Funkcia sobášiaceho

Vzhľadom na to, že nie každá obec je zákonom poverená viesť matriku, vzťahuje sa táto problematika len na tých starostov a poslancov obecných zastupiteľstiev tých obcí, ktoré vedú matriku.

Image18220

1. Úvod

V súčasnosti platí rovnosť civilného, ako aj cirkevného sobáša, kedy podľa § 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine (ďalej aj len ako „zákon o rodine“) sa manželstvo uzaviera súhlasným vyhlásením snúbencov pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku (matričným úradom), alebo pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Vzhľadom na to, že nie každá obec je zákonom poverená viesť matriku, vzťahuje sa táto problematika len na tých starostov a poslancov obecných zastupiteľstiev tých obcí, ktoré vedú matriku. Vedenie matriky je pritom preneseným výkonom štátnej správy (§ 4 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách).

Náš príspevok sa z povahy veci vzťahuje len na tzv. civilné sobáše (teda uzatváranie manželstva pred matričným úradom).

2. Postavenie sobášiaceho v procese uzatvorenia manželstva

Tzv. sobášiacim (teda osobou, pred ktorou snúbenci urobia vyhlásenie o uzavretí manželstva) môže byť (§ 4 ods. 1 zákona o rodine):

  • starosta obce, resp. primátor mesta,
  • poverený poslanec obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva.

Poslanci musia byť poverení obecným zastupiteľstvom, čo sa niekedy aj zneužíva (napr. v prípade zhoršených vzťahov so starostom alebo po radikálnom znížení odmien poslancov – pozri časť 3) a poslanci odmietajú byť poverení funkciou sobášiaceho. V krajom prípade môže situácia dospieť k tomu, že jedinou osobou, ktorá bude sobášiacim, bude starosta, resp. primátor, čo je najmä vo väčších mestách dlhodobo neúnosné. Obecné zastupiteľstvo poverí poslanca výkonom funkcie sobášiaceho jednoduchou (obyčajnou) väčšinou, keďže pre tento prípad zákon neustanovuje osobitnú formu hlasovania.

Manželstvo sa pritom uzatvára a matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, z čoho však môže matričný úrad udeliť výnimku (napr. svadba na zámku).

Pri uzatvorení manželstva musí byť matrikár a dvaja svedkovia. Úloha sobášiaceho je skôr slávnostná, i keď veľmi dôležitá, pretože on formálne dohliada na to, aby manželstvo bolo uzavreté zákonom vyžadovaným spôsobom. Potrebnú prípravu, priebeh a administratívne náležitosti pripraví matrikár v spolupráci s obecným úradom.

Meno, priezvisko a podpis sobášiaceho spolu s matrikárom sa uvádzajú v zápisnici o uzavretí manželstva.

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie aj so vzorom VZN nájdete tu.

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

2017-05-31 - JUDr_Jakub Ulaher_180 x 120.jpg

Pôsobí od roku 2008 na Mestskom úrade v Žiline ako právnik, od roku 2011 ako vedúci odboru právneho a majetkového. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje právnym otázkam týkajúcim sa obecnej samosprávy. Ako externý doktorand na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach sa venoval problematike miestnych daní.

Dátum publikácie

11.07.2019