdete tu:

Financovanie regionálneho školstva v roku 2019

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

05.08.2019