Hlavný kontrolór obce v kocke

Príspevok sa venuje inštitútu hlavného kontrolóra v obci v kocke z pohľadu práv a povinností. V závere obsahuje kontrolné otázky pre obec, respektíve starostu obce vo vzťahu ku kontrolnej činnosti v obci.

Image42335

Príspevok sa venuje inštitútu hlavného kontrolóra v obci v kocke z pohľadu práv a povinností. V závere obsahuje kontrolné otázky pre obec, respektíve starostu obce vo vzťahu ku kontrolnej činnosti v obci v zmysle výstupnej správy Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

Kontrolnú činnosť v územnej samospráve vykonáva najmä hlavný kontrolór. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo, resp. zastupiteľstvo samosprávneho kraja, a to vždy na šesť rokov. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie (u hlavného kontrolóra obce), resp. ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ekonomického, právnického alebo technického smeru (u hlavného kontrolóra samosprávneho kraja). Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, resp. samosprávneho kraja a vždy musí mať riadne uzatvorenú pracovnú zmluvu (nemáva uzatvorenú dohodu mimo pracovného pomeru a ani dohodu o hmotnej zodpovednosti).

Čo potrebuje kontrolór do praxe – hmotná stránka

1. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Čo všetko by mal hlavný kontrolór kontrolovať?

Do oblasti kontrolných právomocí patrí kontrola obecného úradu, zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj kontrola založených organizácií. Hlavný kontrolór má kontrolovať tiež právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku. Netreba zabudnúť na právomoc výkonu kontroly v rámci osôb, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce (kontrolná činnosť v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami):

  • účelové dotácie alebo
  • návratné finančné výpomoci či
  • nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu.

Upozornenie:

V územnej samospráve v rámci vnútorného kontrolného mechanizmu (hlavný kontrolór, resp. útvar hlavného kontrolóra) nemožno vykonávať kontrolu (kontrolovať) také konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb (pozn.: v praxi ide najmä o kontrolu rozhodovacej právomoci starostu obce – vyrubenie miestnej dane, poplatku, miestneho poplatku za rozvoj a podobne, tiež rozhodnutia v správnom konaní, rozhodnutia v cestnej správe, na úseku školstva či na úseku stavebného poriadku alebo životného prostredia a podobne).

Kontrolnou činnosťou sa rozumie:

  1. kontrola zákonnosti,
  2. účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov
  3. kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
  4. kontrola vybavovania sťažností a petícií,
  5. kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
  6. kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a
  7. kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi (najmä z praxe: zákon č. 523/2004 Z. z., zákon č. 138/1991 Zb., zákon č. 211/2000 Z. z., zákon č. 357/2015 Z. z., zákon č. 9/2010 Z. z. a podobne).

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu, predkladá zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu územného celku a k návrhu záverečného účtu územného celku pred jeho schválením v zastupiteľstve, predkladá správu o výsledkoch kontroly zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, predkladá zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými územnému celku zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada zastupiteľstvo (pozn. autora: podľa novely zákona o obecnom zriadení z roku 2018 v prípade obce aj na žiadosť starostu, ak vec neznesie odklad).

 

Príspevok je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete tu:

Hlavný kontrolór obce v kocke

 

VSSR-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

newsletter-icon

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

AUTOR

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Image41451.jpg

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve  a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.

Dátum publikácie

20.07.2021

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.