Financovanie regionálneho školstva z rozpočtu orgánov územnej samosprávy

Článok rozoberá problematiku financovania originálnych školských kompetencií – základnej umeleckej školy, jazykovej školy, materskej školy alebo školského zariadenia z rozpočtu obce alebo z rozpočtu samosprávneho kraja.

Image51613

Obsah:

 1. Financovanie originálnych školských kompetencií zo strany obce
 2. Financovanie originálnych školských kompetencií zo strany samosprávneho kraja
 3. Obsah všeobecne záväzného nariadenia

Upozorníme na povinnosť orgánov územnej samosprávy (obce a samosprávneho kraja) určiť všeobecne záväzným nariadením pre zriaďovateľov cirkevnej a súkromnej základnej umeleckej školy, cirkevnej a súkromnej jazykovej školy, cirkevnej a súkromnej materskej školy, cirkevného a súkromného školského zariadenia a pre základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia.

Financovanie originálnych školských kompetencií – základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení upravujú nasledovné právne predpisy:

 • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) – upravuje pôsobnosť orgánov územnej samosprávy, konkrétne v § 6 kompetencie a povinnosti obce a v § 8 kompetencie a povinnosti vyššieho územného celku,
 • zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“) – v § 7a upravuje zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou (ďalej len „výnos dane z príjmov“),
 • zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Na základe platnej právnej úpravy sú orgány územnej samosprávy povinné zabezpečiť financovanie originálnych školských kompetencií – základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti. Do rozpočtov orgánov územnej samosprávy na tento účel plynie výnos z dane z príjmov v súlade so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výnos dane z príjmov rozdeľuje a poukazuje orgánom územnej samosprávy daňový úrad podľa kritérií, ktoré sú ustanovené vládou Slovenskej republiky v jej nariadení č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. V nariadení je ustanovený aj spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov orgánom územnej samosprávy.

Podľa § 2 nariadenia č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve sa výnos dane z príjmov rozdelí medzi jednotlivé obce nasledovne:

 1. 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,
 2. 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
 3. 40 % podľa počtu žiakov, detí a poslucháčov škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. a prepočítaného príslušným koeficientom uvedeným v prílohe č. 3 nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z.,
 4. 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Podiel obce na výnose dane z príjmov sa vypočítava mesačne podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 4 nariadenia č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Podľa § 3 nariadenia č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve sa výnos dane z príjmov rozdelí medzi jednotlivé samosprávne kraje nasledovne:

 1. 15 % podľa počtu obyvateľov samosprávneho kraja s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
 2. 15 % podľa počtu obyvateľov samosprávneho kraja vo veku pätnásť až osemnásť rokov s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
 3. 32 % podľa počtu obyvateľov samosprávneho kraja, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
 4. 9 % podľa obrátenej hustoty obyvateľstva samosprávneho kraja s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
 5. 20 % podľa dĺžky ciest II. triedy a III. triedy vo vlastníctve samosprávneho kraja k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
 6. 9 % podľa rozlohy samosprávneho kraja.

Podiel samosprávneho kraja na výnose dane z príjmov sa vypočítava mesačne podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 5 nariadenia č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

1. Financovanie regionálneho školstva z rozpočtu orgánov územnej samosprávy

Obec musí zabezpečiť financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti obce, konkrétne:

 • základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
 • základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkví
 • základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti fyzických a právnických osôb

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení celé znenie nájdete tu:

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ing. Ingrid Konečná Veverková

autor_Ingrid-Konecna-Veverkova_120x181.jpg

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Dátum publikácie

10.11.2020

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.