Flexibilnejšia miestna štátna správa

Zmena reorganizácie štátnej správy od 1. 10. 2013 súvisí predovšetkým s implementáciou Programu ESO, ktorý by mal viesť k vyššej efektívnosti, pružnosti, výkonnosti, transparentnosti a modernizácii služieb v štátnej správe. Hlavným cieľom tejto druhej etapy procesu integrácie, reprezentovanej novelizáciou zákona, je vytvorenie jednotnej a prehľadnej štruktúry miestnych orgánov štátnej správy, a to sústredením pôsobností vybraných orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy do jedného štátneho úradu na miestnej úrovni, ktorý bude vykonávať pôsobnosť na prevažnej väčšine úsekov štátnej správy.

tt_uzavretie-obchodnej-dohody.jpg

Novela zákona č. 180 z 19. júna 2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. októbra 2013 ustanovuje postavenie, sídla a územné obvody a pôsobnosť okresných úradov, upravuje vyhlasovanie vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy, ako i zrušuje niektoré miestne orgány štátnej správy a upravuje vzťahy súvisiace s ich zrušením. Zmena reorganizácie štátnej správy od 1. 10. 2013 súvisí predovšetkým s implementáciou Programu ESO, ktorý by mal viesť k vyššej efektívnosti, pružnosti, výkonnosti, transparentnosti a modernizácii služieb v štátnej správe.

Dňa 19. júna 2013 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 1. októbra 2013. Nová právna úprava nadväzuje na zmeny účinné od 1. januára 2013 a predstavuje druhú etapu Programu ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa), ktorou sa budú realizovať zámery a ciele vytýčené Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2012 až 2016 v časti Verejná správa. V zmysle Programu ESO boli v prvej etape už vykonané zmeny na krajskej úrovni, druhá fáza integrácie, respektíve zmien v organizácii miestnej štátnej správy bude predstavovať zrušenie prevažnej väčšiny existujúcich špecializovaných miestnych orgánov štátnej správy. V praxi tak zanikne dezintegrovaná špecializovaná miestna štátna správa reprezentovaná zložitou a neprehľadnou štruktúrou množstva špecializovaných orgánov štátnej správy.

Hlavným cieľom tejto druhej etapy procesu integrácie, reprezentovanej novelizáciou zákona, je vytvorenie jednotnej a prehľadnej štruktúry miestnych orgánov štátnej správy, a to sústredením pôsobností vybraných orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy do jedného štátneho úradu na miestnej úrovni, ktorý bude vykonávať pôsobnosť na prevažnej väčšine úsekov štátnej správy. V nadväznosti na uvedené sa rušia obvodné úrady životného prostredia, obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, obvodné lesné úrady, obvodné pozemkové úrady a správy katastra a ich pôsobnosť sa presunie na integrovaný miestny orgán štátnej správy s novým názvom okresný úrad.

Nová legislatíva predstavuje ďalšiu fázu reformy štátnej správy, ktorá by mala odbúrať byrokraciu na úradoch, a tak skvalitniť a zabezpečiť flexibilnejšiu komunikáciu medzi občanom a úradníkom prostredníctvom jednoduchého kontaktu, ktorý bude preferovať vybavenie viacerých administratívnych dokladov na jednom mieste aj vďaka elektronizácii štátnej správy. Reforma zabezpečí aj to, že dokumenty bude možné vybaviť aj mimo miesta trvalého pobytu občana, napríklad v meste, kam občan cez týždeň dochádza za prácou, pretože úrady budú prepojené jednotnou elektronickou databázou.

V minulosti miestna štátna správa Slovenskej republiky prešla už viacerými organizačnými zmenami. Zákonom č. 222/1996 Z. z. boli vytvorené krajské úrady, ktorých pôsobnosť bola zákonom č. 515/2003 Z. z. zúžená na oblasti všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Súčasne bola štátna správa rozdelená na všeobecnú štátnu správu, na úrovni kraja ju vykonávali uvedené krajské úrady, špecializovanú štátnu správu, ktorú predstavovali tzv. krajské úrady špecializovanej štátnej správy. Medzi krajské úrady špecializovanej štátnej správy patril napríklad krajský stavebný úrad. Krajské úrady všeobecnej štátnej správy boli zrušené zákonom č. 254/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. októbra 2007 a ich pôsobnosť prešla na obvodné úrady v sídle kraja. Odo dňa 1. januára 2013 boli zrušené aj krajské úrady špecializovanej štátnej správy a ich kompetencie prešli na obvodné úrady v sídle kraja. Týkalo sa tokrajských školských a stavebných úradov, územných vojenských správ, krajských úradov životného prostredia, krajských pozemkových a lesných úradov, krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a katastrálnych úradov. Ich zrušenie a prechod kompetencií boli vykonané zákonom č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe. Miestna štátna správa, ktorá bola na úrovni nižšej, ako je kraj, bola do roku 2004 organizovaná v okresných úradoch. Od 1. januára 2004 ich nahradili obvodné úrady. Už uvádzaným zákonom č. 254/2007 Z. z. boli zriadené obvodné úrady v sídle kraja, ktoré prevzali časť agendy zrušených krajských úradov a 1. januára 2013 prevzali aj agendu zrušených krajských úradov špecializovanej štátnej správy. 

Novozriadené okresné úrady

V rámci legislatívnych zmien v štátnej správe od 1. 10. 2013 zanikne všetkých 50 obvodných úradov, namiesto nich začne fungovať 72 novozriadených okresných úradov. Sídla a územné obvody okresných úradov sú upravené v prílohe č. 1 tohto zákona. Podstatou zmeny je to, že občania si budú môcť na okresnom úrade vybaviť všetky administratívne náležitosti naraz.

 Ak si chce dnes podnikateľ otvoriť penzión, musí obehať vyše 10 úradov a predložiť im asi 20 dokladov – od 1. 10. 2013 všetko vybaví len na jednom mieste.

Medzi obvodné úrady špecializovanej štátnej správy patria napr. obvodné úrady životného prostredia, obvodné pozemkové a lesné úrady, obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,správy katastra a pod. Pôsobnosť zrušených obvodných úradov a obvodných úradov špecializovanej štátnej správy prevezmú okresné úrady so sídlami v 72 okresoch. Zároveň dôjde k zrušeniu 248 miestnych orgánov štátnej správy, ktorých pôsobnosť prejde pod tento integrovaný miestny orgán štátnej správy, t. j. okresný úrad.

V zmysle zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení postavenie a pôsobnosť okresných úradov nasledovne:

 

§ 2 – § 4 Postavenie a pôsobnosť okresných úradov

 

Okresný úrad je miestny orgán štátnej správy, ktorý riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta okresného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.

Okresný úrad v sídle kraja:

a) riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,

b) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje okresný úrad, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode, ak osobitný zákon neustanovuje inak; ak v prvom stupni rozhoduje len okresný úrad v sídle kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu okresný úrad v sídle kraja, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Okresný úrad v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracuje s inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyšším územným celkom a obcami v jeho územnom obvode; môže spolupracovať s obdobnými orgánmi verejnej správy iných štátov.

Pod okresný úrad sa v zmysle novely zákona zlúčia všetky činnosti, ktoré sú dnes rozdelené medzi obvodnými úradmi. Okresné úrady budú mať rovnakú pôsobnosť ako súčasné obvodné úrady, navyše im pribudne agenda obvodných úradov špecializovanej štátnej správy.

 Občan na okresnom úrade od 1. 10. 2013 vybaví živnostenské oprávnenie, list vlastníctva, stavebné povolenie a ostatné administratívne náležitosti.

Okresný úrad bude riadiť prednosta okresného úradu, ktorý bude za jeho činnosť aj zodpovedať. Tak ako v súčasnosti, vymenúvať a odvolávať ho bude vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky. Okresné úrady sa dostanú aj do 22 miest, kde doteraz obvodné úrady nesídlili. Najviac ich pribudne v Banskobystrickom kraji, a to v okresoch Banská Štiavnica, Detva, Krupina, Poltár, Revúca a Žarnovica. Naopak, v Bratislave a Košiciach sa počet úradov z pôvodných piatich a štyroch zníži len na jeden. Väčšina ostatných okresných úradov zostane zatiaľ v mestách, kde dnes pôsobia obvodné úrady. Novelou zákona sa tak zrušia obvodné úrady životného prostredia, obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, obvodné lesné úrady, obvodné pozemkové úrady a správy katastra. Ich zamestnancov štát presunie na novozriadené okresné úrady. Uvoľnené budovy si ponechá rezort vnútra pre svoje potreby alebo ich v prípade nevyužiteľnosti odpredá ako prebytočný majetok.

 Pokračovanie článku.


VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Využívajte všetky funkcie a služby naplno!
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 204,00 € s DPH

 


Výhody predplateného prístupu:

 

Prístup k celému obsahu

Vždy aktuálny a spoľahlivý obsah, ktorý tvorí základ portálu - Zbierka zákonov, Komentáre k zákonom, Príklady z praxe, Odborné články, Rozhodnutia súdov a mnohé ďalšie..

 

Jednoduchá práca s obsahom

Stačí jedno hľadanie - vďaka vzájomnému prepojeniu informácií nájdete všetko čo súvisí s hľadaným pojmom okamžite na jednom mieste.

 

Informácie o zmenách

Sledujeme všetky legislatívne zmeny – aj tie pripravované. Informácie o najdôležitejších zmenách dostanete priamo do e-mailovej schránky.

 

Odpovede na vaše otázky

Potrebujete konzultovať svoj prípad? Chcete si overiť správnosť vášho postupu? Naši odborníci sú vám k dispozícií denne – telefonicky,  písomne aj online.

 

Vzdelávate sa s nami

U nás nájdete vždy aktuálne praktické VIDEOŠKOLENIA ktoré šetria váš čas – vzdelávate sa s našimi odborníkmi a nemusíte nikam cestovať.

Zobraziť kompletný prehľad služieb a funkcií

 

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

 

Autor: doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD.

Súvisiace odborné články

AUTOR

doc. Ing. Dagmar Hrašková, PhD.

Viac rokov sa zaoberá problematikou medzisektorovej spolupráce v podmienkach globálnej spoločnosti, kde sa predovšetkým sústreďuje na problematiku verejného a neziskového sektora, ich špecifiká, komparáciu ich odlišností, ako i na ich vzájomnú spoluprácu.

Dátum publikácie

11.10.2013

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.