Financovanie zariadení školského stravovania, ktoré zriaďujú samosprávy a neštátni zriaďovatelia

V príspevku sa dozviete aj: ako sa rozdeľuje vybraná daň z príjmov fyzických osôb medzi obce a VÚC. Ako sa vypočíta výška podielu na dani z príjmov pri obciach na jedného prepočítaného žiaka alebo z akých finančných prostriedkov sa uhrádzajú náklady zariadení školského stravovania?

Image42933

Zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov sú financované z vlastných príjmov samosprávy, ktorých podstatnú časť predstavuje príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb (ďalej len „DPFO“). Finančné prostriedky, ktoré obce a VÚC dostanú z DPFO, sú ich vlastným príjmom a o ich prerozdelení rozhodujú vo vlastnej kompetencii.

Problematika súvisiaca s financovaním originálnych školských kompetencií je obsiahnutá v nasledovných právnych predpisoch:

 • zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o financovaní“) – upravuje zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam (§ 7a) a pokuty súvisiace s týmto zberom (§ 8b),
 • zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – v zmysle tohto zákona dostávajú obce a VÚC podiel na DPFO,
 • nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov – toto nariadenie upravuje kritériá a spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam a VÚC,
 • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – upravuje poskytovanie finančných prostriedkov zo strany obcí a samosprávnych krajov základným umeleckým školám (ZUŠ), materským školám (MŠ), jazykovým školám (JŠ) a školským zariadeniam (ŠZ) v ich zriaďovateľskej pôsobnosti a neštátnym zriaďovateľom pre ich ZUŠ, MŠ, JŠ a školské zariadenia, ktoré majú zriadené na území obcí a VÚC.
Otázka č. 1:

Zaujímalo by nás, na základe akých údajov sa napočítajú obci finančné prostriedky z DPFO súvisiace so školským stravovaním.

Zber východiskových štatistických údajov za všetky MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a neštátnych zriaďovateľov zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) v rámci svojej vecnej príslušnosti prostredníctvom štatistického výkazu Škôl (MŠVVaŠ SR) 40-01 o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení, poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce.

V prípade školského stravovania sa zbierajú údaje o počte:

 • všetkých žiakov ZŠ, ZŠ pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), päťročných a osemročných gymnázií, osemročných konzervatórií podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, cirkevného a súkromného zriaďovateľa, ak je na území obce zriadené zariadenie školského stravovania; v cirkevných stredných školách a v súkromných stredných školách žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku,
 • všetkých žiakov ZŠ a ZŠ pre žiakov so ŠVVP podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu (OÚ), ak tieto školy nemajú na území obce zriadené vlastné zariadenie školského stravovania a žiaci sa stravujú v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (O), štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti (C ) a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby (S).

Neštátni zriaďovatelia zariadení školského stravovania sú povinní oznámiť obci údaje do vyššie uvedeného štatistického výkazu za školy, ktoré majú sídlo na území príslušnej obce.

Obec je povinná údaje zo zberu poskytnúť príslušnému OÚ v sídle kraja najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka.

Podrobnosti o požadovaných údajoch v zbere a forme ich poskytnutia oznamuje ministerstvo školstva zriaďovateľom škôl a školských zariadení každoročne najneskôr do 31. augusta.

Údaje získané zo zberu sa použijú pri rozdeľovaní DPFO obciam od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roku.

Otázka č. 2:

Je možné sankcionovať súkromného zriaďovateľa školského zariadenia, ktorý neposkytol vôbec alebo poskytol obci nesprávne údaje, ktoré slúžia na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam?

Zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam je riešený v § 7a zákona č. 597/2003 Z. z.o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Pokuty súvisiace s týmto zberom sú upravené v § 8b tohto zákona nasledovne:

Ministerstvo školstva alebo okresný úrad v sídle kraja uloží:

 • neštátnemu zriaďovateľovi školy za:
 1. neposkytnutie údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam podľa § 7a zákona o financovaní pokutu 3 000 €,
 2. nedodržanie lehoty určenej na predloženie údajov podľa § 7a zákona o financovaní pokutu 300 €,
 3. poskytnutie nepravdivých údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam podľa § 7a zákona o financovaní pokutu od 300 € do 33 000 €;
 • obci za:
 1. neposkytnutie údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam podľa § 7a zákona o financovaní pokutu 3 000 €,
 2. nedodržanie lehoty určenej na predloženie údajov podľa § 7a zákona o financovaní pokutu 300 €,
 3. poskytnutie nepravdivých údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti podľa § 7a zákona o financovaní pokutu od 300 € do 33 000 €.

 

 

Príspevok je skrátený. Celé znenie nájdete tu:

Financovanie zariadení školského stravovania, ktoré zriaďujú samosprávy a neštátni zriaďovatelia

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: Ing. Jana Sládečková

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

Ing. Jana Sládečková

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

17.06.2019