Grantový program KULTÚRA - Kultúrne priestory

Hlavné mesto Bratislava vyhlásilo grantový program KULTÚRA pre oblasť „„Kultúrne priestory“.

Názov programu: Grantový program KULTÚRA

Oblasť podpory: Kultúrne priestory

Termín vyhlásenia výzvy: 28.01.2021

Termín uzávierky podávania žiadostí: 26.02.2021

Alokácia vo výzve: 80.000 EUR

Maximálna suma pre 1 žiadosť: A: 20.000 EUR / B: 10.000 EUR

Oprávnení žiadatelia: právnické osoby – mimovládne neziskové organizácie, privátne spoločnosti

Spôsob podania žiadosti: Elektronicky na https://nadaciamestabratislavy.egrant.sk/

Termín zverejnenia výsledkov: do 19.4.2021

Termín ukončenia projektov: 31.12.2021

Termín zúčtovania projektov: 10.01.2022

Mesto Bratislava podporí prostredníctvom Nadácie mesta Bratislavy využitie kultúrneho potenciálu kumulovaného na jeho území v mimoriadnej pestrosti a početnosti jednotlivých foriem, žánrov a platforiem. Uskutoční tak prostredníctvom podpory tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v záujme udržateľného rozvoja mesta. Pri podpore rôznych žánrov a oblastí kultúry bude pozornosť zameraná na artikuláciu tém spätých so životom mesta a s výzvami, ktorým Bratislava čelí v súvislosti s udržateľným rozvojom mestského ekosystému. Mesto Bratislava vytvorí podmienky pre čo najväčšiu dostupnosť kultúry, zabezpečenie systematickej udržateľnosti verejnoprospešných aktivít v oblasti kultúry, umeleckých súborov a kultúrnych priestorov vytvárajúcich kultúrny život a vytvorí podmienky pre nezriaďované občianske kultúrne aktivity.

ZÁMER PROGRAMU

Zámerom grantového programu KULTÚRA je podpora rozvoja kultúrneho potenciálu mesta prostredníctvom podpory nezriaďovaných subjektov a aktérov - umeleckej tvorby, jej zaznamenávania, šírenia a reflexie (umenie vo všetkých umeleckých žánroch a formách), podpora kultúrnych a vzdelávacích podujatí, experimentu a nových foriem súčasného umenia, podpora testovania a implementácie kultúrnych inovácií, ako aj systematická podpora kultúrnych priestorov.

Špecifická pozornosť je venovaná podpore organizácií, ktoré reflektujú témy udržateľného rozvoja, ako aj projektov, ktoré dávajú priestor mestským témam so zreteľom na výzvy (potreby a problémy), ktorým mestá v súčasnosti čelia, ako napr.: otázky klimatickej krízy a krehkosti ekosystémov, zdieľanie a opätovné využívanie zdrojov, podpora multikultúrnych kontextov, kultúrne vzdelávanie, budovanie inkluzívnych a súdržných spoločností, sloboda vyjadrenia, rovnosť príležitostí, ochrana a podpora kultúrnej diverzity, interkultúrneho dialógu, boj s rasizmom a diskrimináciou, propagácia jazykovej diverzity, začleňovanie menšín a pod.

CIEĽ VÝZVY

Cieľom výzvy Kultúrne priestory je podporovať činnosť a udržateľnosť kultúrnych a umeleckých centier a klubov, ktoré realizujú celoročnú činnosť a utvárajú kultúrny život mesta. V Bratislave funguje viacero takýchto priestorov, na ktorých činnosti sa výrazne podpísala pretrvávajúca pandémia. Je dôležité hľadať mechanizmy na podporu udržateľnosti týchto priestorov, aby bol ich návrat do plnej prevádzky po odznení pandémie možný. Chceme podporovať činnosť kultúrnych priestorov a zároveň pomáhať organizáciám prevádzkujúcim tieto priestory v nestabilných situáciách, ktoré zvyšujú ich zraniteľnosť v dôsledku rôznych faktorov, vrátane pandémie.

Podpora v rámci výzvy môže smerovať tak na realizáciu programovej skladby a aktivít v priestoroch, ako aj na rozvoj a budovanie kapacít - podporu prevádzkových a mzdových nákladov, vznik stratégií smerujúcich k vlastnej udržateľnosti a odolnosti organizácií, na vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti prevencie a pripravenosti na otrasy, zlepšenie riadenia organizácií, ako aj ďalšie odborné aktivity, ktoré prispejú k udržateľnému rozvoju (podnikateľské a fundraisingové stratégie, stratégie práce s publikom, komunikačné stratégie a pod.) a reagujú na aktuálnu situáciu. Podpora môže smerovať (v primeranej miere) aj na udržanie personálnych, prevádzkových a materiálnych kapacít v organizáciách.

V zmysle cieľov programu platí, že budú prioritne podporené organizácie prevádzkujúce priestory, ktoré:

I. reflektujú vo svojej činnosti výzvy a problémy súčasnej mestskej spoločnosti a udržateľného rozvoja (napr. klimatická kríza, budovanie inkluzívnych a súdržných spoločností, ochrana a podpora kultúrnej diverzity, interkultúrneho dialógu, sloboda vyjadrovania, rovnosť príležitostí a pod.),

II. vytvárajú podmienky pre čo najväčšiu dostupnosť kultúry prostredníctvom práce so špecifickými cieľovými skupinami, vylúčenými komunitami, realizujú aktivity scitlivujúce verejnosť, zameriavajú sa na kultúru znevýhodnených jednotlivcov a skupín a pod.,

III. prekračujú tradične zaužívané postupy, zameriavajú sa na experiment a kultúrne inovácie, experimentujú s novými formami zapájania publika a jeho vzdelávania a pod..

Tieto očakávania budú premietnuté do kritérií hodnotenia projektov (20% max. bodového zisku). Kľúčovým kritériom naďalej ostáva kvalita žiadateľa a projektu.

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O GRANT

Oprávnenými žiadateľmi sú (štátom, krajom, mestom) nezriaďované kultúrne subjekty pôsobiace v Bratislave, ktoré poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta, konkrétne:

  • mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v oblasti kultúry (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy a i.)
  • privátne spoločnosti ( s.r.o. a a.s.)

KEDY ŽIADAŤ O GRANT

Uzávierka pre prijímanie žiadostí je 26.2.2021 (piatok) o 24:00, v tomto čase sa systém na podávanie žiadostí uzatvorí.

Viac informácií nájdete tu.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.