Grantový program KOMUNITY

Hlavné mesto Bratislava vyhlásilo grantový program KOMUNITY pre oblasť „Komunitné priestory“.

Názov programu: Grantový program KOMUNITY

Oblasť podpory: Komunitné priestory

Termín vyhlásenia výzvy: 15.02.2021

Termín uzávierky podávania žiadostí: 31.03.2021

Alokácia vo výzve: 35.000 EUR

Maximálna suma pre 1 žiadosť: 5.000 EUR

Oprávnení žiadatelia: právnické osoby – mimovládne neziskové organizácie

Spôsob podania žiadosti: Elektronicky na https://nadaciamestabratislavy.egrant.sk/

Termín zverejnenia výsledkov: do 21.5.2021

Termín ukončenia projektov: 31.12.2021

Termín zúčtovania projektov: 10.01.2022

„Bratislava musí ako zodpovedné mesto vo zvýšenej miere pomáhať komunitám. Súnáležitosť, ako väzba ku konkrétnemu prostrediu, patrí medzi kľúčové indikátory kvality života obyvateľov miest. Okrem rodinných a partnerských vzťahov, ju definujú práve kultúrne príležitosti, spoločenské aktivity, susedské vzťahy a komunitný život.“

„Mesto Bratislava bude podporovať aktivity smerujúce k udržateľnému rozvoju komunít, ktoré fungujú prostredníctvom dobrovoľníckej práce svojich členov, bude podporovať komunitný dialóg, zapojenie komunít do verejného života a rozhodovania o svojom území. Bratislava je otvorené a rôznorodé mesto a tento charakter mesta je potrebné zachovať.

ZÁMER PROGRAMU

Zámerom programu KOMUNITY je v širšom horizonte vytváranie žitých, sociálne napĺňaných verejných priestorov ako súčasť prehlbovania vzťahu obyvateľov mesta Bratislava k miestam ich každodennosti. Podporovať chceme udržateľnosť komunitných priestorov, kde rôzne komunity trávia svoj čas, aby mohli spolurozhodovať o spravovaní a smerovaní spoločenstiev, v ktorých žijú a aby mohli vyjadrovať svoje postoje a názory, ktoré prispievajú k odstraňovaniu stereotypov a predsudkov.

V súčasnej situácii, poznačenej mimoriadnymi opatreniami v dôsledku koronavírusu, boli dlhší čas hmnohé prejavy spoločného zdieľania, stretávania sa a komunitného života obmedzené. Sme však zároveň svedkami toho, ako sa mnohí jednotlivci a skupiny ľudí vzájomne solidarizovali a pomáhajú si toto zložité obdobie zvládať a prekonávať. Okrem silného komunitného rozmeru prítomného v súčasnej situácii, toto obdobie vnímame ako príležitosť pre reflexiu roly komunít v akcentovaní
solidarity a budovania inkluzívnych a súdržných spoločností.

Komunitu chápeme ako skupinu ľudí, ktorí žijú v interakcii na základe spoločného umiestnenia – v rozmedzí od susedstva, mestskej štvrte a pod., prípadne ako skupinu, ktorá je organizovaná okolo spoločných hodnôt a sociálnej súdržnosti, tiež ako jednotlivcov, ktorí majú rovnaké potreby alebo vlastnosti a to bez ohľadu na ich umiestnenie, alebo typ interakcie (subkultúry, etnické komunity, rôzne spolky a pod.)

CIEĽ VÝZVY

Cieľom výzvy Komunitné priestory je podporovať činnosť a udržateľnosť komunitných priestorov (centier, klubovní), ktoré realizujú celoročnú činnosť a utvárajú komunitný život mesta. V Bratislave funguje viacero takýchto priestorov, na ktorých činnostisa výrazne podpísala pretrvávajúca pandémia. Je dôležité hľadať mechanizmy na podporu udržateľnosti týchto priestorov, aby bol ich návrat do plnej prevádzky po odznení pandémie možný. Chceme podporovať činnosť komunitných priestorov a zároveň pomáhať organizáciám prevádzkujúcim tieto priestory v nestabilných situáciách, ktoré zvyšujú ich zraniteľnosť v dôsledku rôznych faktorov, vrátane pandémie. Podpora v rámci výzvy môže smerovať tak na realizáciu programovej skladby a aktivít v priestoroch, ako aj na rozvoj a budovanie kapacít - podporu prevádzkových a mzdových nákladov, vznik stratégií smerujúcich k vlastnej udržateľnosti a odolnosti organizácií, na vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti prevencie a pripravenosti na otrasy, zlepšenie riadenia organizácií, ako aj ďalšie odborné aktivity, ktoré prispejú k udržateľnému rozvoju a reagujú na aktuálnu situáciu. Podpora môže smerovať (v primeranej miere) aj na udržanie personálnych, prevádzkových a materiálnych kapacít v organizáciách. Do tejto kategórie nespadajú kultúrne priestory a centrá (ich podpora bola umožnená v samostatnom grantovom programe KULTÚRA), priestory zriaďované verejnou správou, priestory, ktoré síce ponúkajú komunitný program, ale primárne slúžia inému účelu, či centrá zriaďované podľa osobitného zákona – pozri časť „PROGRAM NEBUDE PODPOROVAŤ“.
Ideálne projekty by mali byť:

  • otvorené pre čo najširšie názorové spektrá, menšiny, znevýhodnenia,
  • povzbudzujúce k realizácií ďalších aktivít,
  • profesionálne a organizačne zvládnuté predovšetkým z hľadiska bezpečnosti účastníkov.

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O GRANT

O grant môžu požiadať:

  • mimovládne neziskové organizácie (napr.: občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie) prevádzkujúce komunitné priestory v Bratislave podporované týmto programom.

Podpora nie je určená pre verejnú správu, ani subjekty zriaďované verejnou správou. Rovnako o podporu nemôžu žiadať podnikatelia (SZČO, s.r.o., a.s.), cirkevné organizácie a verejné inštitúcie zriaďované samostatným zákonom a fyzické osoby.

KEDY ŽIADAŤ O GRANT 

Uzávierka pre prijímanie žiadostí je 31.3.2021 (streda) o 24:00, v tomto čase sa systém na podávanie žiadostí uzatvorí.

Viac informácií nájdete tu.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.