Grantový program KULTÚRA - Kultúrne podujatia

Hlavné mesto Bratislava vyhlásilo grantový program KULTÚRA pre oblasť „Kultúrne podujatia“.

Názov programu: Grantový program KULTÚRA

Oblasť podpory: Kultúrne podujatia

Termín vyhlásenia výzvy: 18.02.2021

Termín uzávierky podávania žiadostí: 29.03.2021

Alokácia vo výzve: 120.000 EUR

Maximálna suma pre 1 žiadosť: 5.000 EUR

Oprávnení žiadatelia: právnické osoby – mimovládne neziskové organizácie, privátne spoločnosti, fyzické osoby - podnikatelia

Spôsob podania žiadosti: Elektronicky na https://nadaciamestabratislavy.egrant.sk/ 

Termín zverejnenia výsledkov: do 21.5.2021

Termín ukončenia projektov: 31.12.2021

Termín zúčtovania projektov: 10.01.2022

Mesto Bratislava podporí prostredníctvom Nadácie mesta Bratislavy využitie kultúrneho potenciálu kumulovaného na jeho území v mimoriadnej pestrosti a početnosti jednotlivých foriem, žánrov a platforiem. Uskutoční tak prostredníctvom podpory tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v záujme udržateľného rozvoja mesta. Pri podpore rôznych žánrov a oblastí kultúry bude pozornosť zameraná na artikuláciu tém spätých so životom mesta a s výzvami, ktorým Bratislava čelí v súvislosti s udržateľným rozvojom mestského ekosystému.

Mesto Bratislava vytvorí podmienky pre čo najväčšiu dostupnosť kultúry, zabezpečenie systematickej udržateľnosti verejnoprospešných aktivít v oblasti kultúry, umeleckých súborov a kultúrnych priestorov vytvárajúcich kultúrny život a vytvorí podmienky pre nezriaďované občianske kultúrne aktivity.

ZÁMER PROGRAMU

Zámerom grantového programu KULTÚRA je podpora rozvoja kultúrneho potenciálu mesta prostredníctvom podpory nezriaďovaných subjektov a aktérov - umeleckej tvorby, jej zaznamenávania, šírenia a reflexie (umenie vo všetkých umeleckých žánroch a formách), podpora kultúrnych a vzdelávacích podujatí, experimentu a nových foriem súčasného umenia, podpora testovania a implementácie kultúrnych inovácií, ako aj systematická podpora kultúrnych priestorov a centier.

Špecifická pozornosť je venovaná podpore aktérov, ktorí vo svojej tvorbe reflektujú témy udržateľného rozvoja, ako aj projektov, ktoré spracovávajú mestské témy so zreteľom na výzvy (potreby a problémy), ktorým mestá v súvislosti s udržateľnosťou čelia, ako napr.: otázky klimatickej krízy a krehkosti ekosystémov, zdieľanie a opätovné využívanie zdrojov, podpora multikultúrnych kontextov, vzdelávanie ku kultúre a demokracii, budovanie inkluzívnych a súdržných spoločností, sloboda vyjadrovania, rovnosť príležitostí, ochrana a podpora kultúrnej diverzity, interkultúrneho dialógu, boj s rasizmom a diskrimináciou, propagácia jazykovej diverzity, začleňovanie menšín a pod.

CIEĽ VÝZVY

Cieľom výzvy Kultúrne podujatia je prispievať k systematickej podpore kultúrnych podujatí a vytvárať podmienky pre čo najväčšiu dostupnosť kultúry. Aj v roku 2021 možno očakávať neistotu spojenú s pandémiou a obmedzeniami, ktoré prináša. Považujeme však za dôležité prispievať systematickou podporou k udržateľnosti spolupráce medzi tvorivými a produkčnými tímami, ktoré disponujú skúsenosťami a know-how v pandémiou tak výrazne zasiahnutej oblasti, akou je realizácia kultúrnych podujatí.

V zmysle cieľov programu platí, že budú prioritne podporené organizácie realizujúce podujatia, ktoré:

I. reflektujú vo svojich aktivitách a tvorbe výzvy a problémy súčasnej mestskej spoločnosti a udržateľného rozvoja (napr. klimatická kríza, budovanie inkluzívnych a súdržných spoločností, ochrana a podpora kultúrnej diverzity, interkultúrneho dialógu, sloboda vyjadrenia, rovnosť príležitostí a pod.),

II. vytvárajú podmienky pre čo najväčšiu dostupnosť kultúry, realizujú aktivity scitlivujúce verejnosť, zameriavajú sa na kultúru znevýhodnených jednotlivcov a skupín a pod.,

III. prekračujú tradične zaužívané postupy, zameriavajú sa na experiment a kultúrne inovácie, experimentujú s novými formami zapájania publika a jeho vzdelávania a pod..

Tieto očakávania budú premietnuté do kritérií hodnotenia projektov (20% max. bodového zisku).

Kľúčovým kritériom naďalej ostáva kvalita žiadateľa a projektu.

Podpora je určená pre široké spektrum kultúrnych podujatí – festivalov, koncertov, výstav, predstavení, prehliadok, súťaží, prezentácií, diskusií, konferencií, workshopov, seminárov a pod..

Podpora nie je určená na aktivity komunitného charakteru (ich podpora je umožnená v samostatnom programe). Vzhľadom na COVID situáciu, bude umožnená modifikácia výstupov. Je však potrebné varianty konania podujatia uviesť v samotnej žiadosti a pri nastavovaní rozpočtu.

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O GRANT

Oprávnenými žiadateľmi sú (štátom, krajom, mestom) nezriaďované kultúrne subjekty pôsobiace v Bratislave, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území hlavného mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta, konkrétne:

  • mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v oblasti kultúry (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy a i.)
  • privátne spoločnosti ( s.r.o. a a.s.)
  • fyzické osoby - podnikatelia (živnostník, osoba v slobodnom povolaní)

KEDY ŽIADAŤ O GRANT

Uzávierka pre prijímanie žiadostí je 29.3.2021 (pondelok) o 24:00, v tomto čase sa systém na podávanie žiadostí uzatvorí.

Viac informácií nájdete tu.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.