Fond opráv

Je obec povinná mať v banke otvorený zvlášť bankový účet na Fond opráv v nájomnom bytovom dome, ktorý je postavený za podpory ŠFRB, alebo stačí len analytická evidencia?

Image4039

Celá otázka:

Je obec povinná mať v banke otvorený zvlášť bankový účet na Fond opráv v nájomnom bytovom dome, ktorý je postavený za podpory ŠFRB, alebo stačí len analytická evidencia a nie je potrebné otvárať nový bankový účet pre tento účel?

Odpoveď:

Do roku 2010 si mohol správca viesť účet Fondu opráv na svoje meno. Podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov musí správca už viesť peniaze od vlastníkov bytov a nebytových priestorov a prostriedky fondu opráv oddelene od vlastných bankových účtov a osobitne pre každý spravovaný dom.

Túto zmenu zaviedla novela bytového zákona č. 70/2010 Z. z., ktorá doplnila do zákona ustanovenia § 7b ods. 4 a § 8 ods. 3, ktoré zdôrazňujú, že majiteľom účtu domu zriadeného spoločenstvom alebo správcom v banke sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Toto ustanovenie zákona zdôrazňuje, že jedine vlastníci bytov a nebytových priestorov majú oprávnenie rozhodovať a disponovať finančnými prostriedkami, ktoré sami tvoria na svoj účet a ktoré môžu byť použité iba na služby, obnovu a na ďalšie účely, o ktorých sami rozhodnú.

V zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov správca je povinný viesť samostatné analytické účty osobitne za každý bytový dom, ktorý spravuje. Prostriedky získané na jednej strane z úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a na druhej strane prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv sú majetkom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Odpoveď je uvedená v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu.

Autor: Ing. Tatiana Mičíková

AUTOR

Ing. Tatiana Mičíková

DSC_3054___120x180.jpg

Poradca v oblasti daní a účtovníctva. Desaťročná prax v ekonomickej oblasti, konzultácie v súvislosti s účtovníctvom, jeho kontrolou, práca s ekonomickým softvérom, písanie odborných článkov, lektorská prax  a tiež dvanásťročné skúsenosti v oblasti účtovníctva. Denne poskytuje odborné poradenstvo desiatkam našich klientov.

Dátum publikácie

30.08.2018