Grantový program 2021

Malokarpatská komunitná nadácia vyhlásila grantový program na rok 2021.

Oblasti podpory

(určené podľa zákonom stanovenej špecifikácie použitia % dane): ➢ Ochrana a podpora zdravia, prevencia ➢ Podpora a rozvoj telesnej kultúry ➢ Poskytovanie sociálnej pomoci ➢ Zachovanie kultúrnych hodnôt ➢ Podpora vzdelávania ➢ Ochrana a tvorba životného prostredia ➢ Ochrana ľudských práv

Pravidlá pre projekt:

Tieto pravidlá sa aplikujú pri posudzovaní toho, či sa projekt kvalifikuje na podporu za predpokladu, že zodpovedá niektorej s vyššie uvedených podporovaných oblastí.

Podporené nebudú projekty/akcie:

 • zamerané na úzku uzavretú skupinu alebo ak nie sú verejnoprospešného charakteru
 • športoviská a detské ihriská, verejne a bez obmedzenia neprístupné (v areáli školy, na ohradenom súkromnom pozemku)
 • bez aktívneho zapojenia dobrovoľníkov (čisto dodávateľské projekty)
 • infraštrukturálne projekty (kanalizácie, cesty a pod.)
 • mimo regiónu
 • prinášajúce prospech iba realizátorom alebo zveľaďujúce súkromný majetok
 • zamerané ideologicky, extrémisticky, v rozpore s morálkou alebo korektným správaním
 • požadujúce preplatenie nákladov na cestovné a občerstvenie

Podporený projekt musí:

 • mať komunitný charakter, teda aktívne zapojiť čo najväčší počet členov komunity
 • mať verejnoprospešný charakter - byť prínosný pre širokú otvorenú komunitu resp. poskytnúť možnosť účasti bez neprimeraných obmedzení v prípade špecifickejších cieľových skupín; prispievať k zbližovaniu obyvateľov a rozvoju komunitných aktivít
 • byť realizovaný v malokarpatskom regióne, kde REVIA pôsobí
 • podnietiť spoluprácu viacerých subjektov z viacerých sektorov spoločnosti (občania, samospráva, mimovládne organizácie, podnikateľský sektor)
 • spĺňať charakter neziskovosti
 • obsahovať vklad dobrovoľníckej práce
 • mať viaczdrojové financovanie – okrem nadácie REVIA a vlastného vkladu žiadateľa sa musia podieľať ďalšie subjekty finančným či nefinančným vkladom
 • obsahovať popis, ako bude projekt zverejnený/propagovaný a v rámci toho, ako bude zabezpečené, že bude zviditeľnená podpora REVIE
 • podaný v elektronickej forme na určenom tlačive Žiadosť o finančný príspevok (www.revia.sk)
 • rovnaký projekt možno podporiť v jednom roku iba raz.

Predkladateľmi projektov môžu byť:

 • Občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, spolky z regiónu
 • Aktívni občania a neformálne skupiny občanov
 • Samosprávy miest a obcí, pokiaľ je aktívna spolupráca s MVO alebo neformálnou skupinou už pri predložení projektu
 • Verejnoprospešné inštitúcie (múzeá, galérie, knižnice, CVČ, ...)

Jeden subjekt môže predložiť v jednom grantovom kole iba jeden projekt.

Žiadateľ musí:

 • byť právne, odborne spôsobilý zrealizovať projekt
 • mať splnené všetky zmluvné záväzky voči REVII z minulosti
 • dodať na požiadanie kancelárie REVIE všetky doplňujúce dokumenty súvisiace so schváleným projektom v elektronickej alebo tlačenej forme (napr. štatút, IČO, bankový účet a pod. - dokumenty sú uvedené aj v žiadosti)

KRITÉRIÁ

Maximálna výška podpory: 2 500 €

Podpora je prednostne určená pre nové projekty, ktoré

 • sú inovatívne, teda prinášajú nové myšlienky, či už tematicky alebo spôsobom realizácie alebo majú významný dopad na formovanie a aktívne zapojenie komunity   v rámci priorít REVIE
 • majú významný potenciál tematicky osloviť ďalších darcov
 • majú potenciál na dlhodobú udržateľnosť
 • vystihujú aktuálnu potrebu v spoločnosti/regióne/komunite
 • vytvárajú priestor (sú otvorené) pre aktívne zapojenie REVIE pri ich realizácii.

Každý žiadateľ je povinný konzultovať žiadosť pred podaním, najneskôr 3 dni pred uzávierkou projektov.

Podklady pre uchádzačov Grantového programu

Uzávierka predkladania projektov: 21.3.2021
Kritériá a pravidlá Grantového programu v roku 2021: tu
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2021: tu 
Vyhodnocovací protokol podporeného projektu: tu

 

Viac informácií nájdete tu.

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.