Grantový program KULTÚRA - Rozvoj kapacít organizácií

Hlavné mesto Bratislava vyhlásilo grantový program KULTÚRA pre oblasť „„Rozvoj kapacít organizácií“.

Názov programu: Grantový program KULTÚRA

Oblasť podpory: Rozvoj kapacít organizácií

Termín vyhlásenia výzvy: 18.02.2021

Termín uzávierky podávania žiadostí: 29.03.2021

Alokácia vo výzve: 100.000 EUR

Maximálna suma pre 1 žiadosť: 10.000 EUR

Oprávnení žiadatelia: právnické osoby – mimovládne organizácie

Spôsob podania žiadosti: Elektronicky na https://nadaciamestabratislavy.egrant.sk/

Termín zverejnenia výsledkov: do 21.5.2021

Termín ukončenia projektov: 30.11.2021

Termín zúčtovania projektov: 15.12.2021

Mesto Bratislava podporí prostredníctvom Nadácie mesta Bratislavy využitie kultúrneho potenciálu kumulovaného na jeho území v mimoriadnej pestrosti a početnosti jednotlivých foriem, žánrov a platforiem. Uskutoční tak prostredníctvom podpory tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v záujme udržateľného rozvoja mesta. Mesto Bratislava má bohatú a dynamicky sa rozvíjajúcu kultúrnu a umeleckú scénu, ktorá nie je zriaďovaná inštitúciami verejnej správy. Jej aktivity sú pre mesto nepostrádateľné – dodávajú mu osobitý charakter, energiu, autentickosť a identitu, zvyšujú kvalitu života a atraktivitu pre obyvateľov aj návštevníkov. Každodenná práca a dobrovoľná aktivita množstva jednotlivcov, skupín a malých organizácií stojí za podstatnou časťou spoločenského a kultúrneho diania v meste. Obraz Bratislavy a kvalita života v nej je do veľkej miery tvorený práve aktivitami a subjektmi občianskej, nezriaďovanej a nezávislej kultúrnej scény.

ZÁMER PROGRAMU

Od roku 2020 spoločnosť globálne čelí neočakávaným pandemickým problémom a s tým spojeným sociálnym a ekonomickým dopadom, ktoré zasiahli vo výraznej miere oblasť kultúry. Tento trend pokračuje aj v roku 2021. Nadácia mesta Bratislavy chce umožniť podporu nezriaďovaných organizácií zameranú na ich rozvoj a budovanie kapacít (na rozdiel od podpory tvorby a podujatí v iných výzvach), ako súčasti príspevku k ich udržateľnosti v tomto náročnom období. Zámerom grantového programu KULTÚRA je systematická udržateľnosť verejnoprospešných aktivít v oblasti kultúry, kultúrnych aktérov a priestorov vytvárajúcich kultúrny život v meste Bratislava. Jadrom nového uvažovania sa stáva vytváranie podmienok a stimulujúceho prostredia pre nezriaďované občianske kultúrne organizácie. Na činnosti týchto subjektov sa výrazne podpísala pretrvávajúca pandémia, ktorá zmenila životy nás všetkých. Dnes je potrebné na tieto a ďalšie potreby a problémy kultúrnej a umeleckej obce v Bratislave reflektovať. Považujeme preto za dôležité hľadať mechanizmy na podporu udržateľnosti organizácií prostredníctvom rozvoja ich kapacít. Aby bol po odznení pandémie možný pre tieto organizácie návrat do normálneho života a fungovania.

CIEĽ VÝZVY

Cieľom výzvy Rozvoj kapacít organizácií je pomoc kultúrnym organizáciám pri nestabilných situáciách, ktoré zvyšujú ich zraniteľnosť v dôsledku rôznych faktorov vrátane pandémie. Aktuálna situácia núti kultúrne organizácie k tomu, aby sa sústredili na svoje prežívanie a vynaliezanie riešení v množstve meniacich sa opatrení, pričom ich odkláňa od podstatných skutočností spojených s budovaním ich kapacít, ktoré by organizáciám zabezpečili stabilitu, či zmiernili dopady situácií, ako je aj tá aktuálna.
Grantový program v tejto výzve umožní členom a členkám z organizácií, aby zlepšili svoje zručnosti, posilnili kompetencie, zavádzali riadenie vo vyššom štandarde a vytvárali stratégie posilňujúce ich udržateľnosť a odolnosť.

Cieľom je vytvorenie stimulov a vhodného prostredia pre kultúrne mimovládne subjekty, aby sa podieľali na zvyšovaní vlastnej odolnosti a znižovaní rizík. Či už prostredníctvom zavádzania efektívnych mechanizmov viaczdrojového financovania, vytváraním efektívnych partnerstiev podporujúcich spolupráce a výmeny skúseností, ovplyvňovaním verejných politík (aktívna participácia na zlepšovaní podmienok), zavádzaním a podporou manažérstva kvality v organizáciách, účasťou na vzdelávacích programoch a odborných seminároch a podobne. Vítaným príspevkom sú aktivity zamerané na posilnenie riadenia, manažovanie organizácie a inovačnú kapacitu, informačné kampane a kampane na zvyšovanie povedomia, či aktivity podnecujúce vytváranie sietí a výmenu dobrej praxe (napr. konferencie, workshopy).
Podporené budú stratégie smerujúce k vlastnej udržateľnosti a odolnosti organizácií, rozvoj kapacít orientovaný na schopnosť odolávať otrasom a pohotovo obnoviť svoj potenciál (najmä prostredníctvom podpory činností v oblasti prevencie a pripravenosti), vzdelávanie a odborná príprava, zlepšenie riadenia organizácií, ako aj ďalšie aktivity, ktoré prispejú k udržateľnému rozvoju organizácie (podnikateľské a fundraisingové stratégie, stratégie práce s publikom, komunikačné stratégie) reagujúce na aktuálnu situáciu, ako aj ďalšie aktivity smerujúce k naplneniu cieľov výzvy. Tieto vecné výstupy bude potrebné zaslať v požadovanom rozsahu v rámci zúčtovania projektu.

Podpora bude určená (v primeranej miere) aj na udržanie personálnych, prevádzkových a materiálnych kapacít v organizáciách.

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O GRANT

Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie občianskej spoločnosti, ktoré majú sídlo na území hlavného mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území hlavného mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta, konkrétne:

  • mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti kultúry (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy a i.) Súkromné spoločnosti (s.r.o., a.s.), fyzické osoby - podnikatelia (živnostník, osoba v slobodnom povolaní), cirkevné organizácie, orgány verejnej správy a nimi zriaďované organizácie nie sú v tejto výzve oprávnenými žiadateľmi.

Viac inormácií nájdete tu.

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.