Grantový program KULTÚRA - Komunitné aktivity

Hlavné mesto Bratislava vyhlásilo grantový program KULTÚRA pre oblasť „„Komunitné aktivity“.

Názov programu: Grantový program KOMUNITY

Oblasť podpory: Komunitné aktivity

Termín vyhlásenia výzvy: 15.02.2021

Termín uzávierky podávania žiadostí: 31.03.2021

Alokácia vo výzve: 40.000 EUR

Maximálna suma pre 1 žiadosť: 2.000 EUR

Oprávnení žiadatelia: neformálne iniciatívy zastúpené fyzickou osobou – jednotlivcom, mimovládne neziskové organizácie

Spôsob podania žiadosti: Elektronicky na https://nadaciamestabratislavy.egrant.sk/

Termín zverejnenia výsledkov: do 21.5.2021

Termín ukončenia projektov: 20.12.2021

Termín zúčtovania projektov: 31.12.2021

„Bratislava musí ako zodpovedné mesto vo zvýšenej miere pomáhať komunitám. Súnáležitosť, ako väzba ku konkrétnemu prostrediu, patrí medzi kľúčové indikátory kvality života obyvateľov miest.

Okrem rodinných a partnerských vzťahov, ju definujú práve kultúrne príležitosti, spoločenské aktivity, susedské vzťahy a komunitný život.1 “ „Mesto Bratislava bude podporovať aktivity smerujúce k udržateľnému rozvoju komunít, ktoré fungujú prostredníctvom dobrovoľníckej práce svojich členov, bude podporovať komunitný dialóg, zapojenie komunít do verejného života a rozhodovania o svojom území. Bratislava je otvorené a rôznorodé mesto a tento charakter mesta je potrebné zachovať.“

ZÁMER PROGRAMU

Zámerom programu KOMUNITY je v širšom horizonte vytváranie žitých, sociálne napĺňaných verejných priestorov ako súčasť prehlbovania vzťahu obyvateľov mesta Bratislava k miestam ich každodennosti.

Zámer budeme napĺňať prostredníctvom podpory komunitných aktivít prinášajúcich revitalizáciu lokálnych spoločenstiev a rozvoj komunitného života, ako aj aktivít podporujúcich občiansku angažovanosť a aktívnu účasť ľudí na spravovaní komunity. V súčasnej situácii, poznačenej mimoriadnymi opatreniami v dôsledku koronavírusu, boli dlhší čas mnohé prejavy spoločného zdieľania, stretávania sa a komunitného života obmedzené. Sme však zároveň svedkami toho, ako sa mnohí jednotlivci a skupiny ľudí vzájomne solidarizovali a pomáhajú si toto zložité obdobie zvládať a prekonávať. Okrem silného komunitného rozmeru v súčasnej situácii, toto obdobie vnímame ako príležitosť pre reflexiu roly komunít v akcentovaní solidarity a budovania inkluzívnych a súdržných spoločností.

Komunitu chápeme ako skupinu ľudí, ktorí žijú v interakcii na základe spoločného umiestnenia – v rozmedzí od susedstva, mestskej štvrte a pod., prípadne ako skupinu, ktorá je organizovaná okolo spoločných hodnôt a sociálnej súdržnosti, tiež ako jednotlivcov, ktorí majú rovnaké potreby alebo vlastnosti a to bez ohľadu na ich umiestnenie, alebo typ interakcie (subkultúry, etnické komunity, rôzne spolky a pod.)

CIEĽ VÝZVY

Cieľom výzvy Komunitné aktivity je umožniť realizáciu komunitných aktivít vo verejnom priestore, podporovať a motivovať komunitné a susedské iniciatívy, ako aj rozvíjať občiansku angažovanosť a aktívnu účasti ľudí na spravovaní komunity. Podpora slúži na realizáciu konkrétnych komunitných aktivít a projektov, ktoré podporujú zámer programu.

Podpora v rámci výzvy môže smerovať na:

A) Posilňovanie aktívnej účasti ľudí na občianskom živote a spravovaní komunít prispievajúcich k rozvoju občianskej angažovanosti, prostredníctvom podpory:

  • aktivít posilňujúcich povedomie ľudí o hodnotách a fungovaní demokracie, potrebách rôznorodých komunít, zvyšujúcich citlivosť k rešpektovaniu odlišnej kultúrnej, sociálnej či etnickej identity, odstraňujúcich predsudky a stereotypy v spoločnosti,
  • aktivít zvyšujúcich aktívnu účasť obyvateliek a obyvateľov na spravovaní komunity a spoločnosti, rozširujúcich možnosti participácie rôznorodých komunít na živote mesta, vrátane podpory rozvoja komunitných lídrov a líderiek,
  • občianskych aktivít, kampaní a verejných diskusií obohacujúcich kvalitu spoločenskej diskusie v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti a komunitného organizovania.

B) Rozvoj komunitných a susedských iniciatív prispievajúcich k vytváraniu žitých, sociálne napĺňaných verejných priestorov, prostredníctvom podpory:

  • verejnoprospešných aktivít v susedstvách prinášajúcich úžitok a skvalitnenie života celej štvrte/lokality, zapájajúcich miestne komunity,
  • organizácie kultúrno-komunitných podujatí s cieľom podporiť miestne komunity a susedské vzťahy na lokálnej úrovni,
  • komunitných aktivít prinášajúcich revitalizáciu lokálnych spoločenstiev a rozvoj komunitného života, vrátane komunitného monitoringu a komunitnej práce v susedstvách,
  • sebarealizácie komunít v ich prirodzenom prostredí cez rôznorodé aktivity rozvíjajúce súdržnosť a solidaritu. Ideálne projekty by mali byť otvorené pre čo najširšie názorové spektrá, menšiny, znevýhodnenia, povzbudzujúce k realizácií ďalších aktivít a zachovávajúce komunitný charakter v cieľoch, realizácii aj udržateľnosti aktivít.

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O GRANT

O grant môžu požiadať:

  • neformálne iniciatívy zastúpené fyzickou osobou - jednotlivcom (vyžaduje sa zapojenie min. 3 ľudí z komunity),
  • mimovládne neziskové organizácie (napr.: občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie) realizujúce komunitné aktivity podporované týmto programom.

Podpora nie je určená pre verejnú správu, ani subjekty zriaďované verejnou správou. Rovnako o podporu nemôžu žiadať podnikatelia (SZČO, s.r.o., a.s.), cirkevné organizácie a verejné inštitúcie zriaďované samostatným zákonom.

KEDY ŽIADAŤ O GRANT

Uzávierka pre prijímanie žiadostí je 31.3.2021 (streda) o 24:00, v tomto čase sa systém na podávanie žiadostí uzatvorí.

Viac informácií nájdete tu.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.